Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

" Ότι πλήρης ὢν τῆς ἀγάπης, πλήρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας...""Πρὲσβευε Θεολόγε παμμακάριστε,
ἐκ δυσσεβῶν ἐχθρῶν, αἰσθητῶν καὶ νοητῶν,
λυτρωθῆναι λαὸν
τὸν τὴν μνήμην σου, ἀεὶ ἐκτελοῦντα πιστῶς".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου