Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως, πεφανέρωται σήμερον


Οἱ ἐξ ἀσεβείας, εἰς εὐσέβειαν προβάντες,
καὶ τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἐλλαμφθέντες,
ψαλμικῶς τὰς χεῖρας κροτήσωμεν,
εὐχαριστήριον αἶνον Θεῷ προσάγοντες,
καὶ τὰς ἐν τοίχοις καὶ πίναξι,
καὶ ἱεροῖς σκεύεσιν ἐγχαραχθείσας
ἱερὰς Χριστοῦ Εἰκόνας,
τῆς Πανάγνου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
τιμητικῶς προσκυνήσωμεν,
ἀποβαλλόμενοι τὴν δυσσεβῆ
τῶν κακοδόξων θρησκείαν·
ἡ γὰρ τιμὴ τῆς Εἰκόνος,
ὥς φησι Βασίλειος,
ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει,
αἰτούμενοι ταῖς πρεσβείαις
τῆς ἀχράντου σου Μητρός,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου