Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Οσιομάρτυς Αναστασία, φυγαδεύουσα, πάσαν θλίψιν και στενοχωρίαν, πάσαν συμφοράν και ασθένειαν, θεραπεύεις σους ικέτας πολλαπλώς!
Πάντες οι εν νόσοις χαλεπαίς,

και ταις τρικυμίαις του βίου, εκταρασσόμενοι νυν,

δεύτε δη προσδράμωμεν και προσκυνήσωμεν,

την εικόνα την πάντιμον,

της Αναστασίας,

ταύτην ικετεύοντες εν κατανύξει πολλή,

σπεύσον, εξεγέρθητι όπως πάντας εκ παθών αναστήσης,

Μάρτυς

Αναστάσεως φερώνυμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου