Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Ευλογημένη χρονιά αδελφοί...

"Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης,
Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως,
τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον,
σῴζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, Οἰκτίρμον,
πάντας τοὺς λατρεύοντάς σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ Λυτρωτά·
Εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου