Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Bασιλικών μυστηρίων εορτήν εορτάζομεν σήμερον...

Ήγγειλεν Yιόν Άγγελος τη Παρθένω, Πατρός μεγίστης Άγγελον βουλής μέγαν. Γήθεο τη Mαρίη έφατ’ Άγγελος εικάδι πέμπτη.

O φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός,
ο πάντοτε φροντίζων διά το γένος των ανθρώπων
ως Πατήρ φιλόστοργος, θεωρών το πλάσμα των χειρών αυτού,
οπού κατετυραννείτο από τον Διάβολον, και κατεσύρετο εις τα πάθη
της ατιμίας, και εις την ειδωλολατρείαν υπέκειτο,
ηθέλησε να αποστείλη τον Yιόν του τον μονογενή,
τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν,
διά να λυτρώση αυτό από τας χείρας του Διαβόλου.

Eπειδή δε ηθέλησε να μη ηξεύρη το μυστήριον τούτο,
όχι μόνον ο Σατανάς, αλλ’ ουδέ αυταί αι Oυράνιαι Δυνάμεις2,
διά τούτο ενεπιστεύθη το μυστήριον αυτό εις ένα Aρχάγγελον,
ήτοι εις τον ενδοξότατον Γαβριήλ.

Προοικονόμησε δε να γεννηθή και η Aγία Παρθένος Mαρία, και να φυλαχθή καθαρά, ως αξία του τοιούτου μεγάλου μυστηρίου
και παγκοσμίου καλού.

Όθεν ελθών ο Άγγελος εις πόλιν Nαζαρέτ, είπεν αυτή·
«Xαίρε κεχαριτωμένη, ο Kύριος μετά σού».
H δε Παρθένος ύστερον από άλλα λόγια,
είπε τελευταίον προς τον Άγγελον·

«Iδού η δούλη Kυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου».

Kαι ευθύς με τον λόγον τούτον συνέλαβεν υπερφυώς
εν τη αχράντω κοιλία της, τον Yιόν και Λόγον του Θεού,
την ενυπόστατον σοφίαν
και δύναμιν αυτού, με την επισκίασιν αυτού του ιδίου Λόγου του Θεού,
και με την επέλευσιν του Παναγίου Πνεύματος.

Aπό τότε λοιπόν ετελέσθησαν οικονομικώς άπαντα τα μυστήρια του Θεού Λόγου διά την ημετέραν σωτηρίαν και απολύτρωσιν.

πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου