Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Οικουμενικός Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ " Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ὅλον! Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον χωροῦν ὅλοι" !


"...ἡ φρόνησις ἐπιβάλλει νὰ μείνετε μακρυὰ ἀπὸ τὰς κομματικὰς συγκρούσεις. Ὅλοι ἄλλωστε οἱ πολιτικοί, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, δηλώνουν πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ κληρικοὶ ψηφίζομεν μέν, κατὰ τὴν ἀπολύτως ἐλευθέραν ἐπιλογήν μας, ὅποιον προκρίνομεν, πλὴν ὅμως δὲν κομματιζόμεθα οὔτε ἐκφραζόμεθα δημοσίως ὑπὲρ ἤ κατὰ οἱουδήποτε.
Τὰ κόμματα εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ἡ λέξις: κομμάτια!
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ὅλον! Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον χωροῦν ὅλοι!
Ἡ πολιτικὴ καὶ τὰ κόμματα ἐξ ἄλλου εἶναι σχήματα τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος «παράγει». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ποὺ μένει εἰς τὸν αἰῶνα!
Καὶ τὸ καθῆκον μας δὲν εἶναι νὰ γεμίσωμε τὰς μάνδρας τῶν κομμάτων μὲ ψηφοφόρους, ἀλλὰ τὴν μάνδραν τοῦ Χριστοῦ μὲ λογικὰ καὶ ἅγια πρόβατα, προωρισμένα νὰ ζήσουν μετ’ Αὐτοῦ εἰς τὴν αἰωνιότητα! "

(Απόσπασμα πρόσφατης ομιλίας του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου σε ιερατική σύναξη στην Ελασσόνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου