Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Δεῦτε τὸ μνημόσυνον, τοῦ θεαδέλφου τιμήσωμεν..


"Τὸν γόνον σε τοῦ Ἰωσήφ, καὶ Ἱεροσολύμων τὸν πρῶτον ἱεράρχην,

Ἰάκωβε θεόπτα,

καὶ τοῦ Κυρίου ἀδελφὸν ὕμνοις ἐγκωμίων ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς,

καὶ πίστει ἀνακράζομεν·

Δώρησαι ἡμῖν δώρημα τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων,

καὶ ἀπέλασον τὴν θλίψιν τὴν ἐπερχομένην καὶ ἐνεστῶσαν ἐκ πλήθους πταισμάτων·

ἐπῆραν γὰρ οἱ ἐχθροὶ καθ' ἡμῶν τὴν πτέρναν, καὶ ἐκύκλωσαν ἡμᾶς Ἰσμαηλῖται·

ὧν θραῦσον ταχὺ τὰ τόξα ἱεροφάντορ,

ἵνα σε πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου