Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος:Υπάρχομεν ως Εκκλησία δια τον άνθρωπον και την κτίσιν.

Κατά τους λόγους του Κυρίου ολίγον προ του Πάθους Αυτού, η κατά το πρότυπον της Αγίας Τριάδος ενότης των μαθητών Του έχει ως σκοπόν “ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι Συ με απέστειλας(Ιωάν. 17, 21). Η Εκκλησία, ούσα “καθολική”, εκτείνεται μεταφέρουσα την αγάπην του Θεού προς πάντας ανθρώπους και προς αυτήν την υλικήν δημιουργίαν. Υπάρχομεν ως Εκκλησία ουχί δι αυτούς, αλλά δια τον άνθρωπον και την κτίσιν.
Προσφέρομεν την Θείαν Ευχαριστίαν “υπέρ της οικουμένης” και υπέρ όλης της κτίσεως. Δεν δυνάμεθα, συνεπώς, αυταρέσκως και φιλαρέσκως να αδιαφορώμεν δια τους εκτός των τειχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρισκομένους, ικανοποιούμενοι και καυχώμενοι ότι ημείς “εύρομεν την αλήθειαν”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου