Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Αντί άλλων ευχών

«…Γλυκύτατε Ιησού, ηξεύρω εγώ, πως η αγάπη σου είναι ένα πέλαγος ανεξάντλητον, όπου δεν έχει όριον. Μεγάλη αληθινά είναι η αχαριστία μας, πλην βάσταξε ακόμη ολίγον με εκείνην την συνηθισμένην υπομονήν με την οποία εβάσταξες τον Σταυρόν. Μακροθύμησον και δος μοι θέλημα να ειπώ δια τούτους τους Χριστιανούς ένα λόγον του συμπαθεστάτου σου στόματος: «άφες αυτοίς». Δος συγχώρησιν εις ιερείς και λαϊκούς, συγχώρησιν εις όλους τους αμαρτωλούς. Αν εως τώρα σου εσταθήκαμε εχθροί, πάλιν με την χάριν σου γινόμεσθεν φίλοι και με ταύτην την ελπίδα ασπαζόμενοι τους αχράντους σου πόδας. Σε παρακαλούμεν, όταν κατέβεις από τον Σταυρόν, να έλθεις να προσηλωθείς μέσα εις την καρδίαν μας, δια να είσαι αχώριστος από εμάς και εδώ εις την γην και εις την Ουράνιον Βασιλείαν. Αμήν» («Διδαχαί και Λόγοι», Ηλία Μηνιάτη)

Ο Διευθυντής και οι συνεργάτες του Ρ/Σ «Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ 106,3 FM»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου