Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Τὰ πολλά μου ἐγκλήματα, παραβλέψας φιλάνθρωπε, δεῖξον μέτοχόν με τῆς σῆς, λαμπρότητος δέομαι


"Μόνε εὐδιάλλακτε Χριστέ,

μόνε ὑπεράγαθε Λόγε καὶ ἀνεξίκακε,

σοὶ προσπίπτω εὔσπλαγχνε,

σὲ ἱκετεύω θερμῶς, σοὶ κραυγάζω δεόμενος·

Ἡμάρτηκα σῶσον,

σῶσόν με τὸν ἄσωτον τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου,

ὅπως,

εὐχαρίστως κραυγάζω.

Κύριε,

συγχώρησιν δός μοι,

καὶ σοῦ

τῇ χρηστότητι πορεύσομαι".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου