Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Προσκυνῶ καὶ δοξάζω, καὶ ἀνυμνῶ Χριστέ, τὴν σὴν ἐκ τάφου Ἀνάστασιν


Πορευθέντος σου ἐν πύλαις ᾍδου Κύριε,
καὶ ταύτας συντρίψαντος, ὁ αἰχμάλωτος οὕτως ἐβόα.
Τίς ἐστιν οὗτος,
ὅτι οὐ καταδικάζεται ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς,
ἀλλὰ καὶ ὡς σκηνὴν κατέλυσε τοῦ θανάτου τὸ δεσμωτήριον; ἐδεξάμην αὐτὸν ὡς θνητόν,
καὶ τρέφω ὡς Θεόν.
Παντοδύναμε Σωτὴρ ἐλέησον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου