Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Κατανύξεως καιρόν, τὸν τῆς νηστείας νῡν εὑρηκότες, κλαύσωμεν σφοδρῶς, καὶ στενάξωμεν, πετάσωμεν χεῖρας, πρὸς τὸν μόνον Λυτρωτήν

Τὰ τῶν Νηστειῶν νῡν δισέβδομα φαιδρῶς,
ἐναρξώμεθα τελοῦντες,
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἀδελφοί,
ἅρμα πυρὸς ἐργασάμενοι ἡμῖν,
ὡς Ἠλίας ὁ Θεσβίτης,
τὰς τέσσαρας μεγάλας ἀρετάς,
τὸν νοῦν ἀνυψώσωμεν ἀπαθείᾳ,
τὴν σάρκα ὁπλίσωμεν τῇ ἁγνείᾳ,
τρέποντες,
καὶ νικῶντες τὸν ἐχθρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου