Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν


"Δεῦτε ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς,

τοὺς προαρχηγοὺς τῶν Ἀγγέλων,

ἀνευφημήσωμεν·


πάντων γὰρ ὡς πρόκριτοι,


τῶν ἀσωμάτων Χορῶν,


Στρατηγοὶ καὶ Ἀρχάγγελοι,


ἐκλήθησαν ἄμφω·


ἄρχων γὰρ τῆς χάριτος ὁ Γαβριὴλ πεφυκώς,


νόμου, καὶ τῶν πρὸ Μωϋσέως,


ἔξαρχος γνωρίζεται αὖθις,


ὁ τῶν Ἀρχαγγέλων
ἀρχηγὸς Μιχαήλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου