Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:"Αύτη εστίν η ημέρα, καθ’ ην ο Χριστός εβαπτίσατο, και την των υδάτων ηγίασε φύσιν"


Ότι δε ο Χριστός βαπτισθείς, όχι μόνον ηγίασε τον Ιορδάνην ποταμόν,
αλλά και όλην την φύσιν των υδάτων,
μαρτυρεί σαφώς και καθαρώς, ο αυτός θείος Χρυσορρήμων Ιωάννης,
ούτως αυτολεξεί λέγων εν τω εις το Άγιον Βάπτισμα του Σωτήρος λόγω αυτού·


«Αύτη εστίν η ημέρα, καθ’ ην ο Χριστός εβαπτίσατο,
και την των υδάτων ηγίασε φύσιν.

Διά τοι τούτο και εν μεσονυκτίω κατά την εορτήν ταύτην άπαντες υδρεύονται, και οίκαδε τα νάματα αποτίθενται, και εις ενιαυτόν ολόκληρον φυλάττουσιν, ά τε δη σήμερον αγιασθέντων των υδάτων.

Και το σημείον γίνεται εναργές, ου διαφθειρομένης της των υδάτων εκείνων φύσεως τω μήκει του χρόνου.

Aλλ’ εις ενιαυτόν ολόκληρον, και δύω και τρία πολλάκις έτη, του σήμερον αντληθέντος ύδατος ακεραίου και νεαρού μένοντος.


Και μετά τοσούτον χρόνον, τοις άρτι των πηγών εξαρπασθείσιν ύδασιν αμιλλωμένου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου