Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

" Τούς εορτάζοντας πιστώς Νεκτάριε όσιε, των σών Λειψάνων την αγίαν ημέραν, σκέπε ταις πρεσβείαις σου "

"Σήμερον φαιδρώς εξέλαμψεν, ως αστήρ νεοφανής, η νέα πανήγυρις του Ιεράρχου Νεκταρίου, την Εκκλησίαν καταλαμπρύνουσα. Δεύτε ουν, των Ορθοδόξων τα πλήθη, εν φωνή αγαλλιάσεως, τούτω εκβοήσωμεν, χαίροις ο των πάλαι Οσίων χαρακτηρίσας την ζωήν, εν ημέραις πονηραίς, εν αις η των πολλών αγάπη εψύγη, ως έφη ο Σωτήρ, χαίροις ο τη παιδεία την αρετήν συνάψας, και τω λόγω της σοφίας σου, των πιστών τας ψυχάς φαιδρύνας, χαίροις Αρχιερέων καλλονή, της Αιγίνης προστάτης, και της οικείας Μονής, αντιλήπτωρ θερμότατος. Διό παμμάκαρ Νεκτάριε, τω της θείας μεγαλοσύνης θρόνω παριστάμενος, απαύστως ικέτευε, υπέρ των πίστει τελούντων, την αεισέβαστον μνήμην σου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου