Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

"Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες"


Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν·

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,

καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,

εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν,


προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.

Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;
καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.

Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;
καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.

Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.


Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου,
ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε·

μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε·


ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν·
μέτρον καλὸν, πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον καὶ

ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν·


τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε,

ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.


(Λουκά στ΄27-38)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου