Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Τη αυτή ημέρα,σύναξις επιτελείται της Παναγίας Αχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας έν τω σεβασμίω αυτής οίκω τώ όντι έν Βλαχέρναις

"Ώ Παναγία Δέσποινα μας ,
παρ΄όλη τη ρητορική της δύναμη,
η γλώσσα μας δέν δύνεται να σε υμνήσει επάξια.

Γιατί, με το ν΄αξιωθείς να γεννήσεις το βασιλιά Χριστό,
υψώθηκες πιό ψηλά κι από τα Σεραφείμ των αγγελικών δυνάμεων.

Αυτόν το βασιλιά Χριστό,
Θεοτόκε σε παρακαλούμε να ικετεύεις για όλους,
όσοι με πίστη σε προσκυνούμε,
να μας φυλάγει και να μας γλυτώνει από κάθε κακό".
Αμήν.

"Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος..."


Οι άρχοντες των εθνών,
λέγει ο Χριστός, φέρονται εξουσιαστικά και τυραννικά.


Οι δικοί μου όμως μαθηταί δέν πρέπει να κάνουν έτσι,
αλλ΄όποιος θέλει να είναι μέγας, άς διακονή τους πάντες.


Επειδή και τούτο είναι δείγμα μεγάλης ψυχής,
το να ανέχεται και να υπηρετή τους πάντες.


Και τους φέρνει πολύ κοντινό παράδειγμα!


Και ο Υιός του ανθρώπου δέν ήλθε για να υπηρετηθή, αλλά για να υπηρετήση και να δώση την ψυχή του αντάλλαγμα για πολλούς,
πράγμα που είναι μεγαλύτερο και από τό να υπηρετήση.


Διότι όταν κάποιος όχι μόνο υπηρετήση,
αλλά και αποθάνη για τον υπηρετούμενο,
τότε τί μεγαλύτερο υπάρχει ή θαυμασιώτερο από αυτό;


Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
Migne P.G. τ.123

"Mυστήριον Bασιλέως κρύπτειν, καλόν, τα δε έργα του Θεού ανακηρύττειν, ένδοξον..."


Aπήρε πνεύμα, σαρξ απερρύη πάλαι,
Tον όστινον γη κρύπτε νεκρόν Mαρίας.
Mαρίη θάνεν εύχος ερήμου.

Aύτη η Oσία ήτον από την Aίγυπτον, ήτοι το νυν λεγόμενον Mισήρι,
κατά τους χρόνους του μεγάλου Iουστινιανού, εν έτει φκ΄ [520],
ζήσασα δε πρότερον με ακολασίαν,
και προσκαλούσα εις όλεθρον ψυχικόν πολλούς ανθρώπους
διά της αισχράς ηδονής.

Παιδιόθεν γαρ εκρημνίσθη εις τας πονηράς πράξεις της σαρκός
και έμεινεν εις αυτάς.

Oύτω λέγω ζήσασα πρότερον χρόνους δεκαεπτά, ύστερον έδωκε τον εαυτόν της η μακαρία εις άσκησιν και αρετήν.

Kαι τόσον πολλά υψώθη διά μέσου της απαθείας, ώστε οπού επεριπάτει επάνω εις τα νερά και τους ποταμούς, χωρίς να καταβυθίζεται.

Kαι όταν επροσηύχετο, εσηκόνετο από την γην υψηλά,
και εστέκετο εις τον αέρα μετέωρος.

H δε αιτία της μεταβολής αυτής και μετανοίας εστάθη τοιαύτη.

Kατά την δεκάτην τετάρτην του Σεπτεμβρίου μηνός,
όταν εν Iερουσαλήμ εγίνετο η ύψωσις του τιμίου ξύλου του ζωοποιού Σταυρού, πολλοί Xριστιανοί εσύντρεχον από κάθε μέρος,
και επήγαιναν εις τα Iεροσόλυμα,
διά να ιδούν το τίμιον ξύλον του Σταυρού.

Tότε και η Oσία αύτη επήγεν εκεί,
ομού με ακολάστους και ασελγείς νέους.

Πηγαίνουσα δε εκεί και ζητούσα να έμβη εις τον Nαόν της Aγίας Aναστάσεως, διά να ιδή τον ζωοποιόν Σταυρόν, εμποδίζετο αοράτως,
και δεν εδύνετο μήτε να έμβη, μήτε να ιδή.

Όθεν έβαλε την κυρίαν Θεοτόκον εγγυήτριαν, ότι εάν αφεθή να έμβη
και να ιδή τον Σταυρόν του Kυρίου,
να φυλάξη σωφροσύνην εις το εξής, και άλλην φοράν
να μη μολύνη το σώμα της με επιθυμίας και ηδονάς.

Όθεν επιτυχούσα του ποθουμένου, δεν εψεύσθη εις την υπόσχεσιν οπού έκαμεν, αλλά περάσασα τον Iορδάνην ποταμόν, επήγεν εις την έρημον, και εκεί έζησεν η τρισολβία χρόνους τεσσαρακονταεπτά, χωρίς να ιδή άνθρωπον, μόνον δε τον Θεόν είχε θεατήν της.

Kαι τόσον ηγωνίσθη, ώστε οπού ανέβη μεν, επάνω από την ανθρωπίνην φύσιν, απόκτησε δε μίαν ζωήν επί γης, αγγελικήν τε και υπέρ άνθρωπον, και ούτως εν ειρήνη απήλθε προς Kύριον.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος:"Η οσία Μαρία, αποτελεί για όλους μας ακραίο παράδειγμα γνησίας Μετάνοιας και κατά Χριστόν Ζωής"


Μέσα στην Αγία μας Εκκλησία υπάρχουν πολλοί Άγιοι που αποτελούν πρότυπα ασκήσεως, μετανοίας, μεταστροφής βίου,
θαυματουργικών χαρισμάτων.

Η επιλογή και η προβολή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
ειδικά την Ε΄Κυρακή των Νηστειών,
έχει όμως, κάποιο ξεχωριστό σημείο που κάνει το παράδειγμά της
ακόμα πιο δυνατό:είναι γυναίκα,
με κράση και φυσικές δυνάμεις μικρότερες απο τους άνδρες.

Κι όμως άντεξε επί σαράντα χρόνια στην πιό αφιλόξενη έρημο και στην πιό σκληρή άσκηση, στην εξουθενωτική νηστεία ή μάλλον ασιτία,
στην απομόνωση από τους ανθρώπους
και την κοινωνία με τον Χριστό, μόνη μόνο Θεώ.

Αποτελεί γιά όλους μας ακραίο παράδειγμα
γνησίας Μετανοίας και κατά Χριστόν Ζωής.

Όχι για να την μιμηθούμε στο έπακρον. Αλλά για να της μοιάσουμε στην αποφασιστικότητα, το θάρρος, την Πίστη, την Μετάνοια, για να παίρνουμε κουράγιο στον πνευματικό μας αγώνα και να μήν απελπιζόμαστε απο τις πτώσεις μας.

Και κυρίως για να μήν βρίσκουμε δικαιολογίες όταν δεν θέλουμε να ασκηθούμε πνευματικά ή σωματικά, πώς δήθεν δέν μπορούμε.

Διότι όταν κατά βάθος το θέλουμε και προσευχόμαστε γι΄αυτό,
θα λάβουμε την έξ ύψους δύναμη
και θα ανταπεξέλθουμε στις δοκιμασίες,
είτε αυτές προέρχονται απο τον Θεό,
είτε απο τον προαιώνιο εχθρό μας τον διάβολο.

Πανηγυρίζει σήμερα και αύριο, το επ΄ονόματι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας μετόχι της Ι.Μ.Τατάρνης στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας


Σήμερα το βράδυ:
θα ψαλλεί
Ιερά Αγρυπνία


που θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες

του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου
(6μ.μ-12.30π.μ)

ενώ αύριο το πρωί:

θα τελεσθεί:


Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Στίς ιερές ακολουθίες θα προστή
ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.Νικόλαος.Προσοχή!

Αγαπητοί φίλοι και συνοδίτες να σας πληροφορήσουμε:
ό,τι
έχει διακοπεί
η κυκλοφορία του επαρχιακού οδικού δικτύου
Καρπενήσι-Προυσός-Αραποκέφαλα-Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας
,
εξαιτίας της εμφάνισης μεγάλου γεωλογικού (κατολισθητικού) φαινομένου,
που σημειώθηκε στη θέση «Κούλι» του οικισμού Προυσού.

Η πρόσβαση στο Ιερό Ησυχαστήριο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας γίνεται μέσω της εθνικής οδού Αγρινίου-Καρπενησίου .

Υπάρχει βεβαίως και μία άλλη εναλλακτική και πανέμορφη διαδρομή
μέσω Αγαλλιανού-Βελωτάς- Προυσσού που έχει φτιαχτεί κατά 99% με άσφαλτο.

Πανηγυρικά θα εορταστεί σήμερα και αύριο, η εορτή του Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω στο νησί της Καλύμνου


Γόνος γέγονας Γάνου και χώρας
Μέγα καύχημα νήσου Καλύμνου
παμμακάριστε Σάββα, πατήρ ημών
και γαρ οδόν διελθών της ασκήσεως
του ακροτάτου τέλους επέτυχες.
Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Στον Ι.Ν Αγ. Δημητρίου Κατοχής θα ιερουργήσει ο Μητροπολίτης μας αύριο το πρωί, ενώ το απόγευμα θα χοροστατήσει στον Αγ. Παντελεήμονα ΜεσολογγίουΣτον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κατοχής
θα ιερουργήσει αύριο το πρωί,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ.Κοσμάς.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο
του μακαριστού
π. Ιωάννου Ζήση εφημερίου του Ναού.

Στίς 6 αύριο το απόγευμα,
θα χοροστατήσει του τελευταίου γιά φέτος
Κατανυκτικού Εσπερινού
στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Στον Ι.Ν Αγ.Κωνταντίνου Αγρινίου αύριο στις 6μ.μ. ο τελευταίος για φέτος, Κατανυκτικός Εσπερινός.Θα μιλήσει ο Αρχιμ. Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος

πηγή φωτογραφίας: Νέα Εποχή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 184ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ -20 Μαρτίου έως 23 Μαρτίου 2010-


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ 184ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ


20 Μαρτίου έως 23 Μαρτίου 2010

Μεσολόγγι - Αθήνα - Κόρινθος
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
– ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-


11: 30:
Επιμνημόσυνη Δέηση για τους Πεσόντες της Μάχης της Κλείσοβας
στο Νησί Κλείσοβας.

Οργάνωση:
Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών
Πολιορκιών και Εξόδου του Μεσολογγίου.

19:00: Διάλεξη από τον καθηγητή του Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη με θέμα : «Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ » στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου.


Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ»
στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

19:30: Παρουσίαση νεανικού μυθιστορήματος που εκδόθηκε
από τη Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
εμπνευσμένο από την Έξοδο του Μεσολογγίου ,
από την κ.Ελένη Κακουλίδη , Καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
"Αναζητώντας το Μεσολόγγι – Ταξίδι χωρίς ταυτότητα"

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τον Θεολόγο- Ιατρό
και τέως διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Μεσολογγίου κ. Παντελεήμονα Λεονάρδο.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η συγγραφέας,
ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Κάρμεν Ρουγγέρη,

ενώ η παιδική χορωδία της Σχολής Γονέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως υπό την διεύθυνση του κ.Νεκταρίου Δροσοπαναγιώτη,
θα αποδώσει αποσπάσματα από το έργο του Διονυσίου Σολωμού
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Νομαρχιακού Μεγάρου.

Οργάνωση: Ιερά Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.


ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
– ΑΘΗΝΑ-


19:00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής κύριο Παναγιώτη Μπαγιώργα.

Ομιλία από τον κύριο Διονύσιο Μπερερή, πρώην Σχολικό Σύμβουλο-Συγγραφέα.
Καλλιτεχνικό-επετειακό πρόγραμμα

Στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Σίνα & Δαφνομήλη)

Οργάνωση: Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
– ΑΘΗΝΑ-


11:30: Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση
στη μνήμη των πεσόντων στις πολιορκίες κ
αι την Έξοδο της Φρουράς του Μεσολογγίου
στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης (οδός Αιόλου)

Εκφώνηση Πανηγυρικού από τον κύριο Ιωάννη Κατσαβό, Υπαξιωματικό Πολεμικού Ναυτικού Πομπή προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και κατάθεση στεφάνων.
Οργάνωση: Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής «Ο Άγιος Συμεών»

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
- ΚΟΡΙΝΘΟΣ
-

11:00:
Επετειακή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με ομιλία, παραδοσιακά τραγούδια της Εξόδου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του καθηγητή μουσικής, κυρίου Χρήστου Βλαχογιάννη, παραδοσιακού χοροί από το Χορευτικό του Συλλόγου, βράβευση επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με καταγωγή από την Αιτωλ/νία και Δεξίωση.

Συνδιοργάνωση : Ν. Α. Κορινθίας, Ν.Α.Αιτωλ/νίας,
Λυσίπειο Πνευματικό Κέντρο, Σύλλογος Αιτωλ/νων Νομού Κορινθίων
«Ο Κοσμάς ο Αιτωλός»

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
-ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-


11:30:
Παρουσίαση του βιβλίου «ΒΑΣΙΛΑΔΙ» του Συγγραφέα Νικολάου Κολόμβα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νομαρχιακού Μεγάρου.
Οργάνωση: Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η Έξοδος»

19:00: Εγκαίνια Έκθεσης
«Το Μεσολόγγι μέσα από την Τέχνη – ΣΤ΄ διαδρομή»
στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλ/νίας
«Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου»
Διάρκεια Έκθεσης: 20 – 3 – 2010 έως 31 – 8 – 2010

Η έκθεση οργανώνεται από την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας «Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου» και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου


ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
– ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

19:00:

• «
Φως που πατεί χαρούμενο Τον Άδη και τον Χάρο» Ερμηνευτική συμβολή στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Δ. Σολωμού, από, καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Χρήστο Τζούλη

«Μεσολόγγι: Πηγή έμπνευσης για Έλληνες και Φιλέλληνες ζωγράφους» Παρουσίαση από τη Φιλόλογο καθηγήτρια, κυρία Έλενα Ζαβιτσανάκη.
Στο Τρικούπειο Πολιτικό Κέντρο

Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων Γονέων και Εθελοντών του Εργαστηρίου
«Παναγία Ελεούσα»


ΤΡΙΤΗ 23ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
–ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-


19:00: Θεατρική παράσταση με το έργο «Μεσολόγγι Αθάνατοι»

από τον Χριστιανικό Όμιλο Νέων Μεσολογγίου
της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νομαρχιακού Μεγάρου.

Οργάνωση: Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Απο την Υμνολογία της Ε΄ Κυριακής των ΝηστειώνΚαι του Χρόνου να τα ξαναψάλλουμε αγαπητοί αδελφοί!
Καλή Ανάσταση!

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Ταῖς τῆς σῆς ὑπερμάχου τε καὶ ἀπροσμάχου Μητρὸς πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς τῶν περικειμένων καὶ ἡμᾶς ἀπάλλαξον συμφορῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Ἡ περιστερά,
ἡ τὸν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα,
χαῖρε ἀειπάρθενε Ὁσίων πάντων,
χαῖρε τὸ καύχημα,
τῶν Ἀθλητῶν στεφάνωμα,
χαῖρε ἁπάντων τε, τῶν Δικαίων, θεῖον ἐγκαλλώπισμα,
καὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσωσμα.

Αγίου Ιωάννου Σιναίτου:"Περί πραότητος..."

Μια πτώσις,
πολλές φορές εσωφρόνισε τους κακούς και πονηρούς
και τους εχάρισε χωρίς να το θέλουν,
την ακακία και την σωτηρία.

Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος:" Ο καθείς κάνει ο,τι θέλει. Οι νεωτερισμοί συναμιλλώνται την άγνοια, η επιπολαιότης φοράει τον μανδύα της αυθεντίας..."

Εγήρασα αναδιφών τις τυπικές διατάξεις.
Και όμως στην Πόλι τα μούσκεψα!


Είναι μερικές, λεπτές ίσως,
διαφορές που δίδουν τον τόνο
σ΄αυτή την Πατριαρχικήν Τάξιν.


Εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος αυτή έχει διαταραχθή επικινδύνως.

Η επί εκατόν εβδομήκοντα επτά έτη αποκοπή της απο την μητέρα Εκκλησία, την απεμάκρυνε, ηθελημένως ή αθελήτως εξ αυτής.

Ο καθείς κάνει ό,τι θέλει, λέγει ό,τι θέλει,
λειτουργεί όπως θέλει,
ψάλλει όπως του κατέβη,
περιφρονών την αρχαιοπινή της Εκκλησίας τάξιν.


Οι νεωτερισμοί συναμιλλώνται την άγνοια,
η επιπολαιότης φοράει τον μανδύα της αυθεντίας,
ο εντυπωσιασμός των πλαστικών αμφίων,
τα μπιχλιμπίδια και οι νταμαρόπετρες σταυρών και εγκολπίων
θεωρούνται λογική λατρεία.


Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου
"Θέλω να πιώ όλο τον Βόσπορο"

Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός, οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίῳ(Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα, κεφ. ιστ')

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Εβδομήντα πέντε Τούρκοι Μουσουλμάνοι φοιτητές και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πόλης επισκέφθηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι
στο πλαίσιο του Διαθρησκειακού προγράμματός τους.

Η Σχολή αυτή εκπαιδεύει καθηγητές για θρησκευτικά και ηθικά μαθήματα.

Το Πανεπιστήμιο, μετά από συνεννόηση με το Πατριαρχείο, εξέφρασε την επιθυμία να ενημερωθούν οι φοιτητές του για την Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη και τον ρόλο του Πατριαρχείου στην σημερινή εποχή.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό από τον Πρωτοπρεσβύτερο Δοσίθεο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τους εξήγησε για τα χριστιανικά Ορθόδοξα ήθη και έθυμα, το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας, την ιστορία του χριστιανισμού και τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου, τόσο στον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο όσο και την οικολογία.

Επίσης, κατά την δίωρη παραμονή τους, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των φοιτητών, με ευστροφία, ούτως ώστε τα θέματα να γίνουν κατανοητά από το Μουσουλμανικό φοιτητικό ακροατήριο.

Αναφέρθηκε ακόμη στην καθημερινή ζωή Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Τουρκία, επισημαίνοντας τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των δύο θρησκειών, χωρίς βέβαια την παρέμβαση των ακραίων εθνικιστικών πολιτικών σκοπιμοτήτων, τονίζοντας ότι η ειρηνική συμβίωση μεταξύ πληθυσμών με διαφορετικό θρήσκευμα προϋποθέτει τον διάλογο και την συνεννόηση μεταξύ των θρησκευτικών ταγών.


Προηγήθηκε ξενάγηση των φοιτητών με τους καθηγητές τους στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Παναγιώτη Όζκουρκούτη .

Να σημειωθεί ότι κατά διαστήματα επισκέπτονται το Πατριαρχείο μαθητές τουρκικών λυκείων και μουσουλμανικών ιερατικών σχολών για να γνωρίσουν χώρους Λατρείας άλλων Θρησκειών στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.

πηγή:Φώς Φαναρίου

Η 3η για την παρούσα εβδομάδα, Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων θα τελεσθεί σήμερα το πρωί στους περισσοτέρους Ι.Ν. της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου,
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου,
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου,
θυσία ἑσπερινή.

Πανηγυρικά θα τιμηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης

Πανηγυρικά θα τιμηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα,
η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης.

Τής Ιεράς Ακολουθίας του ΑκαθίστουΎμνου
και της λιτανεύσεως της παλαιάς και Θαυματουργού ιεράς εικόνας
της Παναγίας της Σπηλαιωτίσσης
η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης
θα προστή
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.Θεόφιλος.

Τον θείο λόγο θα κηρύξει:
ο κ. Ιωάννης Κωστάκης
Θεολόγος-Λαικός Ιεροκήρυκας
της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς σήμερα, θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Φυτείες

Δύο Ακολουθίες του Ακαθίστου Ύμνου θα τελεσθούν σήμερα (7 μ.μ.-9μ.μ) στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου


"Άσπιλε...", "Και δός..."
από Σπύρο Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά
από τη Μητρόπολη Αθηνών 1991 χοροστατούντος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ.

πηγή:Peristerisblog

Ιερά Αγρυπνία θα τελεσθεί σήμερα το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, επί τη εορτή του Ακαθίστου Ύμνου

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

Ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, ζωὴ ἀπεγνωσμένων, Σωτὴρ ἀνάστησον, καὶ σῶσόν με

πηγή φωτογραφίας: www.papadakismanolis.gr

Ὁ χρόνος ὁ τῆς ζωῆς μου,
ὀλίγος καὶ πλήρης πόνων καὶ πονηρίας,
ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε,
καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι
μὴ γένωμαι κτῆμα,
μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου.
Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον.

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς...


Πόρνη τοῖς δάκρυσι καταβρέχει,
τοὺς ἀχράντους τε καὶ τιμίους πόδας σου,
πάντας προτρέπουσα τοῦ προστρέχειν,
καὶ λαμβάνειν λύσιν τῶν ἐγκλημάτων αὐτῶν.
Αὐτῆς τὴν πίστιν παράσχου,
κᾀμοὶ Σωτήρ του βοᾶν σοι, Κύριε,
πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι,
σῶσόν με.

" Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσοῦτον ταπείνου σεαυτόν, καὶ ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εὑρήσεις χάριν"(Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα κεφ.ιε΄)

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εορτάσθηκε και φέτος η Ιερά Μνήμη του Αγίου Αλεξίου "του Ανθρώπου του Θεού" στον ομώνυμο Ι.Ν του Αγίου στα Κλεισορρεύματα

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών και πολλών επισήμων εορτάστηκε το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου η ιερά μνήμη
του Οσίου Πατρός ημών Αλεξίου του "Ανθρώπου του Θεού"
στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κλεισορρευμάτων.

Την παραμονή της εορτής ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό και την Λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αλεξίου.

Την αγιώνυμο ημέρα

εψάλη
ο Όρθρος της εορτής του Αγίου και στην συνέχεια τελέστηκε Προηγιασμένη Λειτουργία
προεξάρχοντος του Πανοσ. Αρχιμανδρίτου π.Επιφανίου Καραγεώργου
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Τις ιερές ακολουθίες έψαλλαν θαυμάσια
ο Πρωτοψάλτης
του Ιερού Ναού κ. Παύλος Γρέτζελος
και άλλοι Ιεροψάλτες.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια
στον αγαπητό εφημέριο του Ναού
π. Αναστάσιο Αυγέρη,
τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, την νεωκόρο του Ναού
και όλους όσους κοπίασαν για την προετοιμασία της Πανηγύρεως.Ο Άγιος Αλέξιος βοήθειά μας αδελφοί!

Και του Χρόνου
.

Αγίου Ιωάννου Σιναίτου:"Περί αποταγής..."


Όσοι θέλομε να φύγωμε απο την Αίγυπτο
και να ελευθερωθούμε απο την τυραννία του Φαραώ,
έχομε οπωσδήποτε και εμείς ανάγκη ενός Μωυσέως,
ο οποίος θα είναι μεσίτης μας προς τον Θεόν
και οδηγός μας μετά τον Θεόν.

Αυτός θα ίσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας
και θα υψώνη προς χάριν μας τα χέρια του πρός τον Θεόν.

Έτσι καθοδηγούμενοι απο αυτόν,
θα επιτύχωμε να διαβούμε την θάλασσα των αμαρτημάτων
και θα κατατροπώσωμε τον Αμαλήκ των παθών.

"Η Αγάπη φέρνει την άνοιξη":Μια θαυμάσια πασχαλινή ιστορία απο την αγαπητή Σταυρούλα Κάτσου Καντάνη


Ένα χωριό πλάι σ' ένα ποτάμι,
ένας νερόμυλος κι ένας μυλωνάς που τραγουδούν.

Μα ο χειμώνας φώλιασε στις καρδιές και στη φύση και η Άνοιξη,

παρόλο που το Πάσχα πλησίαζε, αρνιόταν να φανεί.

Και μόνο όταν άνοιξαν οι δρόμοι της αγάπης,

φύτρωσε η πρώτη παπαρούνα κι ήρθε η Άνοιξη και το Πάσχα.

Η Άνοιξη και το Πάσχα της αγάπης!

Το καλύτερο δώρο για μικρούς και μεγάλους
από την αγαπητή και εκλεκτή συμπολίτισσά μας
Θεολόγο-Συγγραφέα
κ. Σταυρούλα Κάτσου Καντάνη!

Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία

... και στο βιβλιοπωλείο "Φώς Χριστού"
του κ.Νεκταρίου Ζαρκανίτη, όδό Καζατζή 2, στην πόλη του Αγρινίου.

Ένα κορίτσι σε κρίσιμη κατάσταση υγείας χρειάζεται τη βοήθειά μας!


Aγαπητοί συνοδίτες, λάβαμε από το "Χαμομηλάκι"
την παρακάτω ανάρτηση και σας την παραθέτουμε .

Αγαπητοί φίλοι

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη προσφέρει πασχαλινές κάρτες σε συμβολική τιμή 1ευρώ. Η Ένωση που από το 1983 έχει ως αντικείμενο την συμπαράσταση στα παιδιά που πάσχουν από Νεανικό Διαβήτη Τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενο), βοηθά με οποιοδήποτε τρόπο το παιδί σε ανάγκη.
Φέτος το Πάσχα, τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν
σε ένα διαβητικό κορίτσι ορφανό και άπορο που χρειάζεται βοήθεια.
Το βρήκαμε σε άθλια κατάσταση, σκελετωμένο από την αφαγία και κετοξεωμένο από υπερβολικό ζάχαρο. Δε διαθέτει ούτε τα βασικά για να ζήσει.
Εκτός από τις κάρτες, ζητάμε οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο καθένας όπως φαγητό (μακαρόνια, ρύζι, κτλ), σαμπουάν, σαπούνια, κτλ για το κορίτσι αυτό.
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ενισχύσει, τον παρακαλούμε να επικοινωνήσει το συντομότερο στα τηλέφωνα 6974492304 κα. Μανέα κ' 6997147667 κα. Συκιώτου
ή να αποστείλει e-mail στο peand@live.com.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με εκτίμηση

το Δ.Σ. της ΠΕΑΝΔ


Βοηθήστε παρακαλούμε, το άρρωστο και ορφανό κοριτσάκι που λιώνει η σάρκα του από την ασιτία και νοσηλεύεται σε τραγική κατάσταση, έχοντας αρρύθμιστο διαβήτη, με όποιον τρόπο μπορείτε, για να μην πεθάνει αβοήθητο αυτό και το αδελφάκι του που ζουν μόνα στην Αθήνα,
δίχως θέρμανση και τα βασικά για να επιβιώσουν.

Η περίπτωση αυτή είναι απολύτως αληθής.


Την προσπάθεια συντονίζει η πρόεδρος της ΠΕΑΝΔ κα. Σοφία Μανέα.
Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατα του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.)

Ιδρύθηκε το 1983 από γιατρούς και γονείς παιδιών που πάσχουν από Νεανικό Διαβήτη Τύπου Ι (ή ινσουλινοεξαρτώμενο).

Nόσος που απαιτεί καθημερινή φροντίδα και δημιουργεί τεράστια οργανική, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση στο πάσχον παιδί και την οικογένειά του.

Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές και αριθμεί 4.000 μέλη.


Έργο:

* Προαγωγή της έρευνας για την οριστική θεραπεία
και πρόληψη των επιπλοκών της νόσου.

* Ψυχολογική στήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση στο παιδί και την οικογένεια από ομάδες διακεκριμένων επιστημόνων.

* Συνεργασία με κρατικούς φορείς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

* Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών και παιδικών κατασκηνώσεων
με σκοπό την κοινωνικοποίηση του.

* Οικονομική στήριξη απόρων οικογενειών.

Στόχος να κάνει το Διαβήτη τρόπο ζωής για το πάσχον παιδί,

γιατί του αξίζει μια ζωή χωρίς επιπλοκές!

Λ. Μεσογείων 24
Αθήνα 115 27
Τηλ.: 210-77 96 660
Φαξ: 210-7796461e-mail: peand@live.com
website: www.peand.gr


Στον Ι.Ν. Αγ.Ιωάννου Θεολόγου Νέων Σεπολίων Αττικής,θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγ. Παρθενίου προστάτου των καρκινοπαθών από 18-22 Μαρτίου


Ο Άγιος Παρθένιος
-προστάτης Άγιος των καρκινοπαθών-
να ευλογεί,να παρηγορεί και να ενισχύει

τους ασθενείς αδελφούς μας
και τις οικογένειές τους.

Καθημερινά στις 5.30 το απόγευμα, στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως τελείται η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου

Ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι,
Προφῆται, καὶ πάντες Ἅγιοι,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

Πανηγυρικά θα τιμηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα, η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης

Πανηγυρικά θα τιμηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα,
η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης.

Τής Ιεράς Ακολουθίας του ΑκαθίστουΎμνου
και της λιτανεύσεως της παλαιάς και Θαυματουργού ιεράς εικόνας
της Παναγίας της Σπηλαιωτίσσης
η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ιθάκης
θα προστή
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.Θεόφιλος.

Τον θείο λόγο θα κηρύξει:
ο κ. Ιωάννης Κωστάκης
Θεολόγος-Λαικός Ιεροκήρυκας
της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010

Κύριε τῶν Νηστειῶν τὸν χρόνον, εἰρηνικῶς τελέσαι παράσχου ἡμῖν


Τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν, καταλιποῦσα ψυχή μου,
ἐπὶ τὸ βάθος τῆς ἁμαρτίας κατελήλυθας,
πονηροῖς ὁδοστάταις ἐμπεσοῦσα,
τραυμάτων δὲ ὀδωδότων γέμουσα,
κεῖται ἐρριμμένη ἄπορος.
Διὸ βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ,
τῷ διὰ σὲ σταυρωθέντι,
καὶ μώλωπας ἑκουσίως δεξαμένῳ.
Ἐπιμελήθητί μου Κύριε,
καὶ σῶσόν με.

Ἀλεξίου σήμερον τοῦ πανολβίου, ἑορτὴν τὴν πάνσεπτον, ἐπιτελοῦντες εὐσεβῶς, αὐτὸν ὑμνήσωμεν λέγοντες· χαίροις Ὁσίων τερπνὸν ἐγκαλλώπισμα


Άνθρωπος εν γη του Θεού κληθείς μόνος,
Έξεις τι καινόν καν πόλω Πάτερ μόνος.
Eβδομάτη δεκάτη Aλέξιε δέξαο κήρα.


Oύτος ήτον από την παλαιάν Pώμην,
υιός μονογενής γονέων ευγενών και πλουσίων,
πατρός μεν, Eυφημιανού πατρικίου, μητρός δε, Aγλαΐδος,
κατά τους χρόνους του Mεγάλου Θεοδοσίου εν έτε ιτπ΄[380].

Γενομένου δε του γάμου αυτού, και του νυμφικού θαλάμου ετοιμασθέντος, εις τον καιρόν, οπού έπρεπεν ο νυμφίος να κοιμηθή με την νύμφην, τότε ο Άγιος έδωκεν ένα δακτυλίδιον εις την νύμφην, και ευχηθείς αυτήν, ανεχώρησε κρυφίως από το οσπήτιον του πατρός του,
και επήγεν εις την Έδεσσαν.

Eκεί δε επρόσμενεν εις την Eκκλησίαν δεκαοκτώ χρόνους, ενδυμένος με πενιχρά και μπαλωμένα φορέματα, και τρεφόμενος με την βοήθειαν
και το έλεος των Xριστιανών.

Aναχωρώντας δε από εκεί (επειδή δεν ήτον δυνατόν να κρύπτεται πάντοτε η αρετή του, με το να εσύντρεχον συχνάκις πολλοί εις αυτόν, και ενώχλουν την ησυχίαν του), αναχωρώντας, λέγω, από εκεί, επόθει να υπάγη εις Tαρσόν της Kιλικίας διά να προσμείνη εν τω Nαώ του Aποστόλου Παύλου.

Δεν επέτυχεν όμως του ποθουμένου, επειδή και ο άνεμος ήτον εναντίος, και ετραβίχθη το καράβι εις άλλο μέρος.

Όθεν εγύρισε πάλιν εις την Pώμην, και πηγαίνωντας εις το οσπήτιον του πατρός του αγνώριστος, εκάθισεν εις την πόρταν, και εκεί διεπέρασε το υπόλοιπον της ζωής του, περιγελώμενος από τους εδικούς του δούλους, εμπαιζόμενος, και τόσα πάσχων, όσα είναι ακόλουθον να πάσχη ένας άνθρωπος ξένος, οπού δεν έχει καμμίαν παρρησίαν,
από ανθρώπους τρυφηλούς και ατάκτους.

Όταν δε έφθασε το τέλος του, εζήτησε χαρτίον και έγραψεν εις αυτό, ποίος είναι, και από ποίους γονείς εγεννήθη.

Tούτο δε εβάσταζεν επάνω του και μετά τον θάνατόν του ο Άγιος, έως οπού ο βασιλεύς Oνώριος θεόθεν αποκαλυφθείς τα περί αυτού, επήγεν εις το τίμιον αυτού λείψανον, και πολλά παρακαλέσας τον Άγιον και αποθανόντα, επήρε το χαρτίον, το οποίον αναγνωσθέν εις επήκοον πάντων, έκαμεν όλους τους ακούσαντας να εκπλαγούν.

Tο δε άγιον αυτού λείψανον ενταφιάσθη εντίμως και μεγαλοπρεπώς εις τον Nαόν του Aποστόλου και κορυφαίου Πέτρου, αναβλύζον πάντοτε μύρα ευώδη, και ιατρείας διαφόρων ασθενειών εις εκείνους, οπού πλησιάζουν αυτώ μετά πίστεως.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου
Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Ἐξομολογοῦμαί σοι Σωτήρ. Ἥμαρτόν σοι ἀμέτρως, ἀλλ' ἄνες ἄφες μοι, ὡς εὔσπλαγχνος


Χριστὸς ἐνηνθρώπησε,
καλέσας εἰς μετάνοιαν,
λῃστὰς καὶ πόρνας,
ψυχὴ μετανόησον,
ἡ θύρα ἠνέῳκται, τῆς Βασιλείας ἤδη,
καὶ προαρπάζουσιν αὐτήν,
Φαρισαῖοι καὶ Τελῶναι,
καὶ μοιχοὶ μεταποιούμενοι.

Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν τάς τοῦ ἀθλίου μου βίου πράξεις; ποίαν ἀπαρχή ἐπιθήσω, Χριστέ, τῇ νῦν θρηνῳδίᾳ;


Την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών,
κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας,
ψάλλουμε την ακολουθία του Μεγάλου και κατανυκτικού Κανόνος.

Πραγματικά, το επίθετο Μέγας, εκτός από το νόημα του περιεχομένου, μπορεί να δικαιολογήσει και η έκταση του Κανόνος.

Γιατί, ενώ οι άλλοι κανόνες μόλις περνάνε τα τριάντα τροπάρια,
ο Μέγας Κανών, που διαβάζεται σήμερα το βράδυ,
μετά το Απόδειπνο, φτάνει τα διακόσια πενήντα τροπάρια!

Ποιητής του Κανόνος, είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο Ιεροσολυμίτης, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που γιορτάζεται στις 4 Ιουλίου.

Ο Μέγας Κανών, είναι ένα πολύστροφο λειτουργικό ποίημα,
με πλούσια λυρικά στοιχεία, ένα ποίημα σπάνιας τέχνης,
που μοσκοβολάει λεπτότατον άρωμα πνευματικής ευωδίας
και αποστάζει ειρηνευτική δροσιά κατανύξεως στην ψυχή,
όχι μόνο του πνευματικού ανθρώπου,
αλλά και του αδιάφορου και σκληροκάρδιου.

Στην αρχή, ο Άγιος Ανδρέας, με πολλή ταπείνωση, δείχνει την απορία του, απο ποιό παράπτωμά του να αρχίσει,
στα θρησκευτικά τροπάρια που θα ψάλλει:

"Πόθεν άρξομαι θρηνείν τας του αθλίου μου βίου πράξεις"

Πούθε ν΄αρχίσω να θρηνώ τις άθλιες πράξεις της ζωή μου;
Και ποιά να βάλω πρώτη, Θεέ μου, στην τωρινή μου θρηνωδία;
Όμως, εσύ, σαν εύσπλαχνος, των αμαρτημάτων δός μου συγχώρεση.

Όλος ο Μεγάλος Κανόνας, σαν ένας ποταμός κλαυθμού
και δακρύων, πηγάζει απο την Αγία Γραφή.

Απο εκεί παίρνει τις εμπνεύσεις του ο Άγιος Ανδρέας.

Και δεν αφήνει σχεδόν ούτε μια ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, απο τον Αδάμ και την Εύα της Παλαιάς, μέχρι τους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης, που να μή την συγκρίνει με την ζωή της ψυχής του.

Άλλοτε, για τις καλές πράξεις των προσώπων της Αγίας Γραφής,
κατηγορεί την ψυχή του απο πραγματική ταπείνωση, πώς δέν τις ακολούθησε, και προτρέπει με ωραίο τρόπο σε κάθε ψυχή,
να μιμηθεί τα καλά έργα των Αγίων,
και άλλοτε, στις κακές πράξεις που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, κακίζει και ταλανίζει την ψυχή του, που τις ακολούθησε, και μας συμβουλεύει, με πολλή θέρμη, να αποφύγουμε το κακό και να επιστρέψουμε στο Θεό,
πράγμα που γίνεται με δάκρυα και μετάνοια έμπρακτη.

Γιατί όμως οι Άγιοι Πατέρες έβαλαν εδώ τον Μεγάλο Κανόνα,
και γιατί ο Άγιος Ανδρέας τον έγραψε;

Απαντά ο ιερός Συναξαριστής:

"Επειδή γαρ προς το τέλος εγγίζει η Αγία Τεσσαρακοστή,
ίνα μη οι άνθρωποι, ράθυμοι γεγονότες,
προς τους πνευματικούς αγώνας αμελέστερον διατεθώσι,
και του σωφρονείν καθάπαξ έν πάσιν απόσχοιντο,
ο μέγιστος Ανδρέας, (οιά τις αλείπτης), διά των ιστοριών
του Μεγάλου Κανόνος, των μεγάλων ανδρών λέγων την αρετήν,
και των φαυλων αύθις την εκτροπήν, ώς άν τις φαίη,
γεναιοτέρους τους κάμνοντας παρασκευάζει
και ανδρικώς τοις έμπροσθεν επεκτεινέσθαι".

Θα μπορούσε κανείς να πεί,
πώς ο Μεγάλος Κανόνας είναι έν΄αντιμέτρημα της ψυχής
με τα πιό μεγάλα αναστήματα της Αγίας Γραφής.

Κι ακόμη, ένας συγκλονιστικός ποιητικός διάλογος της ψυχής
με τον ευατό της.

Παντελή Πάσχου
"'Ερως Ορθοδοξίας"

Αγίου Ιωάννου Σιναίτου:"Περί ταπεινοφροσύνης..."


Εκείνος που ζητεί απο τον Θεόν
πράγματα μικρότερα από ό,τι θα του άξιζαν,
αυτός θα λάβη οπωσδήποτε ανώτερά του.

Περί αυτού μαρτυρεί ο Τελώνης,
ο οποίος ζητούσε μόνο συγχώρησι
και απεκόμισε επί πλέον και την δικαίωσι.

Ο ληστής πάλιν εζήτησε
να τον ενθυμηθή μόνο ο Κύριος στην βασιλεία Του,
και όμως εκληρονόμησε ολόκληρο τον παράδεισο.

Μηνύματα αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Φανάρι και το Νεοχώρι του Βoσπόρου


Ρεπορτάζ -φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Στον συνεχή αγώνα του Πατριαρχείου και όλων των παραγόντων της Ομογένειας για να αντιμετωπίσουν τις εις βάρος τους αδικίες καθώς και τα ποικίλα εμπόδια αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
ο οποίος χοροστάτησε την Κυριακή το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου.


Στην ομιλία που πραγματοποίησε στην Κοινοτική αίθουσα του Ναού ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε και για τα προβλήματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ομογένειας και έφερε σαν παράδειγμα τα σχολικά κτήρια που ερημώνουν αφού οι μαθητές λιγοστεύουν ενώ οι Αρχές
δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Συγκρίνοντας την σημερινή σκληρή πραγματικότητα με το παρελθόν, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε σε μια επιστολή του προκατόχου του, Πατριάρχου Σαμουήλ,
του 1764, που φέρει και τις υπογραφές των Συνοδικών Αρχιερέων,
μεταξύ των οποίων και του Αθηνών Βαρθολομαίου.

Σε εκείνο το γράμμα τους που απήυθυναν στην Κοινότητα Νεοχωρίου, την καλούσαν να δημιουργήσει το πρώτο της σχολείο υπογραμμίζοντας
τα αγαθά της μάθησης για το Γένος μας.


«Τώρα δεν ανοίγουμε καινούργια σχολεία, αντιθέτως λόγω ελλείψεως μαθητών αναγκαζόμεθα να κλείνουμε σχολεία από τα υπάρχοντα και το χειρότερο είναι ότι και αυτά που κλείνουμε εξ ανάγκης ελλείψει μαθητών δεν μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιούμε ως κτήρια για άλλους ευαγείς σκοπούς της Ομογενείας κατά τας παραδόσεις μας και τα ήθη και τα έθιμά μας, ούτε μας επιτρέπουν να τα μετατρέπουμε σε προσοδοφόρα ακίνητα για τις ανάγκες της μειονότητός μας.
Γι’ αυτό και είναι διαρκής ο αγώνας όλων μας, Εκκλησίας και Ομογένειας, Πατριάρχου, Συνόδου, προκρίτων, επιτρόπων, εκπαιδευτικών, για να ξεπεράσουμε αυτές τις αδικίες, τις δυσκολίες, τα εμπόδια, να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Διότι όσο και αν λιγοστέψαμε, ποτέ δεν πιστεύσαμε ότι τελείωσε ο προορισμός μας, η ιστορία μας σ’ αυτή την Πόλη»
επισήμανε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Αρχιερατικού Προϊσταμένου Περιφέρειας Βοσπόρου, Μητροπολίτη Μυριοφύτου Ειρηναίου, του Γεν. Προξένου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Βασιλ. Μπορνόβα, κοινοτικών παραγόντων και πλήθους ομογενών.«Θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια, πιστεύουμε εις την πρόνοιαν του Θεού, πιστεύουμε εις το μέλλον αυτής της Χώρας μέσα εις την Μεγάλην Ευρωπαϊκήν Οικογένειαν και αυτά όλα θα διευκολύνουν την πορεία μας και θα επιβιώσουμε.

Επειδή δε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και να προδικάσει το μέλλον, μπορούμε να ελπίζουμε ότι με τις ανατροπές που γίνονται κατά τόπους στην ιστορία δια μέσου των αιώνων μπορεί να έλθει η ευλογημένη στιγμή να ανοίξουμε και πάλι καινούργια σχολεία. Εγώ προσωπικώς με την πείρα των 70 ετών που έχω και με όσα διαβάζω στα παλαιά ιστορικά βιβλία δεν αποκλείω τίποτα.

Να έχουμε αισιοδοξία, να έχουμε αγωνιστικό φρόνημα, να έχουμε κουράγιο και να πιστεύουμε στην πρόνοιαν του Θεού».


Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Κυβερνήσεως Bülent Arınç (11 Μαρτίου 2010), ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε τονίσει με νόημα:

«Ευχόμεθα Θεού θέλοντος από τώρα και στο εξής η Γενική Διεύθυνση των Βακουφίων να μην μας χαρακτηρίζει ως «ξένα» Βακούφια, ούτε σε κλωβό (kafes) να μπούμε, ούτε να μείνουμε κάτω από Βαριοπούλα (Balyoz) αλλά ούτε να θεριστούμε με δρεπάνι (orak)» (αναφορά στα ονόματα των αποκαλυφθέντων σχεδίων ακραίων οργανώσεων σε βάρος των μειονοτήτων και των θρησκευτικών ηγετών τους, γνωστά ως «Κλωβός», «Βαριοπούλα» και «Δρεπάνι»).Την Κυριακή το πρωί ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι κατακλύστηκε από μαθητές και μαθήτριες σχολείων
από διάφορα μέρη της Ελλάδος

που επισκέπτονται την Πόλη μαζί με τους καθηγητές τους.

Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες διοργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις ελληνικών σχολείων στην Κωνσταντινούπολη.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ευκαιρία για την νέα γενιά να γνωρίσει από κοντά το Πατριαρχείο και την ιστορική αυτή Πόλη.Απευθυνόμενος στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ο Πατριάρχης τους καλωσόρισε στο σπίτι τους:

«Καλώς μας ήλθατε, αγαπητοί νέοι, στο Πατριαρχείο, που είναι το πατρογονικό σπίτι σας, και στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η κιβωτός των Ιερών και των Οσίων της Ορθοδοξίας και του ευσεβούς γένους μας.

Σας συγχαίρομε για την ωραία πρωτοβουλία σας και ευχόμεθα να καρποφορήσει πλουσίως ο ευγενής σκοπός της ελεύσεώς σας».


Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να προτρέψει τους προσκυνητές «να αφουγκραστούν την μυστική φωνή της ιστορίας...» και να χαρούν την Πόλη μας
«όχι ως τουρίσται αλλά ως προσκυνηταί».

πηγή:Φώς Φαναρίου