Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Τῶν θείων Ἀποστόλων, Κύριε δεήσεσι, τὸν τῆς Νηστείας χρόνον, καλῶς ἡμᾶς τελέσαι, κατανύξει διανοίας καταξίωσον, ὡς ἀγαθὸς εὔσπλαγχνε


Τὴν πνευματικὴν ἀδελφοί,
ἀναλαβόντες Νηστείαν,
τῇ γλώσσῃ μὴ λαλεῖτε τὰ δόλια,
μηδὲ τίθεσθε πρόσκομμα,
τῷ ἀδελφῷ εἰς σκάνδαλον,
ἀλλὰ τῇ μετανοίᾳ φαιδρύναντες,
τὴν τῆς ψυχῆς λαμπάδα τοῖς δάκρυσι,
βοήσωμεν τῷ Χριστῷ·
Ἄφες ἡμῖν τὰ παραπτώματα ἡμῶν,
ὡς φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου