Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Σεραφεὶμ ἱερώτατε, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Δεύτε των πιστών ο σύλλογος,
τω Θεώ δαβιτικώς σήμερον εκβοήσωμεν, λέγοντες,
Μέγας ει Κύριε, και της μεγαλωσύνης σου
πέρας όλων ουκ έστιν.
Ιδού γαρ και εν τη καθ ημάς γενεά,
ο ένδοξος Ιερομάρτυς Σεραφείμ,
τα έργα του πάθους,
και του Σταυρού σου την δύναμιν,
εν εαυτώ εδόξασε
και την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου
ενώπιον τυράννων εκήρυξεν
αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός,
και ημάς πάντας τας ουρανίου βασιλείας,
αξίωσον ως φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου