Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Δεύτε πνευματικών αδελφοί, επαπολαύσομεν χαρίτων ετήσιον, την μνήμην Ελευθερίου, επιτελούντες πιστώς, του λαμπρού ποιμένος, και εν μάρτυσι

Τῆς ἱεραρχίας σου Ὅσιε Πάτερ,
τὴν στολὴν ἐφοίνιξας, ταῖς ῥοαῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ἐν μέσῳ δὲ τοῦ σταδίου ἀνδρικῶς τελειωθέντα ἰδοῦσά σε, ἐπιπεσοῦσα ἠσπάζετο τὸ γλυκὺ τέκνον,
ἡ καλῶς γεννησαμένη καὶ θρεψαμένη σε·
διὸ καὶ τμηθεῖσα τῷ ξίφει,
εἰς οὐρανίους θαλάμους μετὰ σοῦ συνεισῆλθεν.
Ὢ μακαρίας Μητρός!
μαστῶν ἱερῶν! οὓς ἐθήλασας μάκαρ Ἐλευθέριε,
καὶ τῆς φύσεως τὸν Πλάστην ἐπέγνως.
Σὺν αὐτῇ οὖν πρέσβευε,
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου