Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:Διατί λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και Μάρκος, ότι ανέβη ο Ιησούς ευθύς από του ύδατος;


O θείος Χρυσόστομος απορεί.

Διατί λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και Μάρκος, ότι ανέβη ο Ιησούς ευθύς από του ύδατος;

Λύων ουν την απορίαν λέγει.

Ότι οι μεν άλλοι άνθρωποι βαπτιζόμενοι, επειδή ήτον αμαρτωλοί, εστέκοντο μέσα εις το νερόν βουτημένοι, έως οπού ήθελαν ομολογήσει όλας τας αμαρτίας των, και τότε εύγαινον από το νερόν. Όθεν επέρνα αναμεταξύ, διάστημα καιρού.

O δε Κύριος, επειδή ήτον αναμάρτητος, και αμαρτίας δεν είχε να εξομολογηθή·
διά τούτο ευθύς οπού εμβήκεν εις το νερόν,
ευθύς και ευγήκεν έξω
(παρά τη σειρά του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου).


Σημείωσαι, ότι το βάπτισμα του Ιωάννου μίαν κατάδυσιν και μίαν ανάδυσιν είχε.

Και ήτον, του μεν ιουδαϊκού βαπτίσματος υψηλότερον.

Του δε ημετέρου, ταπεινότερον. Καθάπερ γέφυρά τις ον εκατέρων των βαπτισμάτων, απ’ εκείνου προς τούτο χειραγωγούν.

Ου γαρ έλεγεν ο Ιωάννης.

Πλύνον τα ιμάτιά σου, και λούσον το σώμα και έσο καθαρός.

Aλλά τι;

Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας.

Ουδέ Πνεύματος Aγίου χορηγίαν είχεν, ούτε αμαρτημάτων άφεσιν. O δε Κύριος, ούτε το ιουδαϊκόν, ούτε το ημέτερον Bάπτισμα εβαπτίσθη (το εις τρεις αναδύσεις και καταδύσεις γινόμενον), αλλά το του Ιωάννου (το εις μίαν κατάδυσιν γινόμενον) και τούτο, διά δύω αιτίας.

Μίαν μεν, ίνα φανή ότι είναι υιός Θεού, μαρτυρούμενος από την φωνήν του Πατρός, και από την επιφοίτησιν του Aγίου Πνεύματος.

Και άλλην δε, διά να πληρώση κάθε δικαιοσύνην.

Καθώς ταύτα πάντα βεβαιοί ο ίδιος Χρυσόστομος εις τον αυτόν λόγον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου