Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Πρᾶος καὶ κληρονόμος τῆς γῆς, σὺ τῶν πραέων ἀληθῶς ἀναδέδειξαι, Σπυρίδων Πατέρων δόξα, ὁ ταῖς νευραῖς τῶν σοφῶν, καὶ ἁπλῶν σου λόγων, θείᾳ χάριτι


Ὅσιε Πάτερ, Ἱεράρχα ἀοίδιμε,
ἀποστολικῆς διδασκαλίας γενόμενος ἔμπλεως,
καὶ τοῦ θείου Πνεύματος καταγώγιον,
δι' ἐναρέτου πολιτείας ἀναδειχθείς,
τῆς Ἐκκλησίας τοὺς λύκους, διὰ δογμάτων ἀπήλασας,
καὶ ὀρθόδοξον πίστιν σαφῶς τρανώσας,
στῦλος ἀναδείκνυσαι,
καὶ εὐσεβείας πρόμαχος.
Ὅθεν καὶ θαυματουργῶν ἐν τοῖς πέρασιν,
ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες,
καὶ νεκρὰν πρὸς ἐρώτησιν ἤγειρας.
Ἀλλ' ὦ Πατέρων ἀξιάγαστε,
καὶ Διδασκάλων συνόμιλε,
τὸν Σωτῆρα πρέσβευε,
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου