Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Καρπὸς ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη, κρεῖσσον δὲ πτωχὸς δίκαιος, ἢ πλούσιος ψεύστης...


Τῆς ψυχοβλαβοῦς πλεονεξίας,
ἐλευθέρωσον Σωτήρ,
καὶ μετὰ Λαζάρου τοῦ πένητος,
ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἀρίθμησον ἡμᾶς·
σὺ γὰρ ἐν ἐλέει πλούσιος ὤν,
ἑκουσίως δι' ἡμᾶς ἑπτώχευσας,
καὶ ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν μετεπανήγαγες,
ὡς συμπαθὴς Θεὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου