Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Τῶν Προπατόρων σήμερον πιστοί, τελοῦντες μνημόσυνα, ἀνυμνήσωμεν Xριστὸν τὸν Λυτρωτήν, τὸν μεγαλύναντα αὐτούς

Δεῦτε ἅπαντες, πιστῶς πανηγυρίσωμεν,
τῶν πρὸ νόμου Πατέρων,
Ἀβραὰμ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ,
τὴν ἐτήσιον μνήμην,
τοῦ Ἰούδα τὴν φυλήν,
ἀξίως τιμήσωμεν, τοὺς ἐν Βαβυλῶνι Παῖδας,
τοὺς σβέσαντας τὴν ἐν καμίνῳ φλόγα,
ὡς τῆς Τριάδος τύπον,
σὺν τῷ Δανιὴλ εὐφημήσωμεν,
τῶν Προφητῶν τὰς προρρήσεις ἀσφαλῶς κατέχοντες,
μετὰ τοῦ Ἡσαΐου μεγαλοφώνως βοήσωμεν·
ἰδοὺ ἡ Παρθένος,
ἐν γαστρὶ λήψεται,
καὶ τέξεται Υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ·
ἐστι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου