Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπιφανεὶς Θεός, τοῦτον λαοὶ προσκυνήσωμεν


Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν·
αὔτη γὰρ ὑπέρθεος φύσις, ὁ Πατὴρ ἐφώνησεν.
Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος,
Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου,
τὸ Πνεῦμα συμπαρῆν τῷ ὁμοίῳ·
ὅν εὐλογοῦσι Λαοί,
καὶ ὑπερυψοῦσιν,
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου