Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑἉγίου Συμεών, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
(Σε μορφή διαλόγου)


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος
: Ὦ Πατρὶς φιλτάτη μὴ δειλιᾷς, ἀεὶ γὰρ εὐχαῖς μου, ἐκ δεινῶν σὲ ἐλευθερῶ, ἀγαθῶν τε πάντων, πληρώσω σε ἐνθέων, καὶ σώσω καὶ φυλάξω, λέγει Δημήτριος.

Ἡ Θεσσαλονίκη: Ὑπὸ τὰς σὰς πτέρυγας Ἀθλητά, ἀεὶ σκεπομένη, ἐκλυτροῦμαι πάντων δεινῶν, νῦν δὲ ἡ πατρίς σου, κινδύνοις κλονουμένη, προστρέχω σοι καὶ κράζω· Μάρτυς βοήθει μοι.

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος: Τάφος με καλύπτει Ἑλλάδος γῇ, ἀλλ’ ὁ κόσμος πλήρης, ἐκ τῶν μύρων μου τῆς ὀσμῆς, χαῖρε οὖν πατρίς μου, κατέχουσά με ἐχθρούς σου, πατάξω καὶ φυλάξω σὲ τὴν τιμῶσάν με.
Ἡ Θεσσαλονίκη: Ὄλβιος ὁ τάφος ὄντως ὁ σός, καὶ ὀλβιωτέρα, σοῦ ἡ πόλις ὡς θησαυρόν, σὲ νεκρὸν πλουτοῦσα, κρουνοὺς βλύζοντα μύρων, βοώσῃ· Δημητρίου Θεὸς βοήθει μοι.

Ἡ Ἐκκλησια: Χαῖρε καὶ ἀγάλλου σφόδρα ἀεί, ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ ὁπλίτης γὰρ τοῦ Χριστοῦ, μετὰ σοῦ φρουρῶν σε, συντρίβων τοὺς ἐχθρούς σου, ᾧ εὐγνωμόνως κράζε· Χαίροις Δημήτριε.

Ὁ Λαός:
Σχόντες τὸ σὸν Λείψανον σῷ ναῷ, Δημήτριε Μάρτυς, ὡς προπύργιον νοητόν, προσφεύγομεν τούτῳ, κινδύνοις καὶ πολέμοις, καὶ πάσης ἐπηρείας ἀπολυτρούμεθα.

πηγή:VOUTSINASILIAS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου