Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητής, παραγίνεται σαρκὶ ἐν Ἰορδάνῃ, Βάπτισμα αἰτῶν ὁ ἀναμάρτητος, ἵνα καθάρῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ

Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί,
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων,
ἵστατο βαπτισθῆναι ἐν Ἰορδάνῃ,
καὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ Πρόδρομος·
Πῶς ἐκτείνω χεῖρα,
καὶ ἅψωμαι κορυφῆς κρατούσης τὰ σύμπαντα;
Εἰ καὶ ἐκ Μαρίας ὑπάρχεις βρέφος,
ἀλλ' οἶδα σε Θεὸν προαιώνιον,
ἐπὶ τῆς γῆς βαδίζεις,
ὁ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ
καὶ δοῦλος Δεσπότην, βαπτίζειν οὐ μεμάθηκα.
Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου