Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Του Νικολάου Μαγγίνα

Νέα παρέμβαση για το κλίμα και τη διάσωση του πλανήτη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Με επιστολή του, καλεί τους πολιτικούς ηγέτες κρατών που συμμετέχουν στη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και να καταλήξουν σε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για τη δραστική μείωση της εκπομπής αερίων. Το Πατριαρχικό γράμμα κρατούν ήδη στα χέρια τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα,ο πρωθυπουργός της Κίνας Ουέν Τζιαμπάο αλλά και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου καθώς και οι ομόλογοί του των Κυβερνήσεων της Ε.Ε.

«Η παγκόσμιος κοινότης δεν θα έδει να υποτιμήση τον κίνδυνον της απραξίας. Είμεθα πεπεισμένοι ότι μόνον δι’ ενός σαφούς διεθνούς πλαισίου συνεργασίας, μιας νομικώς δεσμευτικής συνθήκης καθοριζούσης σαφείς και γενναίας μειώσεις εκπομπών, ημπορεί πραγματικώς η ανθρωπότης να ελπίση ότι τα τέκνα μας θα απολαύσουν την ομορφιάν και τα καλά της Γης, την οποίαν κληροδοτούμεν εις αυτά» σημειώνει στην επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Σας παρακαλούμεν, λοιπόν, Εξοχώτατε, όπως δια της συμμετοχής Σας εις τας διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης αναδειχθήτε ηγέτης διεθνούς βεληνεκούς δια το περιβάλλον, αναλαμβάνων γενναίας δεσμεύσεις αι οποίαι θα οδηγήσουν το συντομώτερον δυνατόν την Ελλάδα εις μίαν ενεργειακήν πολιτικήν χαμηλής εντάσεως άνθρακος» επισημαίνει ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στο γράμμα του προς τον έλληνα πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Ακολουθούν ολόκληρες οι επιστολές του Πατριάρχου:

Ἐν ὄψει τῆς κρισίμου Διασκέψεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν Κλιματικήν Ἀλλαγήν εἰς τήν Κοπεγχάγην, καλοῦμεν τούς ἡγέτας τῆς διεθνοῦς κοινότητος καί Ὑμᾶς, προσωπικῶς, νά ἀναλάβητε γενναίας δεσμεύσεις διά τήν ἐπίτευξιν μιᾶς νομικῶς δεσμευτικῆς διεθνοῦς συμφωνίας διά τήν ἀποτροπήν τῶν δυσμενεστέρων ἐπιπτώσεων τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου.

Ἡ ἐπίτευξις μιᾶς ἐπωφελοῦς συμφωνίας εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐν Κοπεγχάγῃ διεθνῶν διαπραγματεύσεων δέν ἀποτελεῖ μόνον ἠθικήν ἐπιταγήν διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελεῖ ἐπίσης τήν ὁδόν πρός τήν κοινωνικήν καί οἰκονομικήν βιωσιμότητα. Ἡ δρᾶσις κατά τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς δέν θά ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίζηται ὡς οἰκονομικόν βάρος, ἀλλά ὡς μία σημαντική εὐκαιρία δι᾿ ἕνα ὑγιέστερον πλανήτην, πρός ὄφελος τοῦ συνόλου τῆς ἀνθρωπότητος καί κυρίως ἐκείνων τῶν κρατῶν τά ὁποῖα ὑστεροῦν εἰς οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν.

Ἡ κρισιμότης τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ὡς ἀπειλῆς διά τήν ἀνθρωπότητα καί τήν Γῆν, καθώς καί ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, δεικνύουν σαφῶς ὅτι μόνη ὁδός πρός μίαν παγκόσμιον οἰκονομίαν χαμηλῆς ἐντάσεως ἄνθρακος εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας, ἡ ἐνεργειακή ἐξοικονόμησις καί ἡ ἀποτροπή περαιτέρω ἀποδασώσεως. Ἡ παγκόσμιος κοινότης δέν θά ἔδει νά ὑποτιμήσῃ τόν κίνδυνον τῆς ἀπραξίας. Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι μόνον δι᾿ ἑνός σαφοῦς διεθνοῦς πλαισίου συνεργασίας, μιᾶς νομικῶς δεσμευτικῆς συνθήκης καθοριζούσης σαφεῖς καί γενναίας μειώσεις ἐκπομπῶν, ἠμπορεῖ πραγματικῶς ἡ ἀνθρωπότης νά ἐλπίσῃ ὅτι τά τέκνα μας θά ἀπολαύσουν τήν ὀμορφιάν καί τά καλά τῆς Γῆς, τήν ὁποίαν κληροδοτοῦμεν εἰς αὐτά. Πρός ἐπίτευξιν τούτου εἶναι ἀπαραίτητον νά ἐξασφαλίσωμεν τήν δικαιοσύνην καί τήν ἀγάπην εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος. Τό κέρδος, καί, εἰδικώτερον, τό βραχυπρόθεσμον κέρδος δέν θά ἔδει νά ἀποτελῇ τό κίνητρον διά τάς πράξεις μας, κυρίως ὅταν ὑποβαθμίζῃ τήν κοινήν καί θεόσδοτον φυσικήν μας κληρονομίαν.


Τῷ Ἐξοχωτάτῳ

κυρίῳ Γεωργίῳ Παπανδρέου,

Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος,

Εἰς Ἀθήνας.

Σᾶς παρακαλοῦμεν, λοιπόν, Ἐξοχώτατε, ὅπως διά τῆς συμμετοχῆς Σας εἰς τάς διαπραγματεύσεις τῆς Κοπεγχάγης ἀναδειχθῆτε ἡγέτης διεθνοῦς βεληνεκοῦς διά τό περιβάλλον, ἀναλαμβάνων γενναίας δεσμεύσεις αἱ ὁποῖαι θά ὁδηγήσουν τό συντομώτερον δυνατόν τήν Ἑλλάδα εἰς μίαν ἐνεργειακήν πολιτικήν χαμηλῆς ἐντάσεως ἄνθρακος. Καλοῦμεν, ὡσαύτως, τούς ἡγέτας τῶν οἰκονομικῶς ἀνεπτυγμένων κρατῶν τῆς ὑφηλίου νά συμφωνήσουν διά τήν παροχήν τῆς ἀπαραιτήτου οἰκονομικῆς στηρίξεως πρός τά ἀναπτυσσόμενα κράτη, ὥστε νά διευκολυνθῇ μία κοινωνικῶς δικαία καί ἀποτελεσματική μετάβασις αὐτῶν πρός τήν ἐπιθυμητήν περιβαλλοντικῶς βιώσιμον ἀνάπτυξιν.

Εὐχαριστοῦμεν τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διά τήν προσοχήν τήν ὁποίαν θά θελήσῃ νά δώσῃ εἰς τό περιεχόμενον τοῦ παρόντος Γράμματος ἡμῶν καί εὐχόμεθα καρποφόρους διαπραγματεύσεις ἐν Κοπεγχάγῃ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετ᾿ ἐξιδιασμένης τιμῆς, ἐγκαρδίων εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης.

͵βθ’ Δεκεμβρίου ι’

Τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

πηγή:Φώς Φαναρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου