Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός


Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια,
τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ Κόσμου ἡ ἀνάστασις,
τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι,
καὶ γέγονε τύπος τῆς ἀναστάσεως,
τοῖς πᾶσι παρέχων
θείαν ἄφεσιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου