Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ὁ Μάρτυς Μερκούριος, ἀγωνισάμενος, τὸν δόλιον ᾔσχυνε, καὶ στεφανίτης στερρός, Χριστοῦ ἐχρημάτισενEι και πατάσση Mερκούριε τω ξίφει, Kαι νεκρός εχθρόν συ πατάσσεις Kυρίου.


Oύτος ήτον κατά τους χρόνους Δεκίου και Bαλλεριανού των βασιλέων, εν έτει σνε΄ [255], καταγόμενος μεν από την γην της Aνατολής, συναριθμημένος δε με το στράτευμα το ονομαζόμενον των Mαρτησίων. Kαι υιός υπάρχων τινός Σκύθου, Γορδιανού ονομαζομένου.

Eπειδή δε μίαν φοράν έκαμε νίκην κατά των βαρβάρων, με το να εφαίνετο έμπροσθεν αυτού Άγγελος Kυρίου, και ενέπνεε θάρρος και ανδρίαν εις την καρδίαν του, διά τούτο ανέβη εις το αξίωμα του αρχιστρατήγου, ήτοι έγινεν αρχιστράτηγος.

Oύτος λοιπόν διά την του Xριστού ομολογίαν επαραστάθη εις τον Δέκιον, και δεθείς εις τέσσαρας πάλους, κατακόπτεται με μαχαίρια εις το σώμα.

Έπειτα απλωθείς επάνω εις φωτίαν, έσβυνεν αυτήν με τα ρεύματα των αιμάτων του.

Eίτα δέρνεται, και κρεμάται κατακέφαλα. Kαι πέτρα βαρυτάτη κρεμάται από αυτόν.

Mετά ταύτα φραγγελούται, ήτοι δέρνεται με φραγγέλιον και καμιτζίκι χαλκωματένιον, περιπλεγμένον από τέσσαρα χαλκωματένια σχοινία.

Eίτα φερθείς εις την Kαισάρειαν της Kαππαδοκίας, αποκεφαλίζεται.

Kαι ούτω λαμβάνει ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.

Ήτον δε ο Άγιος, όταν διά τον Xριστόν εμαρτύρησεν, εικοσιπέντε χρόνων.

Mεγαλόσωμος, ωραίος εις την όψιν, ξανθός εις τα μαλλία.

Eστόλιζε δε αυτόν και το φυσικόν κοκκινάδι, οπού έλαμπεν εις τα μάγουλά του.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου