Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2010 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας


Μεθ’ ἱεροπρεπείας καί ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ εἴσοδος εἰς τό νέον σωτήριον ἔτος 2010.
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνεχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν καί προσρήσεις, καί εὐλογήσας ἔκοψε καί διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου
.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, καθ’ ἥν ὑπέβαλον οἱ κληρικοί καί οἱ Γραμματεῖς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς τά σέβη καί τάς υἱϊκάς αὐτῶν εὐχάς τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, προσφωνήσαντος τόν Πατριάρχην, Ὅστις καί ἀπήντησεν, εὐχηθείς τά εἰκότα.


Ἀμέσως μετά τήν ἀκρόασιν ταύτην καί τήν τοιαύτην τῶν λοιπῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς πίττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εὐχηθέντος εἰς ἅπαντας εὐλογημένον τό νέον ἔτος, ἐνῷ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ζαππείου ἔψαλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιναρδῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων.


Τήν Παρασκευήν, 1ην Ἰανουαρίου 2010, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέ- ροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.
Κατά τήν Θείαν ταύτην Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κυροῦ Νεκταρίου.
Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ λοιποί ἐκκλησιασθέντες ἐπίσημοι ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐγένετο ἡ ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει καθιερωμένη δεξίωσις, καθ’ ἥν προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἀναφερθείς εἰς τό πρόσφατον ταξίδιον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Η.Π.Α., ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Φραγκόπουλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ἀναπτύξας ἀπασχολοῦντα τήν παιδείαν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογένειας προβλήματα, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς προσφάτους πρωτοβουλίας καί δραστηριότητας τοῦ Οἰ- κουμενικοῦ Πατριαρχείου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Βασιλείου τοῦ Γ´, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐτέλεσεν ἕτερον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ Φωτιάδου καί Βασιλείου Μούτσογλου. Ἐν συνεχείᾳ, ἔκοψε τήν πίτταν τῆς Μονῆς καί ηὐλόγησε τάς ἐν αὐτῇ ἀδελφάς διά τήν διακονίαν αὐτῶν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ἰανουαρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, πρό τῶν Φώτων, 3ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου