Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Οικ.Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "Γνωρίζομεν πολὺ καλὰ τὸ καθῆκον μας καὶ μέχρι ποῦ πρέπει νὰ κινηθοῦμε χωρὶς νὰ περάσωμε τὴν "κόκκινην γραμμήν "


"...Νὰ μᾶς ἐνθυμῆσθε εἰς τὰς προσευχάς σας. Καὶ εἰς τὰς κατ’ ἰδίαν, καὶ εἰς τὴν ἱερὰν Προσκομιδην.. Τὸ ἔχομεν ἀνάγκην!Δὲν εἶναι μόνον αἱ δυσκολίαι τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν καθημερινῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης διὰ τὴν διασφάλισιν τῆς εὐρυθμίας καὶ τῆς κανονικῆς τάξεως ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖον πιέζει τοὺς ὤμους μας. Ὡς πρωτόθρονος Ἐκκλησία τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι καὶ πρωτεύθυνος, καὶ οἱ πάντες εἰς ἡμᾶς προσφεύγουν ἀναζητοῦντες λύσιν τῶν κατὰ τόπους ἀναφυομένων προβλημάτων.
Ἐπίσης ἔχομεν τὴν εὐθύνην τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τοὺς ἔξω, τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς μὴ Χριστιανούς. Εἶναι ἕνα ἐπιτακτικὸ καθῆκον, εἰς τὸ ὁποῖον προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ τοὺς Θεολογικοὺς ἤ ἁπλῶς ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους, ὥστε νὰ γνωρίσουν τὸ ἀληθινὸν φῶς τῆς πίστεως ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότεροι συνάνθρωποί μας, καὶ νὰ δοξάζεται ἔτσι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ μᾶς παρεξηγοῦν καὶ νομίζουν ὅτι κάμνομεν ἀβαρίας καὶ ἐκπτώσεις εἰς θέματα πίστεως.
Μέγα λάθος καὶ μέγα ψέμμα!
Γνωρίζομεν πολὺ καλὰ τὸ καθῆκον μας καὶ μέχρι ποῦ πρέπει νὰ κινηθοῦμε χωρὶς νὰ περάσωμε τὴν «κόκκινην γραμμήν»!
Τὴν Ὀρθοδοξίαν κηρύττομεν, τὴν Ὀρθοδοξίαν προβάλλομεν, τὴν Ὀρθοδοξίαν ὑπερασπιζόμεθα, εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μένομεν ἀμετακίνητοι καὶ ἀδιάσειστοι, ἀλλὰ μὲ ἀγάπην πρὸς ὅλους τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους, διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ τὸ χριστιανικό μας καθῆκον.
Οἱ φανατισμοί, τὰ ἀντάρτικα, αἱ ἐξαλλοσύναι, αἱ κατάραι καὶ τὰ τοιαῦτα, δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ"!


(απόσπασμα ομιλίας Οικουμενικού Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίου στην σύναξη Ιερέων της Μητροπόλεως Ελασσώνος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου