Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Τὶ σε Δανιὴλ προσφθεγξώμεθα; τῶν παθῶν ἐκριζωτήν, καὶ φυτοκόμον ἀρετῶν, ἀληθῆ θαυματουργόν, καὶ πρεσβευτὴν ἁμαρτωλῶν

Τὸ ἐμπιστευθὲν σοι τάλαντον παρὰ Χριστοῦ,
καλῶς ἐργασάμενος Ὅσιε Πάτερ,
ἀνεδείχθης καὶ μετὰ θάνατον,
δαιμόνων φυγαδευτής, καὶ ἰατὴρ ποικίλων ἀρρωστημάτων,
στῦλος καὶ ἑδραίωμα, καὶ ὄρος Ἅγιον,
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ·
διὸ σε ἱκετεύομεν,
Δανιὴλ θαυματουργέ,
τὴν εἰρήνην αἴτησαι,
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,
τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου