Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009

Σήμερον ώς αστήρ νεοφανής, τη Εκκλησία ανέτειλεν, ο Ιερομάρτυς Βλάσιος, των θαυμάτων ταις ακτίσι καταυγάζων ημάςὉ ἅγιος Ἱερομάρτυρας Βλάσιος
καταγόταν ἀπὸ χωριὸ τῆς Ἀκαρνανίας, πιθανότατα ἀπὸ τὸ χωριὸ Σκλάβαινα, ὅπου βρέθηκε ὁ τάφος του μὲ τὰ ἱερὰ λείψανά του τὸ 1923.

Στὶς ἐμφανίσεις του ἔλεγε: «Εἶμαι Ἀκαρνάν.
Εἶμαι ὁ Ἅγιος Βλάσιος ἀπὸ τὰ Σκλάβαινα» κ.ἄ.

Σύμφωνα μὲ τὴν χρονολογία (1006), ποὺ βρέθηκε μέσα στὸν τάφο του, πρέπει νὰ ἔζησε στὸ τέλος τοῦ 10ου αἰῶνα καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου.

Μόνασε σὰν Ἡγούμενος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Παναγίας, στὴν παλιὰ Κιάφα -Σκλάβαινα τῆς Ἀκαρνανίας τῆς ἐπαρχίας Βονίτσης καὶ Ξηρομέρου.

Ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς ἀγαρηνοὺς πειρατές, μαζὶ μὲ τοὺς πέντε συμμοναστές του, δυὸ Ἱερομόναχους καὶ τρεῖς μοναχούς, καθὼς καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς.

Τὴ ζωή του, τὸν μαρτυρικό του θάνατο καὶ τὸν τάφο του, ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Βλάσιος σὲ πολλοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς κυρίως στὴν εὐσεβέστατη καὶ ἀείμνηστη Γερόντισα Εὐφροσύνη Σ. Κατσαρᾶ ἀπὸ τὰ Σκλάβαινα, μὲ ὀφθαλμοφανεῖς ἐμφανίσεις του.

O ἅγιος Βλάσιος ἔκανε δυὸ ἐμφανίσεις, μία σὲ ὅραμα στὸν εὐσεβέστατο ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Τσαταλιὸ στις 6-12-1978 καὶ μία ἄλλη στον μακάριο γέροντα Παίσιο τον Ἁγιορείτη στις 3-2-1980.


Έχων παρρησίαν πρός τον Χριστόν,

Βλάσιε παμμάκαρ,

καθικεύτευε εκτενώς υπέρ των τιμώντων,

τα θεία λείψανά σου,

και προσιόντων πίστει,

τω θείω οίκω σου.

Δεῦτε φιλομάρτυρες, ἱερῶς δρεψάμενοι, τὰ μυστικὰ τῶν τερπνῶν ᾀσμάτων ἄνθη, τὰς κορυφάς ἑαυτῶν στεφανώσωμεν

Στήλη ἔμψυχος, καὶ ἔμπνους εἰκών,
ἡ ἐτήσιός σου ἐπέστη ἑορτή,
Θεοφόρε Ἰγνάτιε,
τὰς μυσταγωγίας σου,
καὶ τὰς ἀριστείας σου κηρύττουσα,
τὴν ὑπὲρ τῆς Πίστεως μέχρις αἵματος ἀντικατάστασιν,
τὴν μακαρίαν ἐκείνην,
καὶ ἀοίδιμον φωνήν,
τήν,
Ὅτι σῖτός εἰμι Θεοῦ λέγουσαν, καὶ δι' ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι· διὸ μιμητής τοῦ Χριστοῦ σὺ γεγονώς,
πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τὴν ἔνδοξον μνήμην σου, πάντες τιμῶμεν, παμμάκαρ Ἰγνάτιε, καὶ ψαλμοῖς γεραίρομεν, τὸν στεφανώσαντα, τὴν πάνσεπτόν σου κορυφήν, θεομακάριστε


Λέουσιν Iγνάτιε δείπνον προυτέθης, Kοινωνέ δείπνου μυστικού, θάρσους λέον. Eικάδι Iγνάτιος θάνε γαμφηλήσι (ήτοι σιαγόσι) λεόντων.

Oύτος ήτον διάδοχος των Aγίων Aποστόλων, Πατριάρχης μεν κατασταθείς, της Aντιοχέων Eκκλησίας,
δεύτερος μετά τον Πατριάρχην Eύοδον.
Mαθητής δε χρηματίσας, Iωάννου του Θεολόγου, ομού με τον Άγιον Πολύκαρπον τον Eπίσκοπον Σμύρνης,
εν έτει ρθ΄ [109].


Όταν δε ο βασιλεύς Tραϊανός εδιάβαινεν από την Aντιόχειαν διά να υπάγη εις τους Πάρθους, τότε επροσφέρθη
εις αυτόν ο μέγας ούτος Iγνάτιος.

Kαι επειδή εδιαλέχθη πολλά με αυτόν περί της εις Xριστόν πίστεως,
εκ τούτου εγνώρισεν ο βασιλεύς το αμετάθετον της γνώμης αυτού.

Όθεν παρευθύς δέρνεται ο Άγιος με μολυβδίνας μπάλλας.

Έπειτα απλώσας τας χείρας του, δέχεται φωτίαν εις αυτάς.

Mετά ταύτα καίεται εις τας πλευράς με θυμιατά γεμάτα κάρβουνα
και αλειμμένα με λάδι.

Eίτα στέκεται επάνω εις αναμμένα κάρβουνα και ξέεται με σιδηρά ονύχια.

Eπειδή δε ο Άγιος από όλα αυτά εφυλάχθη αβλαβής διά της θείας χάριτος, τούτου χάριν απέστειλεν αυτόν ο βασιλεύς δεμένον εις την Pώμην,
διά να δοθή εις τα θηρία να τον φάγουν.

Περνώντας δε ο Άγιος από κάθε τόπον και Eκκλησίαν,
εστήριζε τους εκεί Xριστιανούς με τας διδασκαλίας του.


Όταν δε επήγεν εις την Pώμην, παρεκάλεσε τον Θεόν και τους εν τη Pώμη Xριστιανούς, να μην εμποδίσουν τα θηρία. Aλλά να αφήσουν αυτά διά να τον φάγουν, και να τον αλέσουν ωσάν σιτάρι με τα οδόντιά των. Ίνα γένη άρτος γλυκύς και καθαρός εις τον Θεόν.

Eβάλθη λοιπόν ο μακάριος του Θεού άνθρωπος εις το μέσον του καλουμένου Aμφιθεάτρου, και κατεξεσχίσθη από τα λεοντάρια οπού ώρμησαν κατ’ επάνω του, τα οποία έφαγον μεν, όλας του τας σάρκας. Άφησαν δε μόνον, τα παχύτερα κόκκαλα, τα οποία συμμαζώξαντες οι Xριστιανοί τα επήγαν εις την Aντιόχειαν1.

Oύτος ο μακάριος Iγνάτιος ήτον εκείνο το νήπιον, οπού εζήτησεν ο Δεσπότης Xριστός έτι ζωντανός ων, και πιάσας αυτό και εναγκαλισάμενος είπε ταύτα τα λόγια·
«Όστις ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη Bασιλεία των Oυρανών. Kαι ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον έν, επί τω ονόματί μου, εμέ δέχεται» (Mατθ. ιη΄, 4).

Όθεν εκ της αιτίας ταύτης ωνομάσθη ο Άγιος ούτος
κατ’ εξαίρετον τρόπον Θεοφόρος
2.

Tούτον και ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iωάννης ο Xρυσόστομος ετίμησε με εγκώμιον ου η αρχή· «Oι πολυτελείς και φιλότιμοι των εστιατόρων».

Tελείται δε η αυτού Σύναξις εν τη αγιωτάτη Mεγάλη Eκκλησία.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1. Εν δε τω Συναξαριστή των Pώσσων τω εκ των χειρογράφων Kωδίκων του εν Pώμη Bατικάνου, ήτοι της Bιβλιοθήκης, συναθροισθέντι, γράφεται ότι οι λέοντες δεν έφαγον ακόμη ούτε την καρδίαν του Aγίου.
Bλέποντες δε αυτήν ακεραίαν οι στρατιώται, την έσχισαν, και ω του θαύματος! εύρον γεγραμμένον εις αυτήν με χρυσά γράμματα το όνομα Iησούς Xριστός.

H δε ανακομιδή του λειψάνου του Aγίου Iγνατίου εορτάζεται κατά την εικοστήν ενάτην του Iαννουαρίου.

2. Tούτο βεβαιοί Συμεών ο Mεταφραστής και Nικηφόρος Kάλλιστος, βιβλ. β΄ της Eκκλησιαστικής Iστορίας, κεφ. λε΄.

Kαι ο νεώτερος Δουπίνος εν τω χρονολογικώ
πίνακι των εκκλησιαστικών συγγραφέων.

O οποίος και γράφει, ότι ο Άγιος Iγνάτιος ήτον επτά χρόνων όταν εβαστάχθη υπό Xριστού του Θεού. Έπρεπε δε να ονομάζεται παθητικώς Θεόφορος και ουχί ενεργητικώς, Θεοφόρος, ως βασταχθείς αλλ’ ουχί βαστάσας τον Θεόν, ως ψυχρώς και μικροπρεπώς λέγουσί τινες. Πλην και Θεοφόρος άλλως ην,
ως τον Θεόν ένοικον φέρων εν τη ψυχή.

Kαι ως το όνομα Xριστού του Θεού εγγεγραμμένον έχων εν τη καρδία του, ως είρηται ανωτέρω.

πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου:"Δεν ημπορώ εδώ να σιωπήσω τα λόγια του Θεοφόρου τούτου Πατρός Iγνατίου..."


Δεν ημπορώ εδώ να σιωπήσω τα λόγια του
Θεοφόρου τούτου Πατρός Iγνατίου,
με τα οποία δείχνει,
πόσον έρωτα είχεν εις τον Xριστόν ο μακάριος! και πόσον επεθύμει να αποθάνη διά την αγάπην του!

Oύτω γαρ γράφει εν τη προς Pωμαίους δωδεκάτη
και τελευταία αυτού Eπιστολή.

«Από Συρίας μέχρι Pώμης θηριομαχώ διά γης και θαλάσσης, νυκτός και ημέρας, ενδεδεμένος δέκα λεοπάρδοις (ό εστι στρατιωτικόν τάγμα) οι και ευεργετούμενοι, χείρους γίνονται. Εν δε τοις αδικήμασιν αυτών μάλλον μαθητεύομαι. Aλλ’ ου παρά τούτο δεδικαίωμαι. Oναίμην των θηρίων των εμοί ητοιμασμένων! α και εύχομαι σύντομά μοι ευρεθήναι. Α και κολακεύσω συντόμως με καταφαγείν. Oυχ ώσπέρ τινων δειλαινόμενα ουχ’ ήψαντο. Kαν αυτά δε εκόντα μη θέλη, εγώ προσβιάσομαι.

Πυρ και σταυρός, θηρίων τε συστάσεις, ανατομαί, διαιρέσεις, σκορπισμοί οστέων, συγκοπαί μελών, αλεσμός όλου του σώματος,
και κόλασις του Διαβόλου, επ’ εμέ ερχέσθω.

Mόνον ίνα Iησού Xριστού επιτύχω.

Kαλόν εμοί αποθανείν διά Iησούν Xριστόν.

Eκείνον ζητώ τον υπέρ εμού αποθανόντα και αναστάντα.

Mη εμποδίσητέ με εις ζωήν φθάσαι.

Iησούς γάρ εστιν η ζωή των πιστών.

Mη θελήσητέ με αποθανείν.

Θάνατος γάρ εστιν η άνευ Xριστού ζωή.

Ζων γράφω υμίν, ερών του διά Xριστόν αποθανείν.

O εμός έρως εσταύρωται.

Oυκ έστιν εν εμοί πυρ φιλούντι.

Ύδωρ δε ζων, αλλόμενον εν εμοί έσωθέν μοι λέγει.

Δεύρο προς τον Πατέρα.

Oυχ ήδομαι τροφή φθοράς, ουδέ ηδοναίς του βίου τούτου.

Άρτον του Θεού θέλω.

Άρτον Oυράνιον, άρτον ζωής, ό εστι σαρξ του Xριστού.

Kαι πόμα θέλω το πόμα αυτού, ό εστιν αγάπη άφθαρτος, και αένναος ζωή.

Πιστεύσατέ μοι, ότι τον Iησούν φιλώ τον υπέρ εμού παραδοθέντα».


Kαι πάλιν ο αυτός γράφει εν τη προς Tραλλησίους επιστολή, ήτις εστί δευτέρα των επιστολών του, δεικνύων, πόσος μέγας ήτον!
και πάλιν πόσον ταπεινός.

«Mη γαρ ουκ ηβουλόμην υμίν μυστικώτερα γράψαι; αλλά φοβούμαι, μη νηπίοις ούσιν, υμίν βλάβην παραθώμαι. Kαι γαρ εγώ, ου καθότι δέδεμαι και δύναμαι νοείν τα επουράνια και τας αγγελικάς τάξεις, και τας των Aγγέλων και στρατιών εξαλλαγάς, Δυνάμεων τε και Kυριοτήτων διαφοράς, Θρόνων τε και Eξουσιών παραλλαγάς. Aιώνων μεγαλότητας, των τε Xερουβίμ και Σεραφίμ τας υπεροχάς. Tου τε Πνεύματος την υψηλότητα και του Kυρίου την βασιλείαν. Kαι επί πάσι, το του Παντοκράτορος Θεού απαράθετον. Tαύτα γινώσκων εγώ, ου πάντως ήδη τετελείωμαι. Ή μαθητής ειμι, οίος Πέτρος και Παύλος. Πολλά γαρ μοι λείπει, ίνα Θεού μη απολειφθώ».


Προς τούτοις λέγει ο αυτός περί του Kυρίου·

«Tη ουν Παρασκευή, τρίτη ώρα απόφασιν εδέξατο παρά του Πιλάτου, συγχωρήσαντος του Πατρός. Έκτη ώρα εσταυρώθη. Ενάτη απέπνευσε. Προ ηλίου δύσεως ετάφη. Tο Σάββατον υπό γην μένει εν τω μνημείω, ω απέθετο αυτόν Iωσήφ ο Aριμαθείας. Eπιφωσκούσης Kυριακής, ανέστη εκ των νεκρών, κατά το ειρημένον υπ’ αυτού. Ώσπερ ην Iωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έσται και ο Yιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Περιέχει ουν, η μεν Παρασκευή, το πάθος. Tο Σάββατον, την ταφήν. H Kυριακή, την Aνάστασιν».


Σημείωσαι, ότι τας επιστολάς του θείου Iγνατίου εσύναξεν ο Σμύρνης Πολύκαρπος, από τας οποίας δώδεκα μόνον σώζονται.
(Eι και ο Mελέτιος δεκατρείς λέγει αυτάς.)


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Τοπικές Εκκλησιαστικές Ειδήσεις


Ευλογημένο το Ιερό Σαρανταλείτουργο!


Καθημερινά,
"λίαν πρωί"

στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως,
ψάλλεται η ακολουθία τού Όρθρου και στήν συνέχεια τελείται Θεία Λειτουργία.

........

Κάθε Σάββατο

και απο ώρα 7 έως 8.45 το πρωί

ψάλλεται Όρθρος και στήν συνέχεια τελείται Θεία Λειτουργία
απο τόν πατέρα Γεράσιμο Λιγνό

στόν Ιερό Ναό Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Παναιτωλίου.

........

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.Κοσμάς

αύριο το πρωί
θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σαρδηνείων Αμφιλοχίας
όπου και θα τελέσει και χειροτονία.

........

Aύριο,

στις 6:00 τό ἀπόγευμα

στήν ἀνακαινισμένη αἴθουσα
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου
στήν ὁδό Χαριλάου Τρικούπη 35
θά πραγματοποιηθεῖ ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά Χριστούγεννα μέ θεατρικό, προβολή διαφανειῶν, ποιήματα, τραγούδια καί σύντομη ὁμιλία ἀπό τόν ἱεροκήρυκα τῆς Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας π.Χριστοφόρο Μυτηλήνη.
........


Τήν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου,
στις 6.30 το απόγευμα
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου,
θα μιλήσει στα πλαίσια της Σχολής Γονέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως
ο αιδεσ. πρωτοπρεσβύτερος π.Γεώργιος Μεταλληνός,
ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
με θέμα:
"Αλήθεια και μύθοι για τα Χριστούγεννα".
Ύμνους και κάλαντα των Χριστουγέννων θα ψάλλουν τα μέλη της
"Βυζαντινής Χορωδίας Αγρινίου"
υπό την διεύθυνση του αγαπητού πρωτοψάλτη και διδασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης
κ.Ανδρέα Ν. Λανάρα.
........

Ιερά Μητρόπολις
Αιτωλίας και Ακαρνανίας


13 Δεκεμβρίου-20 Δεκεμβρίου


επιμέλεια:
"Ευδρομούντων Αλείπτης"

Αύριο στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτ. Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου η παρουσίαση του νέου βιβλίου"Ποιός έκλεψε τα δώρα των Μάγων"

Στηρίζουμε ΟΛΟΙ «Το Χαμόγελο του Παιδιού»


Συμμετέχουμε όλοι ΕΝΕΡΓΑ για να μπορέσει «το Χαμόγελο του Παιδιού» να συνεχίσει και το 2010

να προσφέρει 24ωρη, ολοκληρωμένη και ποιοτική φροντίδα

στα παιδιά που έχουν ανάγκη

Καλέστε από σταθερό τηλέφωνο O.T.E. στο

901 11 15 15 15 (3,56 Euro/κλήση)

ή

Πραγματοποιήστε την κατάθεσή σας ηλεκτρονικά ή με τραπεζική κατάθεση πατώντας ΕΔΩ


ή

Επικοινωνήστε μαζί μας για την προσφορά σας στο τηλέφωνο 2103306140

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hamogelo.gr


Λίγα λόγια για «το Χαμόγελο του Παιδιού»


Η αρχή.....

«Όλοι, ξέρουμε συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαϊ και μερικά δεν έχουν καν γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια, ας ενωθούμε όλοι κι ας δώσουμε ότι μπορούμε στα φτωχά αλβανάκια, άσπρα και μαύρα όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέγεται: «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» (από το ημερολόγιο του Ανδρέα Γιαννόπουλου).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με Ιδρυτή τον Ανδρέα, ένα 10χρονο αγόρι με όραμα και όνειρο όλα τα παιδιά να έχουν ένα Χαμόγελο, συμπληρώνει τα 15 χρόνια δράσης του και παραμένει οργανισμός από ένα παιδί για όλα τα παιδιά!


Η επιβίωση του Οργανισμού υπόθεση όλων....


Μέσα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και με τη βοήθεια εργαζομένων και εκατοντάδων εθελοντών, ρέουν 365 ημέρες το χρόνο, δεκάδες δράσεις για τη φροντίδα και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και της ασφάλειας χιλιάδων παιδιών στην Ελλάδα που κινδυνεύουν. Ολόκληρος ο Οργανισμός επιβιώνει αποκλειστικά χάρη στις χρηματικές δωρεές του απλού κόσμου και τις χορηγίες -χρηματικές ή σε είδη και υπηρεσίες - φίλων-εταιριών που συμμετέχουν με αυτό τον τρόπο στην ποιοτική κάλυψη των αναρίθμητών αναγκών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που εκπροσωπούμε. Τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, ελέγχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών Price Waterhouse Coopers, ενώ σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτος, μόλις το 10% των εσόδων του, δαπανάται σε διοικητικές δαπάνες. Με άλλα λόγια, από το 1 ευρώ που προσφέρεται στον Οργανισμό, τα 90 λεπτά αξιοποιούνται απευθείας προς τον σκοπό για τον οποίο και εξαρχής προσφέρονται.


Πεδία Δράσης....


- Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά «SOS 1056»

- Επιτόπια παρέμβαση σε περιστατικά παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο

- 9 Σπίτια Φιλοξενίας για τα Παιδιά

- Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών

- Σπίτι Παιδιών με ογκολογικά προβλήματα

- Συμβουλευτική παιδιών και γονέων

- Εθνικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση της Εξαφάνισης, Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των παιδιών

- AMBER ALERT HELLAS (με την συνεργασία 51 κρατικών και ιδιωτικών φορέων)

- 116000 Ενιαία Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

- Στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα

- Στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας

- Κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών

- Υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, σε όλη την Ελλάδα -στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ- για την ασφαλή μεταφορά παιδιών και νεογνών

- Προληπτική Ιατρική και Οδοντιατρική στα σχολεία της Ελλάδας με μονάδες του συλλόγου

- Δημιουργική Απασχόληση στα Νοσοκομεία Παίδων στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα

- Δημιουργική Απασχόληση στα Αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» & «Μακεδονία»

- Ενημέρωση Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών


ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ:


- Μέλος του Δ.Σ. στο Missing Children Europe (www.missingchildreneurope.eu)

- Ενεργό μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά (www.icmec.org)

- Μέλος της διεθνούς ιστοσελίδας για τις εξαφανίσεις ανηλίκων

(www.missingkids.com)

- Ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών, που περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης από 150 χώρες (www.childhelplineinternational.org)

- Αναγνωρισμένος συνεργαζόμενος φορέας στο DPI (Department of Public Information) των Ηνωμένων Εθνών. (www.un.org/dpi/ngosection)

- Είναι αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο. με συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC (Economic and Social Council) των Ηνωμένων Εθνών

- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Παιδιά στον Δρόμο (European Federation for Street Children)


Στα 15 χρόνια δράσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν μέσω πολλών άλλων δραστηριοτήτων, έχει:


- Στα 10 σπίτια, ανοίξει μία ζεστή, οικογενειακή αγκαλιά σε εκατοντάδες παιδιά, τα οποία κρίθηκε επιβεβλημένο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να απομακρυνθούν από το φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον.

- Αποστείλει στις Εισαγγελικές Αρχές σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες καταγγελίες για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης παιδιών.

- Προβεί σε εκατοντάδες Επιτόπιες Παρεμβάσεις για την άμεση απομάκρυνση παιδιών από χώρους, στους οποίους κακοποιούνται, παραμελούνται πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης.

- Χειριστεί εκατοντάδες περιστατικά εξαφάνισης παιδιών

- Χειριστεί χιλιάδες ιατρικά περιστατικά, στηρίζοντας υλικά, υλικά, πρακτικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους

- Ενισχύσει χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης

- Δεχθεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Μετά από 15 χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί σημείο αναφοράς , κάθε παιδιού, κάθε γονιού και πολλών δημόσιων και κρατικών λειτουργών, διότι προσπαθεί και επιτυγχάνει να δίνει άμεσες και ποιοτικές λύσεις στα εκατοντάδες προβλήματα, που απασχολούν τα παιδιά, πάντα από την πρώτη γραμμή και μέσα από την συνεργασία κάθε αρμόδιου φορέα.

Κεντρικά γραφεία: Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

Τηλ. 210 3306140 Fax: 210 3843038

www.hamogelo.gr e-mail: info@hamogelo.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@hamogelo.gr

Οι εκδόσεις ΑΡΜΟΣ προτείνουν...

"Εξουσία και “Χαρισματικοί” Ηγέτες ":Του Καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ"Εξουσία σημαίνει ισχύ ή δύναμη, δηλαδή την ικανότητα κάποιου να έχει και να ασκεί, να απαιτεί και να πετυχαίνει υπακοή, πειθαρχία, συμμόρφωση στα προστάγματά του και στην εκπλήρωση στόχων που αυτός θέτει έστω και άν η εκπλήρωσή τους απολήγει σε καθοριστική διαμόρφωση της ζωής, των ενδιαφερόντων, όπως ακόμα και των συμφερόντων αυτών που τον ακολουθούν.

Οι παράγοντες...
που καθορίζουν τις διαδικασίες ανέλιξης
σε θώκους εξουσίας είναι πολλοί.
Στο κληρονομικό δίκαιο οι επίγονοι κερδίζουν τη θέση εξουσίας ακριβώς επειδή είναι παιδιά των κατόχων αυτών των θέσεων (αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε βασιλικές οικογένειες αλλά και σε πληθώρα δημοκρατιών). Άλλη μέθοδος είναι η απειλή ή και η χρήση «ωμής βίας» και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
«πλύσης εγκεφάλου» της κοινής γνώμης.

Υπάρχουν, επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις προσώπων που κατέχουν εξειδικευμένες και ακόμα ατόμων που κατέχουν πολύτιμη εμπειρία (η οποία συχνά αλλά όχι και υποχρεωτικά συμβαδίζει με την ηλικία τους) και, τελικά, υπάρχει και η περίπτωση «χαρισματικής προσωπικότητας».
Όλα αυτά κάποια στιγμή οδηγούν στο θώκο της εξουσίας.

(1)
Τι είναι «Χάρισμα»

Κοινωνιολογικοψυχολογικές ερευνητικές προσπάθειες μας επιστρέφουν στις έννοιες του τύπου που είχαν περιγράψει οι αρχαίοι Ελληνες με τον όρο «χαρισματικός ηγέτης».

Οι σχετικές έρευνες επισημαίνουν ότι το χάρισμα
έχει και τις...κακοτοπιές του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος John Kennedy το είχε και το χρησιμοποίησε αλλά το ίδιο έκανε και ο Αδόλφος Χίτλερ με τα γνωστά στις δύο περιπτώσεις αποτελέσματα.

Οταν το χάρισμα χρησιμοποιηθεί σωστά και ηθικά αποτελεί ευλογία αλλά ως όπλο στα χέρια ανθρώπων χωρίς ηθικές αναστολές, τσαρλατάνων, απατεώνων και μεγαλομανιακών ατόμων απολήγει σε κατάρα καθώς ένας τέτοιου τύπου χαρισματικός ηγέτης μπορεί να καθοδηγήσει ολόκληρο λαό, ακόμη και στην καταστροφή.

Το χάρισμα δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το μάθει, να το αποκτήσει, να το καλλιεργήσει.

Δεν διδάσκεται σε Πανεπιστήμια και σχολές
παραγωγής ηγετικών στελεχών.

Μολονότι, όμως, είναι πραγματικά δύσκολο να το ορίσει κανείς επακριβώς, είναι επίσης εντυπωσιακά εύκολο να το εντοπίσουμε ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας συγκεκριμένων ατόμων.

Αν και το χάρισμα δεν το αποκτάμε με εκπαίδευση παραθέτω επιλεκτικά μερικές πτυχές προσωπικότητας χαρισματικών ατόμων και ηγετικών στελεχών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε επιστημονικά και άλλα περιοδικά που αξίζει να δούμε για να έχουμε
κάποια χρήσιμα σημεία αναφοράς:
απλοποίηση και υπερβολή. Τα χαρισματικά άτομα διαθέτουν σε εντυπωσιακό βαθμό την ικανότητα να απλοποιούν σύνθετες έννοιες και να τις μεταβιβάζουν στους υφισταμένους ή ακολούθους τους.

Το καταφέρνουν κάνοντας χρήση συμβόλων, αναλογιών, και μεταφορικών εννοιών με αποτέλεσμα να γίνονται κατανοητά ακόμη και από τον εργαζόμενο ή ακόλουθο με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Εδώ είναι χρήσιμο και το παράδειγμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ronald Reagan ο οποίος θεμελίωσε όλη του τη στρατηγική σε δύο απλές έννοιες «ισχυρή άμυνα και λιγότερο Κράτος...»

(2) Ρισκάρουν με ρομαντική διάθεση


Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν κλίση προς το ρίσκο, διακινδυνεύουν συχνά και πολλές φορές δηλώνουν ότι αισθάνονται κενοί όταν τους λείπει το στοιχείο του κινδύνου, όταν δεν ρισκάρουν. Η τάση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί μέσα από την υποκειμενική ανάγκη των χαρισματικών να διανοίξουν μονοπάτια εκεί που άλλοι δεν τόλμησαν έστω και εάν τελικά η προσπάθειά τους αποτύχει.

Η μελέτη χαρισματικών προσωπικοτήτων φέρνει στο φώς μιά ενδιαφέρουσα άποψη για αυτήν την πιθανότητα της αποτυχίας και συγκεκριμένα το γεγονός ότι ο χαρισματικός ηγέτης και όταν ακόμη αποτύχει σε μιά παρακινδυνευμένη προσπάθειά του το θάρρος που επιδείχνει, ίσως και το «θράσος» ενι
σχύει ακόμη πιό πολύ στα μάτια των συνεργατών και ακολούθων του το χάρισμά του!

(3) Περιφρονούν το Κατεστημένο

Τα χαρισματικά άτομα είναι συχνά επαναστάτες που αντιμάχονται το κατεστημένο και ενώ φαίνονται ιδιόρυθμα ουσιαστικά αυτή η εικόνα της ιδιορυθμίας και της «παραξενιάς» τους υπογραμμίζει την χαρισματική τους προσωπικότητα.

(4) Παίρνουν τη θέση του αντιπάλου

Τα χαρισματικά άτομα διακρίνονται από την τάση και την ικανότητά τους να «φορούν τα παπούτσια του αντιπάλου», να παίζουν το ρόλο που ο λαός μας αποκαλεί «συνήγορο του διαβόλου» να προσπαθούν να καταλάβουν πώς αισθάνεται ο απέναντι, ο ανταγωνιστής, ο αντίπαλος και τι θα ζητούσε από εμάς ή τί θα μας έκανε εάν του δινόταν η ευκαιρία.

(5) Σπρώχνουν και δαγκώνουν


Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν την τάση να πικάρουν, καθώς σπρώχνουν, τσιμπούν, δαγκώνουν σε μιά προσπάθεια να βγάλουν το καλύτερο δυνατό εαυτό στους συνεργάτες, υφισταμένους ή ακολούθους τους για να τους δώσουν το 110% του καλύτερου εαυτού τους ! Κλείνοντας τι θα μπορούσα να πώ, επιγραμματικά,
για τα άτομα που διαθέτουν χάρισμα;

Απλά ότι χρειάζεται να λειτουργούν με μιά υποκειμενική πυξίδα η οποία θα τους οδηγεί πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το χάρισμα μπορεί, όπως συχνά μας έχει διδάξει η ιστορία, να αποδειχθεί θετική ή και αρνητική , δημιουργική ή και καταστροφική δύναμη.


Απο τον Αγρινιώτη Χρήστο Σερέτη με αγάπη...

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Ἵνα θεϊκῆς λαμπρότητος, καὶ αἰωνίου δόξης καὶ ὡραιότητος, Σεβαστιανέ, ἀξιωθῇς ἀξιάγαστε, τὰς βασάνους, τοὺς πόνους, τὸν θάνατον, ὑπέμεινας ἀνδρείως

Αἱμάτων τιμίων σου βαφαῖς,
Μάρτυς κατεσκεύασας,
σαυτῷ πορφύραν πολύτιμον,
ἣν στολισάμενος,
κατοικεῖς τὰ ἄνω,
ἀληθῶς βασίλεια,
Θεῷ παμβασιλεῖ παριστάμενος·
διὸ ἱκέτευε,
δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,
τὴν εἰρήνην,
καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μητροπολίτης Ευρίπου Βασίλειος:41 έτη ᾿Αρχιερωσύνης!


Αγαπητοί συνοδοιπορούντες αδελφοί,

στην Α΄ προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου
διαβάζουμε τα εξής:


"Δεί ουν τον Επίσκοπον, ανεπίληπτον είναι, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μή πάροινον, μή πλήκτην, μη αἰσχροκερδή,
αλλ’ επιεική, αμαχον, αφιλάργυρον,
δεῖ αυτόν καί μαρτυρίαν καλήν έχειν έκ τῶν έξωθεν'.


Δέν θα είναι υπερβολικό το να ἱσχυρισθεί κανείς ότι οι γραφικοί αυτοί λόγοι βρίσκουν εφαρμογή και στο πρόσωπο τοῦ Αγρινιώτη
Επισκόπου Ευρίπου πατρός Βασιλείου.

Συμπληρώνονται σήμερα, ακριβώς 41 ολόκληρα χρόνια
από την ημέρα της χειροτονίας του είς επίσκοπον,
από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο τον Α΄
ο οποίος κυριολεκτικά τον επιστράτευσε για την επισκοπική διακονία καθώς είναι γνωστό ότι ο πατέρας Βασίλειος,
ούτε επεδίωξε,ούτε πόθησε ούτε ζήλεψε την επισκοπική προαγωγή
παρόλο που του δόθηκαν πολλές "ευκαιρίες".


Μητροπολίτης Ευρίπου Βασίλειος

Ένας ευλαβής και χαρισματικός
ακτήμων κληρικός-μοναχός
"τύπος των πιστών"
που κοσμεί
με το λειτουργικό του ήθος και
τον ιεραποστολικό του ζήλο την Εκκλησία μας.


Η Κέρκυρα, η Κύπρος, το Λονδίνο, η Σουηδία, η Στοχόλμη,
η Ιερά Αρχιεπισκοπή των Αθηνών
- όπου έδειξε ιδιαιτέρως και τα διοικητικά του προσόντα-
ποτίστικαν με τον κρυστάλλινο παραδοσιακό
και γεμάτο σοφία του λόγο αλλά και την ποιμαντική του μέριμνα.

Και συνεχίζει και σήμερα να μας εμπνέει
με την απλότητα και την ταπείνωση του...

Τα έργα της αγάπης του πολλά.Δέν είχε και συνεχίζει να μην έχει
μέχρι σήμερα όρια η αγάπη του...

Τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων ήταν και είναι και δικά του...

Αείζωη πηγή ευεργεσιών
για την Τοπική μας Εκκλησία

αλλά και για την ενορία του,
τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου...Σεβασμιώτατε Άγιε Ευρίπου πατέρα Βασίλειε,
μὲ την ευκαιρία της σημερινής σας επετείου,
πηγαία εξέρχεται η βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μας,
για όλα όσα προσφέρατε και προσφέρετε στην Εκκλησία μας
αλλά και σε όλους εμάς.

Ταπεινά, παρακαλοῦμε τον Κύριο μας,
να επιμηκύνει τα έτη Σας μὲ υγεία συνεχή καὶ αδιάσειστη,
να σας χαρίζει μετάνοια
και να σας αξιώσει της Ουρανίου Του Βασιλείας.

“Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή” και συ δύστυχη πατρίδα, έχε γεια παντοτινή.

18 Δεκεμβρίου 1803

Αιωνία η μνήμη αυτών!

Να αγαπάς όλους...


Να αγαπάς όλους, να τούς ευγνωμονείς, να τούς εκτιμάς, να τούς θεωρείς αγίους, να εύχεσαι να προκόψουν, να είσαι ήσυχος,
γιατί όλοι βρίσκονται στην αγάπη του Θεού.

Αρχιμ.Βασίλειος Γοντικάκης

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου λόγος ωφέλιμος...


Κάποιος πολύ κακός,
που καταγόταν απο καλή γεννιά σε κάποιον
που η καταγωγή του
δέν ήταν περιφανής,
αλλά καταγόταν απο εξαιρετικούς γονείς, προσέβαλε τούς προγόνους.

Και αυτός αφού γέλασε πολύ ήρεμα είπε κάποιον λόγο άξιο μνήμης:

"Το γένος μου είναι ντροπή για μένα,
ενώ εσύ είσαι ντροπή για το γένος σου".

Αυτό τόν λόγο να διατηρής στη μνήμη σου
για να μή βάλης τίποτε πρίν από την αρετή.


Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου έπη θεολογικά. Ποίημα ι΄ ΕΠΕ 9,188

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και από ώρα 8:00π.μ. έως 14:30μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

Καθημερινά, "λίαν πρωί" στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως τελείται Θεία Λειτουργία

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε!

NEXT TOP MODEL. Προπόνηση για την εκπόρνευση των νεαρών ελληνίδων. Οι αξίες της Νέας Εποχής της παγκοσμιοποίησης. Δόξα και χρήμα με κάθε κόστος.

Η Ραμόνα (μετα κοντά ξανθα μαλλιά) λίγο πριν δηλώσει ότι αποχωρεί...

Ξέρω ότι μπορεί κάποιοι να σκεφτούν ότι κάθομαι και παρακολουθώ παρόμοιες χαμηλού ποιοτικού επιπέδου, εκπομπές της τηλεόρασης αλλά όταν ζείς σε μια οικογένεια μπορείτε να φανταστείτε τι "παίζουν" οι τηλεοράσεις από δωμάτιο σε δωμάτιο...σχεδόν τα πάντα.

Ετυχε λοιπόν να παρακολουθήσω λίγο από την εκπομπή
του NEXT TOP MODEL.


Ενα ριάλιτυ όπου νεαρές κοπέλλες προσπαθούν να "ανέβουν" και να "προωθηθούν" στον σιχαμερό κόσμο του μόντελινγκ......


Ας πάρουμε λοιπόν μια ιδέα της προώθησης των νοοτροπιών και την πλύση εγκεφάλου που κάνει η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη βρωμερή και διεστραμμένη φατρία των ΜΜΕ στα ελληνόπουλα.


Εκεί λοιπόν στο επεισόδιο καλούνταν οι κοπέλλες να φωτογραφηθούν με τα εσώρουχα σε ένα κρεβάτι με κάποιον μαντράχαλο, σε ερωτικές σκηνές.

Φυσικά κάποιες κοπέλλες είχαν αναστολές (αφού δεν είναι επαγγελματίες) και φυσικά τα άκουγαν από τους "επαγγελματίες" φωτογράφους...


-Φέρσου σαν επαγγελματίας

-Ξέχασε ότι είσαι με κάποιον στο κρεβάτι και υποκρίσου...


-Είσαι πολύ καλή. Ετσι δείξε πάθος ......


-Πιάστου το εσώρουχο σα να του το κατεβάζεις.... και αλλα όμορφα....

Φυσικά τα κοριτσάκια στο βωμό της δόξας, της καριέρας και του χρήματος, τα κάνουν σχεδόν όλα μπροστά στις κάμερες
και όλα πίσω από τις κάμερες....


Κατόπιν κλήθηκαν όπως πάντα να κριθούν για την "επαγγελματική" στάση τους από "αναγνωρισμένης φήμης μοντέλα"
και μερικούς ομοφυλόφιλους κριτές......


Οταν λοιπόν έφθασε η ώρα να κριθεί η κοπέλα με το όνομα Ραμόνα, η οποία έιχε τις περισσότερες αναστολές και ένοιωθε πολύ άβολα στην φωτογράφηση, φάνηκε η βρωμιά και η σιχαμένη ιδεολογία της αρχηγού και παρουσιάστριας η οποία με ύφος τσατσάς κατακεραύνωσε την μικρή Ραμόνα, που αποκάλυψε ότι η δυσκολία της στην φωτογράφηση προερχόταν από το γεγονός ότι πρώτον δεν της είχε ξανασυμβεί και δεύτερον ότι έχει μια πολύ καλή σχέση με το παλικάρι της ονόματι Χρήστο και το όλο σκηνικό την έκανε να αισθάνεται άβολα.

-Κι αν σου έλεγα να διαλέξεις μεταξύ της καριέρας σου και του Χρήστου;

Ηταν η ερώτηση από την παρουσιάστρια.


-Θα επέλεγα τον Χρήστο.
Είπε η κοπέλα μετά από μια μικρή παύση.


Φυσικά βλέποντας αμέσως την ξινισμένη φάτσα της παρουσιάστριας
και των κριτών προσπάθησε να δικαιολογηθεί αν και δεν το όφειλε....


Τότε η απαράδεκτη καριερίστα, παγκοσμιοποιημένη παρουσιάστρια της είπε ότι αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό!!!!!

-Εδώ ήρθες γιατί πιστέψαμε ότι έχεις πάνω από όλα την καριέρα σου κι οχι αγάπες, οικογένειες κλπ
κι ότι είσαι διατεθείμένη να θυσιάσεις τα πάντα.....


Κατόπιν όλοι στην επιτροπή συμφώνησαν ότι ήταν μια πολύ κακή φωτογράφηση "χωρίς πάθος".


Το αντίθετο συνέβαινε όταν κάποια κοπέλα τους έλεγε ότι αισθάνθηκε πολύ άνετα με τον μαντράχαλο και αν μάλιστα έδειχνε ότι της άρεσε κιόλας τότε ολη η επιτροπή την επευφημούσε!!!!

Οπως ήταν φυσικό η Ραμόνα ήταν μια από τις 2 κοπέλες
που προτάθηκαν για αποχώρηση.

Πριν όμως προλάβουν να την ξαποστείλουν (για το καλό της) δήλωσε ότι αποχωρεί μόνη της. Την αποχαιρέτησαν και (εκτός από έναν της επιτροπής προς τιμήν του) της υπενθύμισαν ότι πρέπει να αλλάξει μυαλά αν θέλει να ανέβει στο μόντελινγκ.......και στις βίζιτες.......


Φυσικά μπροστά στον φόβο της γενικής δυσαρέσκειας των κοριτσιών, τους τόνισαν για μια ακόμα φορά, πόσο ωραία δουλειά είναι το "μόντελινγκ" και το ποσο καλά λεφτά έχει..

Αυτές λοιπόν είναι οι παγκοσμιοποιημένες ιδέες της Νέας Εποχής που πλασάρουν οι διεστραμένοι των τηλεοπτικών καναλιών και δηλητηριάζουν το μυαλό των μικρών ελληνίδων.

Τι δημογραφικά προβλήματα και χτυπήματα κατά του θεσμού της ελληνικής οικογένειας λέμε;

Εδώ αυτα τα ξενομανή καθάρματα
έχουν βαλθεί να εκπορνεύσουν τα πάντα.

Αν δεν έχεις θεό σου το χρήμα και την ματαιοδοξία είσαι ένα τίποτα.


Αυτές είναι οι αξίες που πρέπει να έχει ο σύγχρονος νέος.


Δεν μπορώ να καταλάβω τι οικογένειες είναι αυτές που αφήνουν τα βλαστάρια τους να "καβαλάνε το καλάμι" και να οδεύουν στα κρεβάτια κάθε αλήτη και διεστραμένου μεγαλοστελέχους του "μοντελινγκ" θυσιάζοντας ότι πολυτιμότερο έχει ένας άνθρωπος, την τιμή του,
για να ανέβουν "επαγγελματικά".....


Αντε να χαθείτε τιποτένια σκουλήκια της παγκοσμιοποίησης.

Εδώ είναι Ελλάδα.

Εδώ θα φτύσετε αίμα για να περάσετε την πορνοδιαστροφική
σας ιδεολογία.

Οι ρίζες μας στην Ορθοδοξία και στις αξίες της οικογένειας είναι βαθιές και δεν μπορείτε εσείς με τα χρυσά, πλούσια
και φανταχτερά γάντια σας να τις ξεριζώσετε.


Δυστυχισμένοι, αποτυχημένοι και μοναχικοί ανώμαλοι
σαν κι εσάς δεν έχουν κανένα μέλλον.

Το κακό είναι ότι στον όλεθρο, στην δυστυχία και στην καταστροφή σας θέλετε να τραβήξετε και τα αθώα παιδιά του απλού κόσμου.

Οσο μπορείτε πρισσότερους.

Γιατί νομίζετε ότι έτσι η κόλασή σας θα είναι ελαφρότερη.


Οι κατάρες όμως όλων αυτών των τρυφερών ψυχών που θα καταστρέψετε θα σας κυνηγούν για πάντα.

Και σε αυτήν την σύντομη ζωή σας αλλά και στην άλλη την ατελεύτητη....


Φίλοι μου,
Ας προσέξει ο καθένας μας την οικογένειά του.

Τα παιδιά του. Το πολυτιμότερο πράγμα στην ζωή για μας τους γονείς.

Μιλάτε τους. Ακόμα κι όταν αυτό φαίνεται δύσκολο και το παιδί δείχνει να αντιδρά εμείς οφείλουμε να του λέμε την αλήθεια.

Σίγουρα στην δύσκολη στιγμή τα λόγια μας με τον μυστηριώδη τρόπο που μόνο ο Θεός γνωρίζει, θα έρθουν στην σκέψη του.


Παράλληλα αδέρφια μου θέλει και πολύ προσευχή
η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.

Προσευχή δική μας. Ο Γέροντας Παϊσιος συνήθιζε να λεέι:

"Να μιλάτε πιό πολύ στον Θεό για τα παιδιά σας από ότι στα παιδιά σας για τον Θεό".


Ας προστατεύει λοιπόν τα παιδιά μας ο Θεός μέσα στην ζούγκλα της ζωής.

Ας τα προστατεύει από τα θηρία που περιμένουν
να τα κατασπαράξουν σε κάθε βήμα τους.


Κι όποιος θέλει να δεί μερικά από αυτά τα θηρία "επί το έργον" ας ανοίξει απλά την τηλεόρασή του....είναι γεμάτη......


πηγή:koukfamily.blogspot.com

Ποιος έκλεψε τα δώρα των μάγων;" Tο νέο βιβλίο της εκλεκτής συμπολίτισσάς μας Σταυρούλας Κάτσου - Καντάνη

Πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλα τα διόδια την Κυριακή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ την Κυριακή 20/12 και ώρα 12 το μεσημέρι,

ΟΛΟΥΣ τους σταθμούς Διοδίων της Χώρας

Στις 12 Δεκέμβρη 2009, στο πλαίσιο της ΠΡΩΤΗΣ πανελλαδικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο και μετά από διεξοδική συζήτηση οι επιτροπές αγώνα που (αποτελούνται από φορείς και κατοίκους ) από τις περιοχές : Πάτρα, Β. Αττικη, Θεσσαλονίκη, Τραγάνα, Πιερία, Βόλο, Αγρίνιο, Άρτα καθώς και ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ " ΑΚΡΙΒΕΙΑ STOP" ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και μέλος από την Πανθεσσαλική συντονιστική STAGE, εξέδωσαν το ακόλουθο ψήφισμα κατά των διοδίων.

Πολίτες από όλη την Δυτ. Ελλάδα θα ανοίξουμε τα διόδια της Γέφυρας στο Ρίο-Αντίριο από τις 11.00 το πρωί , αγανακτισμένοι από την αύξηση των διοδίων στους δρόμους που κατά τα άλλα είναι δημόσιοι

για την κίνηση κάθε πολίτη.

Τα διόδια σε όλη την χώρα πρέπει να καταργηθούν, δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζουν να παίρνουν από την τσέπη μας χρήμα για να καλυφθούν αυτοί που έχουν το χρήμα.

Είμαστε σε κατάσταση ΄΄εκτάκτου ανάγκης΄΄ οικονομικά και αρνούμαστε να πληρώνουμε ακόμα και για τα ποιο αυτονόητα για ένα πολίτη του 21ου αιώνα.

Καλούμε κάθε συμπολίτη από όλη την Δυτ.Ελλάδα να έρθει μαζί μας την Κυριακή 20 Δεκέμβρη 2009 ,στις 11.00 το πρωί, στη Γέφυρα του Ρίου-Αντιρίου για να ανοίξουμε τα διόδια, με σύνθημα «Καταργούμε τα διόδια-η Γέφυρα ανήκει στους πολίτες».

Καλούμε κάθε κίνηση πολιτών, συλλόγους για τους ελεύθερους χώρους και το περιβάλλον , φορείς και εκπροσώπους , να βρεθούν στο πλάι μας.πηγή:agrinionews

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

Χαίροις της Ζακύνθου θείος βλαστός, και μονής Στροφάδων, ο ακοίμητος οφθαλμός, ω Διονύσιε.


Του διδασκάλου Χριστού
εν Ευαγγελίω ακούσας λέγοντος,
εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έσται
εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις,
ευκαίρως τω έργω μαθητής ανεδείχθης
δόκιμος αγιώτατε Πάτερ,
τον γαρ πικρώ θανάτω του βίου στερήσαντα
Κωνσταντίνον σου τον γνήσιον σύγγονον,
γλυκυτάτοις σου τρόποις υπεδέξω γλυκύθυμε,
θυμού διωκόντων τον δε ρυσάμενος,
εν αποκρύφω τηρήσας,
και αντί θανάτου, το ζην ανταπέδωκας`
έργον όντως παράδοξον,
και υπέρ φύσιν ειργάσω μνησίθεε,
τοις πέρασι πολυθρύλλητον,
και ψυχής γενναίας και φιλοθέου αντάξιον`
διό παρρησίαν έχων προς Κύριον Ιεράρχα πανεύφημε,
εκτενώς ικέτευε,
ειρήνην πλουσίαν δωρηθήναι τη πόλει σου,
τη αγλαοφανώς εκτελούση
την λαμπράν και πανέορτον μνήμην σου.

Ἀγάλλεται σήμερον ἡ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καὶ πανηγυρίζει φαιδρῶς, καινὸν Ἱεράρχην ὁρῶσα, ἐν αὐτῇ μεγαλοπρεπῶς εἰσαχθέντα, τὸν σεπτὸν ΔιονύσιονΛιπών τα της γης νυν κατοικεί εν πόλω,
Kλέος Ζακύνθου Διονύσιος Nέος.


Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Διονύσιος,
εκατάγετο από την νήσον της Ζακύνθου, υιός ων γονέων πλουσίων και ευγενών, Mωκίου του επικαλουμένου Σηκούρου, και Παυλίνας,
της εκ του γένους των Bαλβίων καταγομένης.

Aφ’ ου δε έμαθεν ικανώς τα ιερά γράμματα,
και εξ αυτών εφωτίσθη εις το να γνωρίση την ματαιότητα
του παρόντος κόσμου,
τότε καταφρονήσας ηδονάς, πλούτον, δόξαν, και κάθε απόλαυσιν της παρούσης ζωής, ανεχώρησεν από την πατρίδα του Ζάκυνθον, και επήγεν εις την ιεράν Mονήν των Στροφάδων,
ήτις ευρίσκεται αντικρύ της Ζακύνθου.

Kαι απέχει μακράν έως τεσσαράκοντα μίλια.

Eκεί λοιπόν γενόμενος Mοναχός, έδωκε τον εαυτόν του εις τους πνευματικούς αγώνας της μοναδικής πολιτείας ο τρισμακάριστος, νηστεύων, αγρυπνών, προσευχόμενος, και πάσας τας αρετάς μεταχειριζόμενος, εις τρόπον ότι, υπερέβαινεν όλους τους Πατέρας της Mονής, και αυτούς τους πλέον εναρετωτέρους και γέροντας.

Mάλιστα δε και εξαιρέτως ηγωνίζετο να αποκτήση την ταπεινοφροσύνην.

Διά τούτο, αγκαλά και ήτον από γένος λαμπρόν, εστοχάζετο όμως τον εαυτόν του από όλους ευτελέστερον και αναξιώτερον.

Όθεν εκ των τοιούτων αρετών του ανεβιβάσθη και εις το αξίωμα της Iερωσύνης, χειροτονηθείς βαθμηδόν Aναγνώστης,
Yποδιάκονος, Διάκονος και Πρεσβύτερος.

Eπειδή δε επεθύμησε να υπάγη εις Iερουσαλήμ διά να προσκυνήση τους Aγίους Tόπους, διά τούτο λαβών άδειαν από την αδελφότητα, επέρασεν εις τα Δουκάνησα, ίνα εκείθεν απέλθη ευκολώτερον εις τα Iεροσόλυμα.

Περιερχόμενος λοιπόν τας νήσους, επήγε και έως εις τας Aθήνας.

Eκεί δε παρακαλεσθείς από τον Άγιον Aθηνών, έγινεν Aρχιεπίσκοπος Aιγίνης, ήτις τότε ήτον χηρεύουσα.

Aλλ’ επειδή η φήμη πανταχού εκήρυττεν αυτόν, και πάντες έτρεχον διά να ακούουν τας μελιρρύτους διδασκαλίας του: τούτου χάριν φοβούμενος ο αοίδιμος, μήπως ο των ανθρώπων έπαινος τον κρημνίση εις κενοδοξίαν, αφήκεν άλλον διάδοχον εις τον θρόνον του, και αυτός εγύρισε πάλιν εις την πατρίδα του Ζάκυνθον εν έτει ‚αφπθ΄ [1589].

Tαύτης δε την προστασίαν εδέχθη πρόσκαιρα,
διατί ήτον υστερημένη Eπισκόπου.

Eίτα ευρών το Mοναστήριον της Θεοτόκου, το καλούμενον της Aναφωνητρίας, επιτήδειον διά ησυχίαν, εκεί εκατοίκησε,
και το μέλι της ησυχίας ειργάζετο.


Eις τόσην δε υπερβολήν αγάπης της προς τον Θεόν και της προς τον πλησίον έφθασεν ο αοίδιμος, ώστε οπού, όχι μόνον ηλέει τους πτωχούς από τα εισοδήματα του Mοναστηρίου του, αλλά ακόμη και τοιούτον κατόρθωμα εκατώρθωσε, το οποίον δυσκόλως ευρίσκεται εις άλλον Άγιον.

Kωνσταντίνον τον αδελφόν του Aγίου τούτου εφόνευσεν ένας μιαρός άνθρωπος, ο οποίος διωκόμενος από τους συγγενείς του φονευθέντος, επεριπάτει εις τόπους ερήμους.

Όθεν, δεν ηξεύρω πώς,
κατέφυγε και εις το Mοναστήριον του Aγίου, μη ηξεύρωντας, ότι ο Όσιος ήτον αδελφός του φονευθέντος.

Bλέπωντας δε αυτόν όλον φοβισμένον ο Άγιος, τον ερώτησε να ειπή την αιτίαν του τοιούτου φόβου.

O δε είπεν αυτώ, ότι εθανάτωσε Kωνσταντίνον τον Σηκούρον.

Tότε ο Όσιος, ανεστέναξε μεν και εδάκρυσε διά τον θάνατον του αδελφού του, μιμούμενος όμως την ανεξικακίαν του Δεσπότου Xριστού, εθάρρυνε τον φονέα με παρηγορητικά λόγια.

Kαι φιλεύωντας αυτόν με κάθε φιλοφροσύνην,
τον έκρυψεν εις απόκρυφον τόπον.

Mετά ολίγον δε, ελθόντων των συγγενών του Aγίου και διηγουμένων τον άδικον θάνατον του αδελφού του, και ζητούντων τον φονέα,
υπεκρίθη ο Άγιος, ότι δεν είχεν είδησιν.

Aφ’ ου δε εκείνοι ανεχώρησαν, τότε εσυντρόφευσε τον φονέα
έως εις τον αιγιαλόν.

Kαι δίδωντας αυτώ ζωοτροφίαν, τον έπεμψεν εις άλλην χώραν
διά να γλυτώση την ζωήν του.

Διά τας τοιαύτας λοιπόν αρετάς και κατορθώματά του,
ηξιώθη ο Άγιος να λάβη παρά Θεού την δύναμιν των θαυμάτων,
και να ενεργή παράδοξα τέρατα.

Mέλλωντας γαρ ποτε να περάση ένα ποταμόν, και ευρών αυτόν πλημμυρισμένον, ω του θαύματος! έστησε το ρεύμα του, και ούτω διεπέρασεν αυτόν ομού με τον ακολουθούντα τούτω Διάκονον.

Kαι σώμα νεκρόν γυναικός υπό αφορισμού δεδεμένον, διά συγχωρητικής ευχής διέλυσε. Tο οποίον ωσάν να ήτον ζωντανόν, έκλινε την κεφαλήν του πρότερον εις τον Άγιον.
Eίτα πεσόν εις την γην, διελύθη.

Aυτός διά του λόγου του έκαμε να πιάσουν οψάρια πολλά εκείνοι οι αλιείς, οπού πρότερον ψαρεύοντες, δεν επίασαν τίποτε.

Oυ μόνον δε το χάρισμα των θαυμάτων είχεν ο Όσιος,
αλλά και το χάρισμα της διοράσεως και προοράσεως.

Όθεν και τα μακράν γινόμενα έβλεπε.

Mε ταύτα λοιπόν τα χαρίσματα διαλάμψας εν τη ζωή του, και ούτω πολιτευσάμενος, παρέδωκε την αγίαν ψυχήν του εις χείρας Θεού, εν έτει ‚αχκδ΄ [1624], κατά την παρούσαν ιζ΄ του Δεκεμβρίου.

Tο δε άγιον αυτού λείψανον ενταφιάσθη εντίμως εις την προρρηθείσαν Mονήν των Στροφάδων.

Aφ’ ου δε επέρασεν ολίγος καιρός, κατά αποκάλυψιν του Aγίου ανεκομίσθη αυτό εκ του τάφου, και ω του θαύματος! ευρέθη σώον και ολόκληρον, και πνέον ευωδίαν ουράνιον.

Tο οποίον ενήργησε και ενεργεί θαύματα πάμπολλα εις τους μετά πίστεως αυτώ πλησιάζοντας.

Tώρα δε ευρίσκεται εις την πατρίδα του Ζάκυνθον, ευλαβώς προσκυνούμενον.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005