Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων σου ἀνάπαυσον, Κύριε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σουΤῷ ἀκηράτῳ σου κάλλει,
καὶ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος,
καὶ ταῖς τοῦ θείου σου φωτὸς ἀκτῖσιν,
ἐλλάμπεσθαι τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας,
Ἀγαθὲ καταξίωσον,
ἐν ἀΰλῳ φωτοχυσίᾳ τῆς φωτοφανείας σου,
σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντας,
περὶ σὲ τὸν Δεσπότην,
καὶ
Βασιλέα τῆς δόξης καὶ Κύριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου