Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Η κοινοκτημοσύνη των πρώτων Χριστιανών...


Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων

ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία,


καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι,


ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.


Καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.


Οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς·


ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν

πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.

(Πράξεις των Αποστόλων δ΄32-35)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου