Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

"Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας, για το αύριο του ποιμνίου μας" Τένεδος, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικόλαου Μαγγίνα


«Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου βάζει φραγμό σε αυθαίρετες ενέργειες σε βάρος της ομογένειας της Τενέδου» υπογράμμισε σήμερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τελευταία ημέρα της επισκέψεως του στην μαρτυρική νήσο, απευθυνόμενος στους δέκα εναπομείναντες ρωμιούς κατοίκους της και τους δεκάδες προσκυνητές που συγκεντρώθηκαν από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στο κήρυγμα του στο Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετά την Θεία Λειτουργία που προεξήρχε και στην οποία συμμετείχαν οι μητροπολίτες Γαλλίας Εμμανουήλ και Μυτιλήνης Ιάκωβος, ο Πατριάρχης του Γένους αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει ο οικείος ποιμενάρχης μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος για την ανακαίνιση και αναστήλωση των ναών και παρεκκλησίων στα δύο πονεμένα νησιά της επαρχίας του. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την Κυβέρνηση Ερντογάν που βοήθησε στην ανοικοδόμηση του καμπαναριού του Ναού ενώ ταυτόχρονα έστειλε μηνύματα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

«Σημειώνομεν την δια συνδρομής της Κυβερνήσεως του Εξοχωτάτου κ. Ερντογάν ανοικοδόμησιν του Καμπαναριού του ιερού τούτου ναού, το οποίον ήτο παλαιόθεν σύμβολον της χριστιανικής παρουσίας εις την νήσον και σημείον αναφοράς των Τενεδίων. Σημειώνομεν επίσης την αναστήλωσιν και ανακαίνισιν της Επισκοπικής κατοικίας, η οποία συνετελέσθη με την άοκνον φροντίδα του Ιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου και είναι πλέον και αυτή δεύτερον ευπρεπές σημείον αναφοράς της παρουσίας της ομογενείας ενταύθα. Επί τη ευκαιρία εκφράζομεν εις τον αγαπητόν άγιον αδελφόν, και διά τούτο, ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν και ευελπιστούμεν ότι, με την αρωγήν των Τενεδίων του εξωτερικού και άλλων φιλογενών, θα δυνηθή να αναστηλώση, το ένα μετά το άλλο τα εξωκκλήσια της νήσου, όπως το πράττει όλως αξιεπαίνως και εις την Ίμβρον» σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Εξ' ετέρου, είχομεν προσφάτως και την δικαίωσιν της Κοινότητος Τενέδου από το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον Δικαιωμάτων του ανθρώπου, εν σχέσει με τα δικαιώματά της επί της περιουσίας του Ιερού τούτου Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία θέτει φραγμόν εις αυθαιρέτους ενεργείας εις βάρος των δικαιωμάτων της ομογενούς μειονότητος. Δόξα τω Θεώ, πιστεύομεν ότι η Παναγία έκαμε το θαύμα Της, εισακούσασα τας προσευχάς και του στεναγμούς των τέκνων Της» πρόσθεσε με νόημα.

«Επί τέλους, είμεθα νομιμόφρονες και νομοταγείς πολίται και δεν έχομεν απαιτήσεις πέραν των βασικών και αυτονοήτων δικαιωμάτων που έχει και ο τελευταίος πολίτης της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο τελευταίος πολίτης οιουδήποτε ανά τον κόσμον πολιτισμένου και ευνομούμενου Κράτους!» είπε εμφατικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Πιστεύομεν δε ότι και αι έντιμοι επιτόπιοι Αρχαί, τόσον αι της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όσον και αι Κρατικαί, θα ευρίσκωνται παρά το πλευρόν της μικράς χριστιανικής Κοινότητος της νήσου, με κατανόησιν και ευμενή διάθεσιν. Τας παρακαλούμεν δι’ αυτό και τας διαβεβαιούμεν ότι η τοιαύτη ευμενής στάσις των θα είναι άριστον συστατικόν διά την νήσον και την Χώραν εις τα όμματα παντός τρίτου».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι αφενός η Τουρκία βρίσκεται «εις πορείαν εντάξεως εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, την οποίαν και ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον και εστηρίξαμεν και στηρίζομεν με σθένος, η δε Τένεδος ευρίσκεται υπό τουριστικήν ανάπτυξιν και πολλοί ξένοι την επιλέγουν διά τας διακοπάς των. Όταν η Ευρώπη βλέπη σεβασμόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεινοτήτων από μέρους του Κράτους ημών, αι θύραι της θα είναι ανοικταί διά την Τουρκίαν. Και όταν οι εν Τενέδω καταφθάνοντες ξένοι επισκέπται βλέπουν τας σχέσεις της Διοικήσεως με την εναπομείνασαν μειονότητα αγαθάς, τούτο θα ενθαρρύνει περισσοτέρους να έρχωνται και να διαμένουν επί ημέρας εις την Τένεδον, αφήνοντες πολύτιμον συνάλλαγμα εις την τοπικήν αγοράν και τας υπηρεσίας και βοηθούντες εις την περαιτέρω ανάπτυξιν της νήσου, επ’αγαθώ όλων των κατοίκων».

«Λοιπόν, αδελφοί, και τέκνα εν Κυρίω, εις το βάθος της σήραγγος οι πιστοί πάντοτε βλέπομεν φως. Εις Αυτόν επιρρίπτουμε και σήμερον την ελπίδα μας, όπως ακριβώς το είπομεν ενωρίτερον μυστικώς ενώπιον της αγίας τραπέζης, προ των Τιμίων Δώρων: “Σοι παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα Δέσποτα Φιλάνθρωπε”! Είμεθα βέβαιοι ότι δεν θα αποστρέψει το πρόσωπόν Του, αλλά θα δώσει απάντησιν εις την προσευχήν μας. Δεν θα αποκάμωμεν επικαλούμενοι την βοήθειαν και προστασίαν του. Δεν θα κουρασθούμε να αγωνιζώμεθα διά την ψυχήν μας, διά την αξιοπρέπειάν μας, διά το αύριον του ποιμνίου μας» κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου