Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Ζαχαρία τρισόλβιε, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ὁ γενέτης


" Ὡς καθαρὸς ἱερεύς, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἰσέδυς· καὶ τὴν στολὴν τὴν ἱερὰν ἐνδυσάμενος, ἀμέμπως τῷ Θεῷ ἐλειτούργησας, ὡς Ἀαρὼν νομοθετῶν, καὶ ὡς Μωσῆς ποδηγῶν τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ, ἐν τῇ τῶν κωδώνων ἀκραιφνεῖ συμβολῇ· διὸ καὶ πεφόνευσαι· ἀλλὰ τὸ αἷμά σου τὸ δίκαιον, ἡμῖν σωτήριον ἴαμα γέγονε, καὶ ὡς μύρον εὐῶδες, τὰς ἀκοὰς ἀνοίγει, πρὸς πορισμὸν τῆς αἰωνίου ζωῆς, Ζαχαρία τρισόλβιε, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ὁ γενέτης, καὶ τῆς Ἐλισάβετ ὁ σύνευνος, ἐκτενῶς πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ".

" Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" του:Πρωτ. π.Γεωργίου Παπαβαρνάβα


Ο Προφήτης Ζαχαρίας ήταν Ιερεύς του Θεού, την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποια φορά, κατά την διάρκεια της τελέσεως των ιερατικών του καθηκόντων, την ώρα που εισήλθε στον Ναό για να θυμιάση, τον επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του ανήγγειλε ότι η σύζυγός του Ελισάβετ θα γεννήση γιό και το όνομά του θα είναι Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας δυσπίστησε, επειδή η Ελισάβετ ήταν στείρα και γριά και ο ίδιος ήταν προχωρημένης ηλικίας και γι αυτό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του είπε ότι θα μείνη άλαλος μέχρι να γεννηθή το παιδί, επειδή δεν επίστευσε στα λόγια του, τα οποία θα επαληθευθούν στον κατάλληλο καιρό.

Μετά την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου λύθηκε ο γλώσσα του Προφήτη Ζαχαρία και ευλογούσε τον Θεό. Επίσης προφήτευσε ότι το παιδί θα ονομασθή Προφήτης του Υψίστου και θα προπορευθή για να ετοιμάση τας οδούς του Κυρίου.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας είχε μαρτυρικό τέλος. Τον φόνευσαν μεταξύ του Ναού και του Θυσιαστηρίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου περιγράφεται η οπτασία του Προφήτη Ζαχαρία, ο διάλογός του με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τα περιστατικά της γεννήσεως του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού κ.λ.π. Μπορεί να ανατρέξη κανείς και να τα μελετήση. Εδώ θα περιοριστούμε στα παραπάνω και στην συνέχεια θα τονίσουμε δύο σημεία, που έχουν σχέση με τον βίο και την πολιτεία του Προφήτη Ζαχαρία.

Πρώτον. Ο Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγός του Ελισάβετ ήσαν ένα ευλογημένο ανδρόγυνο. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και τον παρακαλούσαν καθημερινά να τους αξιώση να αποκτήσουν παιδί, επειδή η ατεκνία την εποχή εκείνη εθεωρείτο όνειδος. Ο Θεός απήντησε στις προσευχές τους, αλλά μετά από χρόνια, όταν είχαν πια γεράσει και ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να τεκνοποιήσουν. Ο Προφήτης Ζαχαρίας δυσπίστησε στα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, επειδή του φάνηκαν παράδοξα και ζητούσε εξηγήσεις για το πώς θα γινόταν αυτό, αφού ο ίδιος ήταν γέρος και η σύζυγός του γριά και στείρα. Δηλαδή, ζητούσε να κατανοήση με λογικές διεργασίες το μυστήριο, το οποίο όμως γίνεται αποδεκτό μόνον με την πίστη.

Ο πειρασμός της λογικής θέτει σε δοκιμασία, κάποιες φορές, ακόμα και την πίστη των ευλαβών και εναρέτων. Ο Προφήτης Ζαχαρίας λόγω της μεγάλης του πίστης, αλλά και της εσωτερικής του καθαρότητος, αξιώθηκε να δη τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και να συνομιλήση μαζί του. Παρ όλα αυτά όμως δυσπιστεί και γι αυτό ο Αρχάγγελος, όπως τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος, αγανάκτησε και τον τιμώρησε. Επειδή, συνεχίζει ο Άγιος, “όταν ο Θεός ομιλεί δεν πρέπει να κινή κανείς τους λογισμούς του, ούτε να επηρεαζεται από την ανάγκη της φύσεως, ή από κανένα άλλο πράγμα, αλλά να δέχεται τις αποφάσεις του Θεού με πίστη. Επειδή δεν υπάρχει τίποτε, που να είναι ανώτερο από την δύναμη της αποφάσεως του Θεού. Και στην συνέχεια ερωτά: “Τί ποιείς, άνθρωπε; Ο Θεός επαγγέλλεται και επί ηλικίαν καταφεύγεις και γήρας προβάλλη; μη γαρ ισχυρότερον το γήρας της επαγγελίας του Θεού; μη δυνατοτέρα η φύσις του δημιουργού της φύσεως; ο λόγος αυτού τον ουρανόν έστησεν, ο λόγος αυτού την κτίσιν παρήγαγεν, ο λόγος αυτού αγγέλους εποίησεν, και συ περί γεννήσεως αμφιβάλλεις;”. Και συνεχίζει: “Γι αυτό και τον τιμώρησε ο άγγελος χωρίς να υπολογίση την ιερωσύνη του. Μάλλον γι αυτό κατά κύριον λόγο τιμωρήθηκε, επειδή ως ιερεύς είχε μεγαλύτερη τιμή από τους άλλους και θα έπρεπε να έχη και μεγαλύτερη πίστη”.

Λέγεται ότι Θεός τιμωρεί με την έννοια ότι επιτρέπει την τιμωρία, επειδή ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν. Ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται και αυτοκολάζεται, επειδή με τα λόγια και τα έργα του εκδιώκει την Χάρη του Θεού. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και σέβεται την ελευθερία του και επιτρέπει τις δοκιμασίες για λόγους παιδαγωγικούς. “Εννόησον φιλανθρωπίαν Δεσπότου... όταν μάθης ότι δικαίως εκολάσθης, τότε σε απαλλάττω της τιμωρίας”. Δέθηκε η γλώσσα, επειδή αυτή “διηκόνησε προς την των ρημάτων απιστίαν” (ιερός Χρυσόστομος).

Δεύτερον. Μετά την γέννηση του αγίου Ιωάννου, ο οποίος ονομάζεται Πρόδρομος και Φωνή του Λόγου του Θεού, ήτοι του Χριστού, ο Προφήτης Ζαχαρίας απέκτησε και πάλι την φωνή του και ελάλησε λόγον αγαθόν. Ευλόγησε τον Θεό, τον ευχαρίστησε για την μεγάλη Του δωρεά και προφήτευσε το μέλλον και την εξέλιξη του παιδιού. Δυσπίστησε από ανθρώπινη αδυναμία, αλλά προφανώς μετενόησε και γι αυτό έλαβε άφεση αμαρτιών και δεν απώλεσε το χάρισμα της προφητείας. Όπως αναφέρει στην προφητεία του, ο Θεός επισκέπτεται με την αγάπη Του τον λαό Του, όταν μετανοή ειλικρινά, και του δίνει άφεση αμαρτιών, για να συνεχίση να Τον λατρεύη “εν οσιότητι και δικαιοσύνη”.

Η περίπτωση του Προφήτη Ζαχαρία πρέπει να μας προβληματίση και να μας κάνη πιο προσεκτικούς. Εάν υπέπεσε αυτός στο αμάρτημα της δυσπιστίας και της αμφιβολίας, πόσο μάλλον κινδυνεύουμε εμείς. Επειδή ούτε την πίστη του προφήτη Ζαχαρία έχουμε, ούτε την αρετή και την εσωτερική του καθαρότητα διαθέτουμε.

Εκκλησιαζόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, τους βίους και τους λόγους των Αγίων, ακούμε κηρύγματα, λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό και όμως σε κρίσιμες στιγμές αμφιβάλλουμε για το αν υπάρχη αιώνια ζωή, παράδεισος, κόλαση, άγγελοι, δαίμονες, αν θα γίνη Δευτέρα Παρουσία κ.λ.π. Και μας τρομάζει ο θάνατος, επειδή δεν έχουμε προσωπική εμπειρία της αιωνίου θείας ζωής.

Είναι ανάγκη να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της πνευματικής μας θεραπείας και να μη παίζουμε με την σωτηρία μας, επειδή ο Θεός είναι μεν φιλάνθρωπος, πλην όμως “ου μυκτηρίζεται”.ΠΗΓΗ:Εκκλησιαστική Παρέμβαση

" Ὁ Θεὸς ὧδε καὶ πάντη Θεός".


" Έλεγεν ὁ ἀββᾶς Δουλᾶς ὁ μαθητὴς τοῦ ἀββᾶ Βισαρίωνος͵ ὅτι Ὁδευόντων ἡμῶν ποτε εἰς ὄχθαν τῆς θαλάσσης͵ ἐδίψησα καὶ εἶπον τῷ ἀββᾷ Βισαρίωνι· Ἀββᾶ͵ διψῶ πάνυ. Καὶ ποιήσας εὐχὴν ὁ γέρων͵ λέγει μοι· Πίε ἐκ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ͵ καὶ ἔπιον. Ἐγὼ δὲ ἤντλησα εἰς τὸ ἀγγεῖον͵ μήποτε παρ΄ ἐκεῖ διψήσω. Καὶ ἰδὼν ὁ γέρων͵ λέγει μοι· Διατί ἤντλησας; Λέγω αὐτῷ· Συγχώρησόν μοι͵ μή ποτε παρ΄ ἐκεῖ διψήσω. Καὶ εἶπεν ὁ γέρων· Ὁ Θεὸς ὧδε καὶ πάντη Θεός".

Είπαν ¨ναι¨ στην πίστη. Είπαν ¨ναι¨ στη ζωή

"Είπαν ¨ναι¨στην πίστη. Είπαν ¨ναι¨στη ζωή. Και στάθηκαν εκεί. Δεν είχαν άλλο προορισμό ή αποστολή.

Το αληθινό δεν φοβάται. Το αληθινό αναδύεται σαν δρόσος μέσα από το πυρ και σαν ευγνωμοσύνη μέσα από το μίσος.

Το αληθινό ουσιαστικά μόνο ανατέλλει, βλαστάνει. Το ψεύτικο μόνο δύει, μαραζώνει. Αυτή είναι ή «μοίρα» του"*.

Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη

Δύο αδελφές μας εν Χριστό αυτές τις ημέρες βασανίζονται σκληρά για το όνομα του Ιησού. Τα ονόματα τους Μεργιέμ (Μαρία) Ρόσταμπουρ 27χρονών και Μερζιέχ Εσμεϊλαμπάντ 30χρονών. Μια προσευχή και μια υπογραφή διαμαρτυρίας είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτές τις δύο εν Χριστό αδελφές μας.

Όταν από τον κόσμο της διχόνοιας τον μικρό τον τοπικό το δικό μας μέχρι αυτόν της παγκοσμιοποίησης που χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Σε εμάς και αυτούς και εκείνους και τους άλλους, όταν από αυτόν τον κόσμο εξέλθεις και εισέλθεις στη βασιλεία των Ουρανών έστω και για λίγο όλα αλλάζουν, όλα μεταμορφώνονται.

Αδέλφια μας είναι όλοι και οι δύο κοπέλες που μαρτυρούν την Αγάπη Του αλλά και οι σταυρωτές αυτής της Αγάπης.

Ο Θεός γνωρίζει τι είναι καλό για όλους μας! Ας κάνουμε όμως και εμείς ότι περνάει από το χέρι μας στον τόπο μας για αυτή την Αγάπη που καταργεί μέσα μας και γύρο μας τα σύνορα του κόσμου.

Αφορμή για αυτή την ανάρτηση η ανάγνωση στο blog http://ierapostoli.wordpress.com/2009/09/03/thanatiki_poini/#more-3744

* μικρό απόσπασμα από το βιβλίο ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ του αρχιμ.Βασιλείου Γοντικάκη εκδόσεις Αρμός

ΠΗΓΗ: wra9.blogspot.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Την προσεχη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Μονή Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.Την παραμονή της Εορτής,ημέρα Δευτέρα και απο ώρα 7.00μ.μ. θα ψαλλεί Ιερά Αγρυπνία της Εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου, κατά το Τυπικό της Μονής του Αγίου Σάββα (Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός-'Ορθρος) προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου πατρός Νικολάου.

Την επομένη, ημέρα, Τρίτη 8 του μηνός και ώρα 7.00π.μ. θα διαβαστούν οι ώρες και στη συνέχεια θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου πατρός Νικολάου.


Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί σε όλους τους προσκυνητές καφές και φαγητό.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φλωριάδος Βάλτου, θα ιερουργήσει αύριο ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας πατέρας ΚΟΣΜΑΣ


Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φλωριάδος Βάλτου, θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει αύριο το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πατέρας ΚΟΣΜΑΣ.

"ΒΑΣΙΛΑΔΙ - Γύρω απ' το φάρο" - Έκθεση - Mουσική - Γευσιγνωσία


Η "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" στα πλαίσια των εκδηλώσεων "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΤΙΚΑ 2009" που πραγματοποιεί ο σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ", θα οργανώσει και θα παρουσιάσει επάνω στο νησί Αη-Σώστης έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με θέμα την λιμνοθάλασσα, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν αύριο στις 7 το απόγευμα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσική βραδιά απο μέλη της χορωδίας του "Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου" κάτω από το φώς του φεγγαριού.

Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου της εκθέσεως (5 έως και 7 Σεπτεμβρίου) οι επισκέπτες θα μπορούν να γευτούν τους εκλεκτούς μεσολογγίτικους θαλασσινούς μεζέδες και το ξακουστό ούζο Τρικενέ που κυκλοφορεί από το 1901 καθώς και τα παραδοσιακά γλυκά ρεβανί και αλευρίσιο χαλβά, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να δούν και να γνωρίσουν από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος παρέα με τους πρόθυμους ψαράδες του ιβαριού που το εκμεταλλεύονται.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται όχι μόνο στους Μεσολογγίτες αλλά και στους ιδιοκτήτες ταχύπλοων και ιστιοφόρων σκαφών καθώς και στα μέλη των Ναυτικών Ομίλων του Ιονίου, του Πατραϊκού και του Κορινθιακού Κόλπου. Τους προτείνουμε να πραγματοποιήσουν ενός άλλου είδους εναλλακτικό τουρισμό. Να διανυκτερεύσουν πάνω στο έρημο ιστορικό νησί, κυριολεκτικά μέσα στη φύση, παρέα με τα θαλασσοπούλια και δίπλα στ΄ αρμυρίκια που είναι και τα μοναδικά δένδρα του νησιού.

Κατά το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου - γιορτή του Αη Σώστη - θα λειτουργήσει και το ομώνυμο ιστορικό εκκλησάκι του νησιού που είναι κτισμένο από το 1860.

Σημείωση: Το νησί δεν διαθέτει την οποιαδήποτε παροχή εκτός από δύο μεγάλες δεξαμενές βρόχινου νερού για πλύσιμο.

Μεταβάσεις: Για όσους δεν διαθέτουν πλωτά μέσα ο διοργανωτής των "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΤΙΚΩΝ 2009" σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ" 'εχει φροντίσει να γίνουν αναχωρήσεις με καίκια κ.λ.π. από την δυτική προβλήτα της Τουρλίδας στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο θα επαναληφτεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως 5.30 το απόγευμα για την παρακολούθηση του Εσπερινού καθώς και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως 8.30 το πρωί για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας. Λόγω του απροσδιόριστου αριθμού ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μπορεί να παρουσιαστούν μικροκαθυστερήσεις στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

-Ιερά Μονή Ρέθα-

Την προσεχή Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου,εορτή του "Γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου" πανηγυρίζουν:

- Η Ιερά Μονή Ρέθα στην Αμφιλοχία.
Ωρα 4.00 μ.μ: Ιερό Ευχέλαιο
Ώρα 6.30 μ.μ
:Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας πατρός ΚΟΣΜΑ.
Ώρα 10.00
μ.μ: Ιερά Αγρυπνία,
Ώρα 6.30π.μ :Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- Η Ιερά Μονή Κατερινούς στην Γαβαλού Αιτ\νίας.
Ώρα 6.30 μ.μ:Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Ώρα 3.00 π.μ:Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Ώρα 7.οο π.μ.:Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας πατρός ΚΟΣΜΑ

-Ιερά Μονή Ρόμβης στην δυτική πλευρά των Ακαρνανικών,σε απόσταση 12 χιλ. από το Μοναστηράκι Βόνιτσας.

-Ιερές Μονές Παναγίας Τατάρνης και Παναγίας Στάνας στην Ευρυτανία

- Επίσης οι Ιεροί Ναοί: στο Γαλατά Μεσολογγίου,της Παναγίας της Χρυσοχεριάς στο Καινούριο Τριχωνίδος,στην Μεγάλη Χώρα Αγρινίου,στούς Αμοργιανούς Βάλτου,στην Ποταμούλα Αγρινίου και ο ναός της 132 Σμηναρχίας Μάχης της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο Δοκίμι Αγρινίου.

Καλό Προσκύνημα.
Η Παναγία βοήθειά μας!

Ανακοίνωση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι

ΤΟ Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οργανώνει στους χώρους του Σεμινάρια Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στους επιστημονικούς τομείς των πέντε Τμημάτων του (Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Θεολογίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και Βυζαντινού Δικαίου).

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους.
Ο κύκλος των μαθημάτων εξειδίκευσης θα ολοκληρωθεί στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του ακδ. έτους 2009-2010.
Το Κ.Β.Ε. θα χορηγήσει με το πέρας των μαθημάτων, σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Κ.Β.Ε. (Βασ. Ολγας 36, κτίριο “Μέλισσα”), αίτηση, πτυχίο Α.Ε.Ι., βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους από 7 έως 18 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 992002 και 2310 992003 ή να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Β.Ε.: http://www.kbe.auth.gr

Μετατίθενται η Σύνοδος της Ιεραρχίας και η συνεδρίαση της ΔΙΣ για τα μέσα Οκτωβρίου εξαιτίας των εθνικών εκλογών


Κατά την τελευταία της συνεδρεία της, χθές, η "Διαρκής Ιερά Σύνοδος" της Εκκλησίας μας, "αποφάσισε την μεταφορά της τακτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από 5 έως 9 Οκτωβρίου για τις 12 έως 16 του ιδίου μηνός, λόγω των Βουλευτικών Εκλογών".

"Η Εκκλησία δεν συμμετέχει στις εκλογές και συνεχίζει κανονικά την πορεία της. Όμως θέλαμε να διευκολύνουμε με τη μετάθεση της συνεδρίασης τους ιεράρχες και τους κληρικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία" δήλωσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου της Δ.Ι.Σ. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου πατέρας Ιερόθεος σχολιάζοντας την απόφαση για μετάθεση της ημερομηνίας της Ιεραρχίας.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009

" Χαίρει ο ουρανός και η γη, πανηγυρίζοντες την μνήμην σου όσιε Άνθιμε" (1727-1782)

" Μοναζόντων το κλέος μετανοίας διδάσκαλε
θαυματουργιών επιδείξει πάντας κατηύγασας
ανέλαμψας ως ήλιος ημίν
διώκων των παθών τας προσβολάς
δια τούτο Άνθιμε Όσιε
την θήκην των σων λειψάνων ασπαζόμεθα
Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ
Δόξα τω σε θαυμαστώσαντι
Δόξα των δωρησαμένων σε ημίν σκέπην και καύχημα "

Μνήσθητι και ημών των αμαρτωλών,Όσιε Πάτερ Άνθιμε της Κεφαλληνίας ο πολύφωτος αστήρ και της Αστυπαλαίας ο ευώδης Θησαυρός...

Λόγος Αγίου Ισαάκ του Σύρου αγαθός και λίαν ωφέλιμος..."Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς, βρίσκεσαι μακριά από τον δρόμο του Θεού και δεν περπατάς στα ίχνη των Αγίων".

"Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας"


Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;

Απόκρισις: Ο Θεός λέει στον Νόμο: «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας». Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησιν η και βούλησιν τού Θεού σε ανάξιο λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις.

Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολι, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με τον Θεό και έλεγε με απλότητα: «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλέα;» Και τότε, αφού το έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, τού ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε: «Διότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».

Υπήρχε και κάποια άλλη πόλις στην περιοχή της Θηβαΐδος που ήταν γεμάτη παρανομία, της οποίας οι πολίτες διέπρατταν πολλά μιαρά και άτοπα πράγματα. Σ' αυτήν λοιπόν κάποιος άνθρωπος του ιπποδρόμου διεφθαρμένος στο έπακρον απόκτησε ξαφνικά κάποια ψευδοκατάνυξι και πήγε και κουρεύτηκε μοναχός και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αλλ’ όμως καθόλου δεν σταμάτησε τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνη ο Επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τότε παρουσιάσθηκε σε κάποιον άγιο άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του λέει: «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλι, για να χειροτονήσουν Επίσκοπο τον πρώην άνθρωπο τού Ιπποδρόμου». Πήγε λοιπόν αυτός και έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού λοιπόν χειροτονήθηκε ο προαναφερθείς πρώην η μάλλον έτι φαυλόβιος, άρχισε με τον νου του να φαντάζεται ότι κάτι είναι και να υψηλοφρονή. Τότε τού παρουσιάσθηκε άγγελος Κυρίου και τού λέει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε; Σου λέω αλήθεια ότι δεν έγινες Επίσκοπος, επειδή ήσουν άξιος για ιερωσύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλεως τέτοιος Επίσκοπος της άξιζε».

Γι’ αυτό λοιπόν, αν ποτέ δης κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα η άρχοντα η Επίσκοπο, μην απορήσης, μήτε να κατηγορήσης την πρόνοια τού Θεού. Αλλά μάλλον μάθε απ’ αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξ αιτίας των ανομιών μας, κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα.

Αγίου Αναστασίου του Σιναίτου

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

-Ιερά Μονή Ρέθα-

Την προσεχή Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου,εορτή του "Γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου" πανηγυρίζουν:

- Η Ιερά Μονή Ρέθα στην Αμφιλοχία.
Ωρα 4.00 μ.μ: Ιερό Ευχέλαιο
Ώρα 6.30 μ.μ
:Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας πατρός ΚΟΣΜΑ.
Ώρα 10.00
μ.μ: Ιερά Αγρυπνία,
Ώρα 6.30π.μ :Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- Η Ιερά Μονή Κατερινούς στην Γαβαλού Αιτ\νίας.
Ώρα 6.30 μ.μ:Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Ώρα 3.00 π.μ:Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Ώρα 7.οο π.μ.:Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας πατρός ΚΟΣΜΑ

-Ιερά Μονή Ρόμβης στην δυτική πλευρά των Ακαρνανικών,σε απόσταση 12 χιλ. από το Μοναστηράκι Βόνιτσας.

-Ιερές Μονές Παναγίας Τατάρνης και Παναγίας Στάνας στην Ευρυτανία

- Επίσης οι Ιεροί Ναοί: στο Γαλατά Μεσολογγίου,της Παναγίας της Χρυσοχεριάς στο Καινούριο Τριχωνίδος,στην Μεγάλη Χώρα Αγρινίου,στούς Αμοργιανούς Βάλτου,στην Ποταμούλα Αγρινίου και ο ναός της 132 Σμηναρχίας Μάχης της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο Δοκίμι Αγρινίου.

Καλό Προσκύνημα.
Η Παναγία βοήθειά μας!

Θεολογικό-Επιστημονικό Συνέδριο στο Ἱερὸ Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στην Πεντάλοφο Γουμένισσας Κιλκίς

Τὸ Ἱερὸ Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (Πεντάλοφος Γουμένισσας Κιλκίς), ποὺ ἀποτελεῖ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ προστάτου Ἁγίου του, διοργανώνει Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο απο χθές έως την αυριανή ημέρα. Τὸ Συνέδριο λαμβάνει χώρα στὸ Ἱερὸ Κοινόβιο. Ἔγκριτοι Καθηγητὲς Πανεπιστημίου ἀπὸ τὶς Θεολογικὲς Σχολὲς Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθήνας θὰ ὁμιλήσουν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς μελέτης καὶ τῆς ἀνάδειξης τοῦ σπουδαίου θεολογικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου.Εἴσοδος ἐλεύθερη γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

Τηλέφωνο Μονῆς: 23430 42314, ὧρες 12-2 μ.μ. καθημερινῶς

Τηλεομοιότυπο(Fax): 23430 4308

Αναλαμβάνει δράση η Δημοτική Αστυνομία της πόλεώς μας απο την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου...


ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΥΠΟΜΟΝΕΣ...!!!!

Ανακοίνωση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

ΤΟ Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οργανώνει στους χώρους του Σεμινάρια Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στους επιστημονικούς τομείς των πέντε Τμημάτων του (Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Θεολογίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και Βυζαντινού Δικαίου).

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους.
Ο κύκλος των μαθημάτων εξειδίκευσης θα ολοκληρωθεί στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του ακδ. έτους 2009-2010.
Το Κ.Β.Ε. θα χορηγήσει με το πέρας των μαθημάτων, σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Κ.Β.Ε. (Βασ. Ολγας 36, κτίριο “Μέλισσα”), αίτηση, πτυχίο Α.Ε.Ι., βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους από 7 έως 18 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 992002 και 2310 992003 ή να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Β.Ε.: http://www.kbe.auth.gr

"ΒΑΣΙΛΑΔΙ - Γύρω απ' το φάρο" - Έκθεση - Mουσική - Γευσιγνωσία


Η "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" στα πλαίσια των εκδηλώσεων "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΤΙΚΑ 2009" που πραγματοποιεί ο σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ", θα οργανώσει και θα παρουσιάσει επάνω στο νησί Αη-Σώστης έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με θέμα την λιμνοθάλασσα, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν αύριο στις 7 το απόγευμα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσική βραδιά απο μέλη της χορωδίας του "Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου" κάτω από το φώς του φεγγαριού.

Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου της εκθέσεως (5 έως και 7 Σεπτεμβρίου) οι επισκέπτες θα μπορούν να γευτούν τους εκλεκτούς μεσολογγίτικους θαλασσινούς μεζέδες και το ξακουστό ούζο Τρικενέ που κυκλοφορεί από το 1901 καθώς και τα παραδοσιακά γλυκά ρεβανί και αλευρίσιο χαλβά, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να δούν και να γνωρίσουν από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος παρέα με τους πρόθυμους ψαράδες του ιβαριού που το εκμεταλλεύονται.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται όχι μόνο στους Μεσολογγίτες αλλά και στους ιδιοκτήτες ταχύπλοων και ιστιοφόρων σκαφών καθώς και στα μέλη των Ναυτικών Ομίλων του Ιονίου, του Πατραϊκού και του Κορινθιακού Κόλπου. Τους προτείνουμε να πραγματοποιήσουν ενός άλλου είδους εναλλακτικό τουρισμό. Να διανυκτερεύσουν πάνω στο έρημο ιστορικό νησί, κυριολεκτικά μέσα στη φύση, παρέα με τα θαλασσοπούλια και δίπλα στ΄ αρμυρίκια που είναι και τα μοναδικά δένδρα του νησιού.

Κατά το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου - γιορτή του Αη Σώστη - θα λειτουργήσει και το ομώνυμο ιστορικό εκκλησάκι του νησιού που είναι κτισμένο από το 1860.

Σημείωση: Το νησί δεν διαθέτει την οποιαδήποτε παροχή εκτός από δύο μεγάλες δεξαμενές βρόχινου νερού για πλύσιμο.

Μεταβάσεις: Για όσους δεν διαθέτουν πλωτά μέσα ο διοργανωτής των "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΤΙΚΩΝ 2009" σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ" 'εχει φροντίσει να γίνουν αναχωρήσεις με καίκια κ.λ.π. από την δυτική προβλήτα της Τουρλίδας στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο θα επαναληφτεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως 5.30 το απόγευμα για την παρακολούθηση του Εσπερινού καθώς και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως 8.30 το πρωί για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας. Λόγω του απροσδιόριστου αριθμού ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μπορεί να παρουσιαστούν μικροκαθυστερήσεις στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότηταΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Έρανος για την Αποπεράτωση
του Ιερού Ναου Αγίου Στεφάνου
του Γηροκομείου Θέρμου


Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότητα!

πληροφορίες: πατέρας Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
τηλ:26440 23040

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

" Τούς εορτάζοντας πιστώς Νεκτάριε όσιε, των σών Λειψάνων την αγίαν ημέραν, σκέπε ταις πρεσβείαις σου "

"Σήμερον φαιδρώς εξέλαμψεν, ως αστήρ νεοφανής, η νέα πανήγυρις του Ιεράρχου Νεκταρίου, την Εκκλησίαν καταλαμπρύνουσα. Δεύτε ουν, των Ορθοδόξων τα πλήθη, εν φωνή αγαλλιάσεως, τούτω εκβοήσωμεν, χαίροις ο των πάλαι Οσίων χαρακτηρίσας την ζωήν, εν ημέραις πονηραίς, εν αις η των πολλών αγάπη εψύγη, ως έφη ο Σωτήρ, χαίροις ο τη παιδεία την αρετήν συνάψας, και τω λόγω της σοφίας σου, των πιστών τας ψυχάς φαιδρύνας, χαίροις Αρχιερέων καλλονή, της Αιγίνης προστάτης, και της οικείας Μονής, αντιλήπτωρ θερμότατος. Διό παμμάκαρ Νεκτάριε, τω της θείας μεγαλοσύνης θρόνω παριστάμενος, απαύστως ικέτευε, υπέρ των πίστει τελούντων, την αεισέβαστον μνήμην σου".

Λόγος Αγίου Νεκταρίου αγαθός και λίαν ωφέλιμος...

" Ὁ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς κέκτηται μὲν ζῆλον ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν, πλανᾶται ἐν ταῖς σκέψεσι καὶ ἐνεργείας αὐτοῦ καὶ ἐργαζόμενος δῆθεν ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ παραβαίνει τὸν νόμον τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης.

Ὁ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς ἐν τῇ ζέσει τοῦ ζήλου αὐτοῦ πράττει τὰ ἐνάντια, πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Θείου νόμου καὶ πρὸς τὸ Θεῖον θέλημα.

Ὁ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς διαπράττει τὸ κακόν, ὅπως ἐπέλθῃ τὸ ὑπ᾿ αὐτοῦ νοούμενον ἀγαθόν.

Ὁ ζῆλος τοῦ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτοῦ εἶναι πῦρ διαφθεῖρον, πῦρ καταναλίσκον· ἡ καταστροφὴ προπορεύεται αὐτοῦ καὶ ἡ ἐρήμωσις ἕπεται αὐτῷ.

Ὁ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς εὔχεται τῷ Θεῷ νὰ ῥίψῃ πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ νὰ κατακαύσῃ πάντας τοὺς μὴ δεχομένους τὰς ἀρχὰς καὶ πεποιθήσεις αὐτοῦ.

Τὸν μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴν χαρακτηρίζει μῖσος πρὸς τοὺς ἑτεροθρήσκους ἢ ἑτεροδόξους, ὁ φθόνος καὶ ὁ ἐπίμονος θυμός, ἡ ἐμπαθὴς ἀντίστασις πρὸς τὸ ἀληθὲς πνεῦμα τοῦ θείου νόμου, ἡ παράλογος ἐπιμονὴ ἐν τῇ ὑπερασπίσει τῶν ἰδίων φρονημάτων, ὁ παράφορος ζῆλος πρὸς κατίσχυσιν ἐν πᾶσιν, ἡ φιλοδοξία, ἡ φιλονικία, ἡ ἔρις, καὶ τὸ φιλοτάραχον.

Ὁ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς εἶναι ἄνθρωπος ὀλέθριος".

ΠΗΓΗ: Αγίου Νεκταρίου,"το Γνώθι σαυτόν",σ.179


Αναζήτηση Θεού ...


Αναζήτηση Θεού ...

Μην ψάξεις φίλε μου να βρεις τον Θεό ψηλά στον ουρανό σαν επιστήμονας.
Γιατί η γη είναι στρογγυλή, και γύρω της ο ουρανός.

Μην ψάξεις τον Θεό στο φως του ήλιου, ούτε στο καύμα των ηλιακών εκλάμψεων.

Γιατί το φως του είναι ασύγκριτο, και η φλόγα της αγάπης του απροσμέτρητη.
Ούτε στις αμμοθύελες του Άρη θα τον βρεις, γιατί ο γνόφος του είναι πυκνότερος.

Να μην τον ψάξεις ούτε στη μεγαλοσύνη του γιγάντιου Δία, ούτε στη βίαιη ορμή των καταιγίδων του.


Γιατί Εκείνος είναι Μέγας, κι ο Δίας ένας κόκκος, και κόκκος κόκκου άμμου.

Δεν θα τον βρεις ούτε στα παγωμένα τα βουνά του Γανυμίδη, γιατί η δικαιοσύνη του είναι λευκότερη από το χιόνι.


Ούτε στα δαχτυλίδια του Κρόνου θα τον βρεις, γιατί το δαχτυλίδι που Εκείνος δίνει είναι πολυτιμότερο απ’ όλους τους πλανήτες.


Μην τον ζητήσεις καν στον Πλούτωνα τον μακρινό, γιατί είναι όλοι οι πλανήτες, «βόλοι» μέσα στα χέρια του, κι Αυτός τόσο κοντά!


Μα ούτε στου Μαγγελάνου τα νέφη, ούτε στης Ανδρομέδας την αμέτρητη άμμο άστρων θα τον ανακαλύψεις, και ούτε καν στο σύμπαν όλο. Γιατί σ’ ολόκληρο το σύμπαν δεν χωράει, μάλλον αυτό χωρείται απ’ Αυτόν.


Αναζήτησέ τον σαν παιδί, πιο χαμηλά. Εδώ στη μικρή τη γη μας.


Ψάξε τον στην ομορφιά ενός μικρού κι ασήμαντου λουλουδιού, κι ας μην τον βρεις ούτε κι εκεί.

Αναζήτησέ τον στο χαριτωμένο παιχνίδισμα μιας γάτας, και στο πιστό βλέμμα του σκύλου σου, κι ας μην τον συναντήσεις.


Προσπάθησε να τον διακρίνεις στα μάτια του ζητιάνου που χτυπάει την πόρτα σου


και δώσε την ελεημοσύνη σου, σαν να τη δίνεις σε Αυτόν, και ας μην τον αναγνωρίσεις.

Σκύψε στα δάκρυα του ορφανού και της χήρας, και πες ότι είναι δάκρυα δικά Του,

και ρίξε λίγο βάλσαμο στον πόνο τους, κι ας μην μπορέσεις να Τον εννοήσεις.


Ψάχνε τον πάντα, και παντού, και κάνε το καλό με αγάπη σ’ όλους, σαν να το κάνεις σε Αυτόν, και ψάχνε πίσω από κάθε τι, και μέσα σ’ όλα να τον συναντήσεις.Κι ας μην τον αντικρίσεις.


Και τότε, δεν θα χρειαστεί να τον ανακαλύψεις, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσεις.


Θα έρθει Εκείνος να σε βρει, γιατί σε βλέπει, και σ’ αγαπά, και σε γνωρίζει.

Και θα σ΄ αφήσει λίγο να Τον νοιώσεις.

Και θα ξανακρυφτεί από σένα.

Τότε θ’ αρχίσεις να Τον ποθείς, όπως το ελάφι τα νερά,
όπως η νύμφη τον νυμφίο, όπως ο εραστής την ερωμένη του,
όπως το νεογέννητο το μητρικό το γάλα.

Κι Εκείνος θα κρύβεται από σένα, και θα γελάει με το κλάμα σου χαρούμενος,
όπως γελάει η μητέρα ευτυχισμένη με το κλάμα του μωρού της,
όταν το βλέπει να τη θέλει τόσο πολύ, μέχρι δακρύων,

κι όπως γελάει ο εραστής, που κρύβεται από την ερωμένη του στο πρώτο ραντεβού
και χαίρεται όταν εκείνη τον αναζητάει με πόθο.

Θα σε αφήνει να πέσεις από την κούνια σου,

προσέχοντας μη χτυπηθείς ανεπανόρθωτα, για να γνωρίσεις την αδυναμία σου.
Όταν θα λες: «περπάτησα!» Θα σε αφήνει να σκοντάφτεις,
για να ζητάς το χέρι του στα πρώτα βήματά σου.

Θα σε παρατηρεί στις δύσκολες στιγμές της εφηβείας σου,

θα σε παιδαγωγεί και θα σε συμβουλεύει μυστικά, σκληρά η τρυφερά.

Κι όταν ανδρώνεσαι, θα σε διδάσκει την τέχνη του πολέμου,

και θα σε μάθει χίλιες τέχνες.

Και θα καλεί μπροστά σου μονομάχους, όλο και δυνατότερους,
όλο και αξιότερους,
και θα διδάσκεσαι από τις πτώσεις σου κι από τον πόνο σου,
ώσπου να γίνεις δυνατός.

Μα τότε, πια, δεν θα τον ψάχνεις.
Γιατί αργά μα σταθερά, ανεπαίσθητα, θα Τον γνωρίζεις.

Θα τον διακρίνεις γύρω σου παντού.

Θα βρίσκεις μέσα σου νοήματα που ποτέ δεν διδάχθηκες,

θ’ αντιλαμβάνεσαι υπάρξεις που ποτέ δεν είδες.

Θα βρίσκεις δύναμη που ποτέ δεν είχες.

Θα Τον γνωρίζεις, και θα τον εμπιστεύεσαι.

Κι Εκείνος, θα γίνεται σιγά σιγά μοναδική σου σκέψη και λαχτάρα…

…Ώσπου η φωνή Του ν’ ακουστεί μεσ’ την καρδιά σου.

Και τότε, θα τον πεις: «Πατέρα!»

και θα τον νιώθεις να σου λέει: «Παιδί μου!»

Θα ψάλλετε μαζί και θα γιορτάζετε στις δυσκολίες,

και η φωνή Του θα’ ναι πια για σένα τόσο γνώριμη!

Θ’ ακούς, και θα γελάς με αυτούς που τον αναζητούν ακόμα,

Εκείνον που για σένα θα’ ναι πια πραγματικότητα.

Και θ’ απομένει η επίγνωση κι ο γάμος…


Εύχομαι μιαν όμορφη κι΄ ευλοφημένη μέρα

σε κάθε διαβάτη και οδοιπόρο της ζωής.

Καλή δύναμη σε ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας μας στην πορεία του .
.
ΠΗΓΗ: " Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Θεολογικό-Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνει απο σήμερα το Ἱερὸ Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στην Πεντάλοφο Γουμένισσας Κιλκίς

Τὸ Ἱερὸ Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (Πεντάλοφος Γουμένισσας Κιλκίς), ποὺ ἀποτελεῖ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ προστάτου Ἁγίου του, διοργανώνει Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο απο σήμερα εως το προσεχές Σάββατο. Τὸ Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στὸ Ἱερὸ Κοινόβιο. Ἔγκριτοι Καθηγητὲς Πανεπιστημίου ἀπὸ τὶς Θεολογικὲς Σχολὲς Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθήνας θὰ ὁμιλήσουν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς μελέτης καὶ τῆς ἀνάδειξης τοῦ σπουδαίου θεολογικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου.

Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου θὰ κηρύξει σήμερα καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσει εἰσαγωγικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτη Ελισσαίο.

Εἴσοδος ἐλεύθερη γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

Τηλέφωνο Μονῆς: 23430 42314, ὧρες 12-2 μ.μ. καθημερινῶς

Τηλεομοιότυπο(Fax): 23430 4308

Ανακοίνωση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

ΤΟ Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οργανώνει στους χώρους του Σεμινάρια Εξειδίκευσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στους επιστημονικούς τομείς των πέντε Τμημάτων του (Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Θεολογίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και Βυζαντινού Δικαίου).

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους.
Ο κύκλος των μαθημάτων εξειδίκευσης θα ολοκληρωθεί στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του ακδ. έτους 2009-2010.
Το Κ.Β.Ε. θα χορηγήσει με το πέρας των μαθημάτων, σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Κ.Β.Ε. (Βασ. Ολγας 36, κτίριο “Μέλισσα”), αίτηση, πτυχίο Α.Ε.Ι., βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους από 7 έως 18 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 992002 και 2310 992003 ή να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Β.Ε.: http://www.kbe.auth.gr

Οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι της νέας Εκκλησιαστικής Περιόδου

Ως νέοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι των Συνοδικών Επιτροπών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος , διορίσθηκαν :

- Στην Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου π. Ιερόθεος
- Στην Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσικής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων π. Κύριλλος.
- Στην Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας π. Αλέξιος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου π. Παντελεήμων.

- Στην Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου π. Δημήτριος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού π. Ιγνάτιος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης π. Παντελεήμων.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως Εφημεριακού Κλήρου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος π. Νικόλαος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π. Ιερόθεος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης π. Ανδρέας.

- Στην Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου και Οιτύλου π. Χρυσόστομος.

- Στην Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος π. Βασίλειος.

Εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότηταΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Έρανος για την Αποπεράτωση
του Ιερού Ναου Αγίου Στεφάνου
του Γηροκομείου Θέρμου


Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότητα!

πληροφορίες: πατέρας Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
τηλ:26440 23040

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ιερά μνήμη Αγίου Μάμαντος

"Τὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ περιβόητον Μάρτυρα, καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντα, ὑμνήσωμεν Μάμαντα, τὸν πρὶν τὰς ἐλάφους ἐν ταῖς ἐρήμοις καινῶς ἀμέλγοντα, καὶ νῦν περιούσιον λαὸν Κυρίου, ῥάβδῳ δυνάμεως, ὡς ποιμένα καλῶς περιέποντα, καὶ ὁδηγοῦντα εἰς τόπον χλόης, ἔνθα ὑπάρχει ἀληθῶς τοῦ Παραδείσου ἡ τρυφή. Ὅθεν πάντες οἱ ἐν κινδύνοις, προστάτην Μάμα, θερμὸν σε κεκτήμεθα".


" Ὡς ἔχων παρρησίαν πρὸς τὸν Θεόν, τῶν τὴν θείαν σου ταύτην πανήγυριν, περιχαρῶς, Μάρτυς ἐκτελούντων καὶ τὴν σεπτήν, καὶ ἱεράν σου ἄθλησιν, πίστει εὐφημούντων εἰλικρινεῖ, μνημόνευε παμμάκαρ, καὶ ζάλης καὶ κινδύνων, καὶ πειρασμοῦ ἡμᾶς διάσωσον".


Η εορτη της Ινδίκτου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ρεπορτάζ - φωτό: Νίκος Μαγγίνας


Με παραδοσιακή ιεροπρέπεια γιορτάστηκε σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι η αρχή της Ινδίκτου, δηλ. η έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
Το πρωί, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία για την εορτή της Ινδίκτου και την Σύναξη της Παναγίας της Παμμακαρίστου. Οι Ιεράρχες του Θρόνου συγχοροστάτησαν, κατά την τάξη, από τα Αρχιερατικά στασίδια, ενώ παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Βασίλης Μπορνόβας και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Απέναντι από τον Πατριαρχικό Θρόνο τοποθετήθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου, του 12ου αιώνα, που προέρχεται από την ομώνυμη Ιερά Μονή, η οποία μετά την Άλωση αποτέλεσε, για περισσότερα από 100 χρόνια, έδρα του Πατριαρχείου. Η ψηφιδωτή φορητή εικόνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ιερά Κειμήλια που φυλάσσονται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τηρώντας μια αρχαία παράδοση, που ανάγεται στον 4ο αιώνα, υπεγράφη ο Κώδικας της Ινδίκτου, που αποτελεί την γραπτή αποτύπωση των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Πρώτος υπέγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ακολούθησαν, κατά τα πρεσβεία, οι Ιεράρχες του Θρόνου μεταξύ των οποίων και οι Μητροπολίτες Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Νικόδημος και Μυτιλήνης Ιάκωβος, εκ των επαρχιών των «Νέων Χωρών», καθώς επίσης και ο Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος, της Εκκλησίας της Κρήτης.
Στο τέλος της Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε και αγίασε έναν προς έναν τους πιστούς που συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία.
ΠΗΓΗ:www.fanarion.blogspot.com

Συνέρχεται από σήμερα έως και την Παρασκευή η " Διαρκής Ιερά Σύνοδος" της Εκκλησίας μας με την νέα σύνθεση της

Συνέρχεται από σήμερα έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009, η" Διαρκής Ιερά Σύνοδος" της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 153ης Συνοδικής Περιόδου 2009 - 2010, αποτελουμένη εκ των:

Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ο Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμων
† Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας

† Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ο Νικαίας Αλέξιος

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

† Ο Ελασσώνος Βασίλειος
† Ο Φθιώτιδος Νικόλαος

† Ο Γυθείου και Οιτύλου Χρυσόστομος
† Ο Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος

† Ο Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κύριλλος


για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότηταΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Έρανος για την Αποπεράτωση
του Ιερού Ναου Αγίου Στεφάνου
του Γηροκομείου Θέρμου


Βοήθησε και εσύ το όνειρο να γίνει πραγματικότητα!

πληροφορίες :πατέρας Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος προιστάμενος του Ιερου Ναού
τηλ.2644023040

Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμονικής του Δήμου μας στον παλαιό Άγιο Χριστοφόρο Αγρινίου


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Γιορτές Καλοκαιριού 2009" που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγρινίου "Στέλιος Τσιτσιμελής"
θα πραγματοποιηθεί συναυλία έντεχνου τραγοδιού με την
Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου
σήμερα στις 9.00 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του παλαιού Αγίου Χριστοφόρου της πόλεως μας.
Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πατέρας ΚΟΣΜΑΣ.

Επειδή και τα καλά θα πρέπει να ακούγονται...

Επειδή και τα καλά θα πρέπει να ακούγονται και να διαβάζονται...

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον υπάλληλο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, που με βοηθησε σήμερα το πρωί, πολύ ευγενικά και εξυπηρετικά -παρά το φόρτο της εργασίας του - στην αποστολή προσωπικών μου εγγράφων .

"Το τσίμπημα της σφίγγας": γράφει ο π. Λίβυος

"Θα ήταν περίπου γύρω στις 8:30 μ.μ όταν τελειώνοντας ο εσπερινός ένας φίλος κληρικός μου ζήτησε να τον μεταφέρω με το αμάξι μου, σε ένα κοντινό χωριό όπου θα έβρισκε συγγενείς του. Σαφέστατα και έπραξα το αυτονόητο, δηλαδή να εξυπηρετήσω τον αδελφό.

Στο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, μιλούσαμε και γελούσαμε ταυτοχρόνως. Κουβεντιάζαμε και δίναμε ρυθμό στην ρουτίνα της ζωής. Δηλαδή όλα έμοιαζαν όμορφα. Ώσπου κάποια στιγμή το απρόοπτο, ρευστό και συνεχές μεταβλητό της ζωής φάνηκε για ακόμη μια φορά μπροστά μας. Και θύμα του αυτή την φορά είχε εμένα.


Καθώς οδηγούσα και έχοντας το αριστερό χέρι μου στο τζάμι του αμαξιού, αισθάνθηκα κάποια στιγμή ένα έντονο γαργαλητό. Σαν κάτι να περπατούσε με ελαφρά αλλά επικίνδυνα βήματα πάνω στο χέρι μου. Δεν άργησα να καταλάβω ότι πρόκειται για μια σφίγγα. Έτσι αστραπιαία σκεπτόμενος τους πόνους που είχα τραβήξει από το τελευταίο της «φιλί» της στο πρόσωπο μου πριν από μερικούς μήνες, με μια γρήγορη κίνηση την έπιασα καθώς εκείνη όδευε προς το λαιμό μου. Την κρατούσα πλέον γερά στα δάκτυλα μου και έμενε μονάχα μια απλή όχι ιδιαίτερα ισχυρή κίνηση για να την συνθλίψω και να γλιτώσω την τσιμπιά. Την ώρα όμως που την είχα στο χέρι και σκεπτόμουν το τελικό χτύπημα, άλλαξα συχνότητα και μπήκα στο χώρο του ενοχικού φαντασιακού. Δηλαδή στην εικονική πραγματικότητα που θέλουμε να πλάθουμε γύρω μας, αλλά κυρίως μέσα μας, υπερασπιζόμενοι με την μια ή άλλη θεωρία την άρνηση να αποδεχτούμε τον κόσμο που μας περιβάλει τόσο μέσα μας όσο και έξω από εμάς, αν και αυτά τα δύο δεν είναι και τόσο διαφορετικά.


Ετσι αστραπιαία διχάστηκα, η θεωρία μου έλεγε ότι δεν πρέπει να αφαιρώ με κανένα τρόπο μια ζωή, έστω και της μικρούλας χαριτωμένης σφίγγας, από την άλλη όμως η πραγματικότητα με καλούσε να αποφασίσω και να πράξω μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, διαφορετικά το τσίμπημα δε θα το γλίτωνα.


Πήρα την απόφαση να αποδεχθώ για ακόμη μια φορά την θεωρία, την ιδεολογία, αντί της πραγματικότητας της ζωής. Έτσι την άφησα από τα δάκτυλα μου, σταμάτησα το αμάξι στην άκρη του δρόμου, έλυσα το ζωστικό, έβγαλα το μανίκι μου και έδωσα την δυνατότητα στην σφίγγα να ζήσει, φεύγοντας για αλλού.

Μπήκα ξανά στο αμάξι και συνέχισα την πορεία μου μαζί με τον φίλο κληρικό. Αλλά χωρίς να έχω κάνει ουσιαστικά 50 μέτρα παρακάτω, αισθάνθηκα ένα αστραπιαίο και ισχυρό τσίμπημα στο μπράτσο του χεριού μου. Μαράθηκα από τον πόνο, κόπηκε η αναπνοή μου. Η φύση είχε λειτουργήσει, οι νόμοι της, άκαμπτοι και «ανήθικοι» για τα δικά μας μέτρα και σταθμά, για την δική μας ερμηνεία, είχαν παράγει την νομοτέλεια τους.


Τόσο εγώ όσο και ο συνοδηγός μου, φίλος κληρικός, σκεφτήκαμε ότι ίσως να ήμουν αλλεργικός. Αυτό λίγο με πανικόβαλε, αλλά κάτι μου έλεγε ότι δεν θα ίσχυε, και έτσι έγινε.

Ωστόσο δεν ξεμπέρδεψα έτσι εύκολα, αφού, οι πόνοι όλο το βράδυ ήταν φοβεροί, και το άλλο πρωί, το χέρι μου, γύρω από την περιοχή του τσιμπήματος, έκαιγε φοβερά και είχε πρηστεί με τάση το οίδημα να πηγαίνει προς του λεμφαδένες.


Πήγαν ως ήταν φυσικό στη γιατρό η οποία έντρομη μου είπε ότι θα έπρεπε να πάρω αντιβίωση διότι πλέον κινδύνευα από λεμφαδενίτιδα.

Και όλα αυτά γιατί; Μα γιατί για ακόμη μια φορά διάλεξα τον δρόμο του φαντασιακού ιδεαλισμού, της εικονικής πραγματικότητας, που χρόνια πλάθουν ένα κόσμο και έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα εκτός ελαχίστων ξεχωριστών -γι αυτό και τόσο γνωστών- προσωπικοτήτων δεν υπάρχει για την συντριπτική πλειοψηφία του πλανήτη μας.


Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου ή μάλλον καλύτερα όλων εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά και άλλα νευρωτικά μπερδέματα, είναι η υποσυνείδητη ισχυρή άρνηση τους, να αποδεχτούν την σκληρότητα και την «άλογη ηθική» του κόσμου αυτού, της φύσης. Ο Χρήστος Γιανναράς σε μια πρόσφατη μελέτη του για την παρουσία του Κακού στο κόσμο, έγραψε μια φοβερή αλήθεια «ότι όπως όλα δείχνουν, η φύση δεν έχει ηθική. Διότι δεν διακρίνει ποιότητες, αλλά τυφλά καταργεί και «εκμηδενίζει» τα πάντα τουλάχιστον από αυτή την μορφή ζωής και πραγματικότητας που βιώνουμε σε αυτό τον κόσμο. Ένας σεισμός θα σκοτώσει χιλιάδες κόσμου χωρίς καμία διάκριση. Νέοι, παιδάκια, γέροι, πλούσιοι, φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, λιγότερο ταλαιπωρημένοι, ταλαντούχοι, ατάλαντοι, παραγωγικοί και δημιουργικοί ή μη δημιουργικοί άνθρωποι, όλοι στην δίνη της φύσης που καταπίνει».


Είναι σαφέστατα και το ξέρω και το αντιλαμβάνομαι να δεχτούμε τον κόσμο αυτό όπως είναι, όπως υπάρχει. Είναι σκληρός. Συνεχώς μεταβαλλόμενος και ρευστός. Το γέλιο της χαράς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να μετατραπεί σε οδύνη, δάκρυ, αβάσταχτο πόνο.

Επίσης γνωρίζω καλά, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τόσο εκ φύσεως, όσο και λόγο μορφών και τρόπων που μεγάλωσαν, μπορούν να αντέχουν και να παλεύουν αυτή την αντιφατικότητα του κόσμου. Υπάρχουν όμως και εκατομμύρια άλλοι συνάνθρωποι μας και μέσα σε αυτούς και εγώ, όπου η εικόνα ενός αφιλόξενου κόσμου που μυρίζει θάνατο και φθορά, όρια και σύνορα υπαρξιακά, τους απογοητεύει, τους πληγώνει, τους αναγκάζει να κάνουν φυγές στο φαντασιακό.


Τότε η ζωή μετατρέπεται σε ιδεολόγημα και οι άνθρωποι απλώς πειθαρχούν στην κληρονομιά της ζωής, που στο 90% δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνεχής σύμβαση".


ΠΗΓΗ:π. Λίβυος