Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Νηστεία καθαρά, μακρυσμὸς ἁμαρτίας, ἀλλοτρίωσις παθῶν, ἀγάπη πρὸς Θεόν, προσευχῆς ἐπιμέλεια, δάκρυα σὺν κατανύξει, καὶ πενήτων προμήθεια


Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς,
ἐν ἐλεημοσύναις καὶ οἰκτιρμοῖς πενήτων,
μὴ σαλπίζοντες,
μὴ δημοσιεύοντες ἡμῶν τὴν εὐποιΐαν,
μὴ ἐπιγνώτω ἡ ἀριστερά,
τῆς δεξιᾶς τὸ ἔργον,

μὴ σκορπίσῃ ἡ κενοδοξία,
τὸν καρπὸν τῆς ἐλεημοσύνης,

ἀλλ' ἐν κρυπτῷ,
τῷ τὰ κρυπτὰ εἰδότι κράξωμεν·

Πάτερ, ἄφες τὰ παραπτώματα ἡμῶν,
ὡς φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου