Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ὁλόκληρον, τῷ Δεσπότῃ προσῆξας, τῆς καρδίας τὴν προαίρεσιν Μάκαρ Μερκούριε, καὶ δι' αὐτόν, ὑπομείνας στρεβλώσεις, ὡς νικητὴς παρ' αὐτοῦ ἐστεφάνωσαιἩμέρα πλήρης φωτισμοῦ,
εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς ἡμῖν ἔλαμψεν,
ἡ θεία μνήμη σου,
τοῖς σὲ τιμῶσι,
Μάρτυς Μερκούριε·
ἐν ᾗ μνημόνευε ἡμῶν,
τῶν μνημονευόντων σου,
καὶ χαλεπῶν πειρασμῶν,
καὶ κινδύνων καὶ παθῶν
ἡμᾶς λύτρωσαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου