Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

" Δεῦτε πᾶσα κτίσις, τὸν ἀληθῶς ἰατρὸν πνευματικόν, καὶ τοῦ Σωτῆρος Μαθητήν, Λουκᾶν τὸν ἀοίδιμον ἐν ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν"" Ὡς ἰατρὸς καὶ μαθητὴς Λουκᾶ ἠγαπημένος,

μυστικῇ χειρουργίᾳ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου, καὶ τὰ τοῦ σώματος

ὁμοῦ ἴασαι,

καὶ δὸς μοι κατὰ πάντα εὐεκτεῖν,

καὶ σοῦ τὴν παναοίδιμον γηθόμενος γεραίρειν πανήγυριν,

ὄμβροις τε δακρύων, ἀντὶ μύρων τὸ σεπτόν σου καὶ πάντιμον σῶμα

καταβρέχειν·

ὡς στήλη γὰρ ζωῆς ἐγγεγραμμένη

τῷ ναῷ τῷ θαυμαστῷ τῶν Ἀποστόλων πᾶσιν ἐκφώνει,

καθάπερ καὶ σὺ τὸ πρῶτον,

τὸ θεῖον γράψας Χριστοῦ Εὐαγγέλιον".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου