Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ:"Τὸ κύριο έργο τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ἀναγγέλλει τὴν Καλὴ Ἀγγελία "
Τὸ κύριο έργο τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ἀναγγέλλει τὴν Καλὴ Ἀγγελία.

Κάνοντάς το αὐτό, ἀναπόφευκτα προφέρει μία κρίση γιὰ τὸν κόσμο.
Τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι μία κρίση καὶ μιά καταδίκη.

Ἐπισύρει τὴν προσοχὴ στὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν κόσμο ὑπάρχει ἀκραία ἔνταση, ἀντίθεση καὶ ἐναντιότητα, διότι τὸ Εὐαγγέλιο «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου», εἶναι ἡ διακήρυξη ἐνὸς κόσμου ποὺ «πρόκειται νὰ ἔρθει».

Ἡ Ἐκκλησία δίνει μαρτυρία γιὰ τὴ νέα αὐτή ζωή, ποὺ φανερώθηκε καὶ ἀποκαλύφθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος.

Τὸ κάνει δὲ αὐτὸ ταυτόχρονα μὲ λόγο καὶ πράξη,
διότι ἡ ἀληθινὴ ἀγγελία τοῦ εὐαγγελίου ἔγκειται ἀκριβῶς στὴν ἐφαρμογὴ τῆς νέας ζωῆς, στὴν ἀπόδειξη τῆς πίστης μὲ τὰ ἔργα.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ μία ἕνωση ἱεροκηρύκων ἢ μία ἐκπαιδευτικὴ ἑταιρεία, ἢ ἕναν ἱεραποστολικὸ κύκλο.

Ἔργο τῆς εἶναι ὄχι μόνο νὰ καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλα καὶ νὰ τοὺς εἰσάγει (νὰ τοὺς μυεῖ) στὴ νέα αὐτὴ ζωὴ γιὰ τὴν ὁποία δίνει μαρτυρία, διότι τὴν κατέχει αὐτὴ τὴ ζωή.

Εἶναι πράγματι ἕνα ἱεραποστολικὸ σῶμα καὶ πεδίο δράσεώς της εἶναι ὁ κόσμος ὁλόκληρος.

Ἀλλά ὁ σκοπὸς τῆς ἱεραποστολικῆς της δραστηριότητας δὲν εἶναι νὰ μεταφέρει στοὺς ἀνθρώπους κάποιες πεποιθήσεις ἢ ἰδέες, οὔτε νὰ τοὺς ἐπιβάλλει μία καθορισμένη πειθαρχία ἢ ἕνα κανόνα ζωῆς, ἀλλὰ πρὶν καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ τοὺς εἰσάγει στὴ νέα αὐτὴ πραγματικότητα, νὰ τοὺς μεταστρέφει, νὰ τοὺς ὁδηγεῖ μέσω τῆς πίστης καὶ τῆς μετάνοιας στὸν ἴδιο τὸ Χριστὸ ὥστε νὰ γεννηθοῦν ἐκ νέου ἐν Αὐτῷ,

«δι’ ὕδατος καὶ Πνεύματος Ἁγίου».


Ἔτσι ἡ διακονία τοῦ Λόγου ὁλοκληρώνεται στὴ
διακονία τῶν μυστηρίων.


πηγή:
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ «Τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ»,
μτφρ. Ί. Κ. Παπαδόπουλου, Γέφυρες, Ἁρμός, Ἀθήνα 1999, σσ. 121-127.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου