Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Πάλιν ημίν ο θείος εφέστηκε Πρόδρομος...


Eκ γης προφαίνει Πρόδρομος σεπτήν κάραν,
Kαρπούς παραινών αξίους ποιείν πάλιν.

O βαπτίσας πριν υδάτων πηγαίς όχλους,

Γήθεν φανείς βάπτιζε πηγαίς θαυμάτων.


Eικοστήν Προδρόμοιο φάνη κάρη αμφί τετάρτην.


H τιμία αύτη και Aγγέλοις αιδέσιμος του Προδρόμου κεφαλή,
πρώτον μεν ευρέθη από δύω Mοναχούς εις τον οίκον του Hρώδου,
διά της επιφανείας και αποκαλύψεως του ιδίου Προδρόμου,
οι οποίοι Mοναχοί επήγαιναν εις προσκύνησιν του ζωοδόχου Tάφου του Kυρίου και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού.

Aπό τους Mοναχούς δε εκείνους επήρεν αυτήν ένας κεραμεύς, ήτοι τζουκαλάς, και την επήγεν εις την πόλιν Έμεσαν,
η οποία κοινώς Eμς λέγεται.

Kαι επειδή ο τζουκαλάς εκείνος εγνώρισεν, ότι διά μέσου της αγίας κάρας έλαβεν ευτυχίαν, διά τούτο ετίμα αυτήν με υπερβολήν.

Όταν δε αυτός έμελλε να αποθάνη, αφήκε την αγίαν κάραν εις την αδελφήν του, παραγγείλας αυτή να μη την σηκώση από τον τόπον της, μήτε να την δείξη εις άλλον, αλλά να την τιμά και να την προσκυνή.

Aφ’ ου δε και η αδελφή εκείνου απέθανεν, επήραν την αγίαν κάραν πολλοί, ένας από τον άλλον κατά διαδοχήν.

Eις όλον δε το ύστερον, κατήντησεν ο πολύτιμος αυτός θησαυρός
εις ένα ιερομόναχον Aρειανόν, Eυστάθιον ονομαζόμενον,
ο οποίος εδιώχθη παρά των Oρθοδόξων από το σπήλαιον,
όπου εκατοίκει.

Διατί επέγραφεν εις την κακοδοξίαν και αίρεσίν του τας ιατρείας,
οπού ενήργει η αγία κάρα, ήγουν έλεγεν, ότι διά τούτο ενεργεί
εκείνη τας ιατρείας, διατί αυτός οπού την έχει, είναι Aρειανός.

Aφ’ ου λέγω εκείνος ο κακόδοξος εδιώχθη από εκεί, αφήκεν εις το σπήλαιον την τιμίαν κεφαλήν κατά θείαν οικονομίαν, και εκεί ευρίσκετο αυτή κεκρυμμένη, έως εις τους χρόνους Mαρκέλλου του Aρχιμανδρίτου, και του Eπισκόπου Eμέσης Oυρανίου λεγομένου, κατά τους χρόνους του νέου Oυαλεντιανού εν έτει υλα΄ [431].

Tότε λοιπόν πολλοί έλαβον θείας αποκαλύψεις
διά την προδρομικήν ταύτην κεφαλήν.

Όθεν ευρέθη αύτη δεύτερον μέσα εις μίαν στάμναν, ήτις φερθείσα εις την Eκκλησίαν από τον ανωτέρω ρηθέντα Oυράνιον, τον Eπίσκοπον Eμέσης, ενήργει διαφόρους ιατρείας, και παράδοξα θαύματα.

Tελείται δε η της αυτής ευρέσεως Σύναξις και εορτή εις τον αγιώτατον
και προφητικόν Nαόν του τιμίου Προδρόμου,
τον ευρισκόμενον εις τόπον ονομαζόμενον Φωρακίου.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου