Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Τὸν φωτοποιὸν καιρόν,τῆς ἐγκρατείας Σὺ ἀξίωσον ἡμᾶς, ἐν κατανύξει πάντας, εἰλικρινῶς περαιώσασθαι, εἰρηνεύοντας τοῦ Σταυροῦ τῇ Ἰσχύϊ, μόνε Φιλάνθρωπε


Νηστείᾳ, τῶν λογισμῶν τὰ πάθη,
δεῦτε δουλώσωμεν,
πνευματικαῖς ἑαυτοὺς πτέρυξι περιστείλαντες,
ἵνα τὴν τοῦ ἐχθροῦ, κινουμένην ζάλην, κοῦφοι περάσαντες,
ἄξιοι γενώμεθα, τῆς τοῦ Σταυροῦ προσκυνήσεως,
τοῦ ὑπὲρ τοῦ Κόσμου σφαγέντος ἑκουσίως,
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
καὶ πνευματικῶς ἑορτάσωμεν,
τὴν ἐκ νεκρῶν τοῦ Σωτῆρος Ἀνάστασιν,
ἐπ' ὄρους ἀρθέντες,
Μαθηταῖς συνδοξάσωμεν,
τὸν ἐξουσίαν λαβόντα πᾶσαν,
Υἱὸν ἐκ Πατρὸς τὸν φιλάνθρωπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου