Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Στήριξον ὀρθοδοξίᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου Χριστέ, καὶ εἰρήνευσον τὴν ζωὴν ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος


"Η Εικονομαχία
συνετάραξε την Εκκλησίαν του Χριστού,
επί εκατόν είκοσι και πλέον έτη(Η΄και Θ΄ αιών).

Προήλθεν κυρίως εκ της Ανατολής,
όπου το Ισλάμ, επηρεασμένο απο την Ιουδαική θρησκεία,
διέδιδεν επιμόνος τας ιδέας αυτού περί του ανεικονίστου της Θεότητος.

Και ναί μέν ο Θεός δεν απεικονίζεται, αλλ΄ό Υιός και Λόγος του Θεού εξεικονίζεται, άτε επι της γής οφθείς κατά την ανθρωπότητα.


Η Ζ΄ εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος(787),
κατεδίκασε την εικονομαχίαν, διδάξασα μετά του Μεγάλου Βασιλείου,
ότι η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει
και ότι ο τιμών την εικόνα τιμά του εικονιζομένου την μορφήν,

τιμητικώς και ού λατρευτικώς.


Διωγμοί, αίματα, μαρτύρια, καταστροφαί ιερών εικόνων,
ψηφιδωτών, καλλιτεχνημάτων παντός είδους,
οπισθοδρόμησις παιδείας και πολιτισμού
ήσαν τα αποτελέσματα της Εικονομαχίας έως το 841,

οπότε και κατίσχυσεν επί τέλους η ορθόδοξος πίστις."


Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου
"Ορθόδοξος Πίστις και Ζωή"
Έκδοσις Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου