Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Κύριε, ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ ἔθου μετάνοιαν, ἐμὲ τὸν ἀνάξιον, σῶσαι βουλόμενος, ἀμετρήτῳ ἐλέει σου, σοὶ προσπίπτω δεόμενος


Νηστεύοντες ἀδελφοὶ σωματικῶς,
νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς,
λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας,
διαρρήξωμεν στραγγαλιάς,
βιαίων συναλλαγμάτων·
πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διασπάσωμεν,
δώσωμεν πεινῶσιν ἄρτον,
καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους,
ἵνα λάβωμεν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου