Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν


Κύριε,
μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει, τῆς σῆς Ἀναστάσεως τὸ μυστήριον·
οὕτω γὰρ προῆλθες ἐκ τοῦ τάφου,
ὡς νυμφίος ἐκ παστάδος,
θανάτῳ θάνατον λύσας, ἵνα τόν Ἀδὰμ ἐλευθερώσῃς·
ὅθεν ἐν οὐρανοῖς,
Ἄγγελοι χορεύουσι,
καὶ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι δοξάζουσι,
τὴν εἰς ἡμᾶς γενομένην,
ὐσπλαγχνίαν σου φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου