Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Τὴν πανήγυριν σήμερον τῆς ἀθληφόρου Βαρβάρας, δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν


Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν,
προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν,
Βαρβάρα πανσεβάσμιε,
καὶ ὡς μὲν Παρθένος φρονίμη,
λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες,
εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου,
ὡς δὲ Μάρτυς ἀνδρεία,
χάριν ἔλαβες ἰατρεύειν, τῆς σαρκὸς σαθρὰν λύμην.
Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε,
ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐκλύτρωσαι,
ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου