Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Ἦλθεν ὁ φωτισμός, ἡ λύτρωσις ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, δεῦτε, συνέλθωμεν ῥυφθῆναι, φαιδρῶς συνεορτάζοντες


Ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις,
ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ Ἰορδάνια·
καὶ τὴν ἐμὴν καθαίρεται κάθαρσιν,
ὁ τοῦ κόσμου αἴρων τὴν ἁμαρτίαν,
καὶ ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς ἄνωθεν μαρτυρεῖται Πνεύματος,
Υἱὸς
μονογενὴς ὑπάρχων τοῦ ὑψίστου Πατρός.
Πρὸς ὃν βοήσωμεν·
Ὁ ἐπιφανεὶς καὶ σώσας ἡμᾶς,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου