Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, καὶ φωτίσαντι τὸν Κόσμον


Τὰ τῶν Ἀγγέλων στρατεύματα ἐξίσταντο,
ὁρῶντά σε σήμερον ἐν Ἰορδάνῃ,
γυμνὸν ἑστῶτα Σωτὴρ ἐν τοῖς ὕδασι,
καὶ τὴν ἄχραντον κορυφήν σου ὑποκλίναντα,
βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου·
σοῦ γὰρ πτωχεύσαντος ἑκουσίως,
ὁ κόσμος ἐπλουτίσθη,
Κύριε δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου